ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

frequently used words

frequently used words ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 心 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 分 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 不 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 万 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 中 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 大 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 什 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 手 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 仅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 化 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 尤 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 已 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 元 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 口 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 几 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 书 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爪 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 计 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 幻 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 劝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 队 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 以 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 户 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 丑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 办 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 认 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 尺 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 孔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 允 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 双 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 巴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 引 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 予 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 匀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 少 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 月 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 币 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 牙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 文 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 仓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 午 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 气 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 凤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 忆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 公 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 牛 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 斗 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 巨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 水 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 凶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 订 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 丹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 仇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 欠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 六 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 斤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 风 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 乌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 火 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 为 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 今 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 止 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 内 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 方 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 乏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 贝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 介 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 屯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 比 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 冈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瓦 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 勾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 父 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 互 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 车 ਉਚਾਰਨ [cjy]
 • 仍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 毛 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 反 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 仁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 勿 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 日 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 片 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 切 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 长 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 从 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 升 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 见 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 丰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 乞 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 井 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 夫 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 门 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 义 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 丸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 木 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 也 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叉 ਉਚਾਰਨ [zh]