ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

germanische Mythologie

germanische Mythologie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • dag ਉਚਾਰਨ
  dag [nl]
 • Eir ਉਚਾਰਨ
  Eir [is]
 • hel ਉਚਾਰਨ
  hel [nl]
 • Sleipnir ਉਚਾਰਨ
  Sleipnir [is]
 • Sigyn ਉਚਾਰਨ
  Sigyn [is]
 • Ginnungagap ਉਚਾਰਨ
  Ginnungagap [is]
 • Bifröst ਉਚਾਰਨ
  Bifröst [is]
 • Laufey ਉਚਾਰਨ
  Laufey [is]
 • Niflheim ਉਚਾਰਨ
  Niflheim [is]
 • syn ਉਚਾਰਨ
  syn [pl]
 • nótt ਉਚਾਰਨ
  nótt [is]
 • Völuspá ਉਚਾਰਨ
  Völuspá [is]
 • Hvergelmir ਉਚਾਰਨ
  Hvergelmir [is]
 • dagur ਉਚਾਰਨ
  dagur [fo]
 • Gleipnir ਉਚਾਰਨ
  Gleipnir [is]
 • Gungnir ਉਚਾਰਨ
  Gungnir [is]
 • Sif ਉਚਾਰਨ
  Sif [af]
 • wane ਉਚਾਰਨ
  wane [en]
 • wyrd ਉਚਾਰਨ
  wyrd [en]
 • surt ਉਚਾਰਨ
  surt [no]
 • Sindri ਉਚਾਰਨ
  Sindri [is]
 • Bragi ਉਚਾਰਨ
  Bragi [is]
 • Dagr ਉਚਾਰਨ
  Dagr [de]
 • Gjallarhorn ਉਚਾਰਨ
  Gjallarhorn [no]
 • skuld ਉਚਾਰਨ
  skuld [af]
 • Embla ਉਚਾਰਨ
  Embla [is]
 • Alfheim ਉਚਾਰਨ
  Alfheim [sv]
 • Hnoss ਉਚਾਰਨ
  Hnoss [is]
 • hati ਉਚਾਰਨ
  hati [is]
 • Jötunheim ਉਚਾਰਨ
  Jötunheim [is]
 • Thorin ਉਚਾਰਨ
  Thorin [en]
 • blid ਉਚਾਰਨ
  blid [da]
 • Asgard ਉਚਾਰਨ
  Asgard [en]
 • Draupnir ਉਚਾਰਨ
  Draupnir [is]
 • Hringhorni ਉਚਾਰਨ
  Hringhorni [is]
 • forseti ਉਚਾਰਨ
  forseti [is]
 • Duneyr ਉਚਾਰਨ
  Duneyr [is]
 • Skinfaxi ਉਚਾਰਨ
  Skinfaxi [is]
 • helgi ਉਚਾਰਨ
  helgi [is]
 • wanen ਉਚਾਰਨ
  wanen [oj]
 • mimir ਉਚਾਰਨ
  mimir [pt]
 • Glitnir ਉਚਾਰਨ
  Glitnir [is]
 • Himinbjörg ਉਚਾਰਨ
  Himinbjörg [is]
 • Skadi ਉਚਾਰਨ
  Skadi [de]
 • idun ਉਚਾਰਨ
  idun [eu]
 • brokk ਉਚਾਰਨ
  brokk [no]
 • Austri ਉਚਾਰਨ
  Austri [is]
 • iduna ਉਚਾਰਨ
  iduna [eu]
 • skalli ਉਚਾਰਨ
  skalli [is]
 • Nidhöggr ਉਚਾਰਨ
  Nidhöggr [de]
 • Midgard ਉਚਾਰਨ
  Midgard [en]
 • Grimnir ਉਚਾਰਨ
  Grimnir [pl]
 • Njörd ਉਚਾਰਨ
  Njörd [de]
 • Ratatöskr ਉਚਾਰਨ
  Ratatöskr [de]
 • frid ਉਚਾਰਨ
  frid [sv]
 • Fafnir ਉਚਾਰਨ
  Fafnir [de]
 • Audhumla ਉਚਾਰਨ
  Audhumla [de]
 • Mjöllnir ਉਚਾਰਨ
  Mjöllnir [de]
 • urd ਉਚਾਰਨ
  urd [sv]
 • kniffen ਉਚਾਰਨ
  kniffen [nds]
 • Thrymheim ਉਚਾਰਨ
  Thrymheim [de]
 • Muspell ਉਚਾਰਨ
  Muspell [de]
 • Goin ਉਚਾਰਨ
  Goin [de]
 • Bestla ਉਚਾਰਨ
  Bestla [fr]
 • Thjazi ਉਚਾਰਨ
  Thjazi [de]
 • Asın ਉਚਾਰਨ
  Asın [zza]
 • Bilskirnir ਉਚਾਰਨ
  Bilskirnir [de]
 • Muspells-Söhne ਉਚਾਰਨ
  Muspells-Söhne [de]
 • Ratatösk ਉਚਾਰਨ
  Ratatösk [de]
 • Narvi ਉਚਾਰਨ
  Narvi [de]
 • Grimnir-Lied ਉਚਾਰਨ
  Grimnir-Lied [de]
 • Farbauti ਉਚਾਰਨ
  Farbauti [de]
 • Gimle ਉਚਾਰਨ
  Gimle [de]
 • Dwalin ਉਚਾਰਨ
  Dwalin [de]
 • Fimbultyr ਉਚਾਰਨ
  Fimbultyr [de]
 • Gladsheim ਉਚਾਰਨ
  Gladsheim [de]
 • Höd ਉਚਾਰਨ
  Höd [de]
 • Muspellsheim ਉਚਾਰਨ
  Muspellsheim [de]
 • Walküren ਉਚਾਰਨ
  Walküren [de]
 • Noatum ਉਚਾਰਨ
  Noatum [de]
 • Byleist ਉਚਾਰਨ
  Byleist [de]
 • Himmelsrand ਉਚਾਰਨ
  Himmelsrand [de]
 • Alte vom Eisenwald ਉਚਾਰਨ
  Alte vom Eisenwald [de]
 • Hönir ਉਚਾਰਨ
  Hönir [de]
 • Muspells-Söhnen ਉਚਾਰਨ
  Muspells-Söhnen [de]
 • Nordri ਉਚਾਰਨ
  Nordri [de]
 • Widar ਉਚਾਰਨ
  Widar [de]
 • Augenwimpern ਉਚਾਰਨ
  Augenwimpern [de]
 • Riesinnen ਉਚਾਰਨ
  Riesinnen [de]
 • Sudri ਉਚਾਰਨ
  Sudri [de]
 • Breidablick ਉਚਾਰਨ
  Breidablick [de]
 • Bölthorn ਉਚਾਰਨ
  Bölthorn [de]
 • Einherier ਉਚਾਰਨ
  Einherier [de]
 • Naströnd ਉਚਾਰਨ
  Naströnd [de]
 • wili ਉਚਾਰਨ
  wili [trv]
 • Ziegenböcke ਉਚਾਰਨ
  Ziegenböcke [de]
 • Himmelsstütze ਉਚਾਰਨ
  Himmelsstütze [de]
 • Träufler ਉਚਾਰਨ
  Träufler [de]
 • Durathror ਉਚਾਰਨ
  Durathror [de]
 • Walvater ਉਚਾਰਨ
  Walvater [de]