ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Gascon maritime

Gascon maritime ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • deus ਉਚਾਰਨ deus [pt]
 • lua ਉਚਾਰਨ lua [pt]
 • pair ਉਚਾਰਨ pair [en]
 • Provence ਉਚਾਰਨ Provence [fr]
 • har ਉਚਾਰਨ har [eu]
 • gata ਉਚਾਰਨ gata [sv]
 • encantada ਉਚਾਰਨ encantada [pt]
 • Garia ਉਚਾਰਨ Garia [eu]
 • L'occitana ਉਚਾਰਨ L'occitana [oc]
 • peus ਉਚਾਰਨ peus [ca]
 • Anglet ਉਚਾਰਨ Anglet [fr]
 • hame ਉਚਾਰਨ hame [fi]
 • mustra ਉਚਾਰਨ mustra [ro]
 • boha ਉਚਾਰਨ boha [cs]
 • hlor ਉਚਾਰਨ hlor [tk]
 • atau ਉਚਾਰਨ atau [ind]
 • Seuva ਉਚਾਰਨ Seuva [oc]
 • alauda ਉਚਾਰਨ alauda [pt]
 • Estève ਉਚਾਰਨ Estève [oc]
 • hèn ਉਚਾਰਨ hèn [vi]
 • haur ਉਚਾਰਨ haur [eu]
 • pluja ਉਚਾਰਨ pluja [ca]
 • Borret ਉਚਾਰਨ Borret [sme]
 • Augan ਉਚਾਰਨ Augan [fr]
 • Adishatz ਉਚਾਰਨ Adishatz [oc]
 • Mar grana ਉਚਾਰਨ Mar grana [oc]
 • meron ਉਚਾਰਨ meron [oc]
 • monha ਉਚਾਰਨ monha [oc]
 • tablèu ਉਚਾਰਨ tablèu [oc]
 • negue ਉਚਾਰਨ negue [oc]
 • hrèita ਉਚਾਰਨ hrèita [oc]
 • cathota (scolyte) ਉਚਾਰਨ cathota (scolyte) [oc]
 • gemèr ਉਚਾਰਨ gemèr [oc]
 • burèu ਉਚਾਰਨ burèu [oc]
 • hapchòt ਉਚਾਰਨ hapchòt [oc]
 • cuchòt ਉਚਾਰਨ cuchòt [oc]
 • hilh de puta ਉਚਾਰਨ hilh de puta [oc]
 • hilh deu diable ਉਚਾਰਨ hilh deu diable [oc]
 • Parentis deu Bòrn ਉਚਾਰਨ Parentis deu Bòrn [oc]
 • peuga ਉਚਾਰਨ peuga [oc]
 • garbura ਉਚਾਰਨ garbura [oc]
 • esporguit ਉਚਾਰਨ esporguit [oc]
 • soritz ਉਚਾਰਨ soritz [oc]
 • ordenator ਉਚਾਰਨ ordenator [oc]
 • hauç ਉਚਾਰਨ hauç [oc]
 • plaja ਉਚਾਰਨ plaja [oc]
 • Clavèr ਉਚਾਰਨ Clavèr [oc]
 • Jolh ਉਚਾਰਨ Jolh [oc]
 • murgueta ਉਚਾਰਨ murgueta [oc]
 • deishar ਉਚਾਰਨ deishar [oc]
 • aulhèr ਉਚਾਰਨ aulhèr [oc]
 • béver ਉਚਾਰਨ béver [oc]
 • hètz ਉਚਾਰਨ hètz [oc]
 • Morcens ਉਚਾਰਨ Morcens [oc]
 • aulha ਉਚਾਰਨ aulha [oc]
 • Dacs ਉਚਾਰਨ Dacs [oc]
 • vriulon ਉਚਾਰਨ vriulon [oc]
 • l'endoman ਉਚਾਰਨ l'endoman [oc]
 • hèci ਉਚਾਰਨ hèci [oc]
 • Sorelh ਉਚਾਰਨ Sorelh [oc]
 • hèi ਉਚਾਰਨ hèi [oc]
 • Bueus ਉਚਾਰਨ Bueus [oc]
 • vedon ਉਚਾਰਨ vedon [oc]
 • landés ਉਚਾਰਨ landés [oc]
 • nivèu ਉਚਾਰਨ nivèu [oc]
 • ueus ਉਚਾਰਨ ueus [oc]
 • hilha ਉਚਾਰਨ hilha [oc]
 • hèis ਉਚਾਰਨ hèis [oc]
 • arunan ਉਚਾਰਨ arunan [oc]
 • Díser ਉਚਾਰਨ Díser [oc]
 • hèit ਉਚਾਰਨ hèit [oc]
 • hèm ਉਚਾਰਨ hèm [oc]
 • Shishangleta ਉਚਾਰਨ Shishangleta [oc]
 • chancas ਉਚਾਰਨ chancas [oc]
 • Viéner ਉਚਾਰਨ Viéner [oc]
 • Mont de Marsan ਉਚਾਰਨ Mont de Marsan [oc]
 • gleisa ਉਚਾਰਨ gleisa [oc]
 • vesia ਉਚਾਰਨ vesia [oc]
 • La Boèira ਉਚਾਰਨ La Boèira [oc]
 • Vénder ਉਚਾਰਨ Vénder [oc]