ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

gramàtica

gramàtica ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ser ਉਚਾਰਨ ser [es]
 • estar ਉਚਾਰਨ estar [es]
 • querer ਉਚਾਰਨ querer [es]
 • vivir ਉਚਾਰਨ vivir [es]
 • escribir ਉਚਾਰਨ escribir [es]
 • poder ਉਚਾਰਨ poder [es]
 • subir ਉਚਾਰਨ subir [es]
 • partir ਉਚਾਰਨ partir [fr]
 • seguir ਉਚਾਰਨ seguir [es]
 • sentir ਉਚਾਰਨ sentir [fr]
 • pedir ਉਚਾਰਨ pedir [es]
 • servir ਉਚਾਰਨ servir [es]
 • abrir ਉਚਾਰਨ abrir [es]
 • chocar ਉਚਾਰਨ chocar [es]
 • discernir ਉਚਾਰਨ discernir [es]
 • mentir ਉਚਾਰਨ mentir [fr]
 • Haber ਉਚਾਰਨ Haber [es]
 • pegar ਉਚਾਰਨ pegar [es]
 • aparecer ਉਚਾਰਨ aparecer [es]
 • traer ਉਚਾਰਨ traer [es]
 • acordar ਉਚਾਰਨ acordar [es]
 • repetir ਉਚਾਰਨ repetir [es]
 • agradecer ਉਚਾਰਨ agradecer [es]
 • divertir ਉਚਾਰਨ divertir [es]
 • dividir ਉਚਾਰਨ dividir [es]
 • acudir ਉਚਾਰਨ acudir [es]
 • colgar ਉਚਾਰਨ colgar [es]
 • teu ਉਚਾਰਨ teu [pt]
 • valer ਉਚਾਰਨ valer [es]
 • deber ਉਚਾਰਨ deber [es]
 • esquecer ਉਚਾਰਨ esquecer [pt]
 • bater ਉਚਾਰਨ bater [pt]
 • arder ਉਚਾਰਨ arder [es]
 • fundir ਉਚਾਰਨ fundir [es]
 • pecar ਉਚਾਰਨ pecar [pt]
 • adormecer ਉਚਾਰਨ adormecer [pt]
 • competir ਉਚਾਰਨ competir [es]
 • saír ਉਚਾਰਨ saír [gl]
 • pulir ਉਚਾਰਨ pulir [es]
 • sumir ਉਚਾਰਨ sumir [es]
 • medir ਉਚਾਰਨ medir [es]
 • votar ਉਚਾਰਨ votar [pt]
 • preferir ਉਚਾਰਨ preferir [es]
 • muxir ਉਚਾਰਨ muxir [gl]
 • incidir ਉਚਾਰਨ incidir [pt]
 • urdir ਉਚਾਰਨ urdir [es]
 • referir ਉਚਾਰਨ referir [es]
 • adherir ਉਚਾਰਨ adherir [es]
 • lucir ਉਚਾਰਨ lucir [es]
 • inferir ਉਚਾਰਨ inferir [es]
 • transgredir ਉਚਾਰਨ transgredir [es]
 • concernir ਉਚਾਰਨ concernir [es]
 • ferir ਉਚਾਰਨ ferir [pt]
 • aboiar ਉਚਾਰਨ aboiar [pt]
 • xogar ਉਚਾਰਨ xogar [gl]
 • cubrir ਉਚਾਰਨ cubrir [es]
 • cumprir ਉਚਾਰਨ cumprir [pt]
 • pronoms ਉਚਾਰਨ pronoms [ca]
 • pór ਉਚਾਰਨ pór [gl]
 • conferir ਉਚਾਰਨ conferir [pt]
 • sufrir ਉਚਾਰਨ sufrir [es]
 • varrer ਉਚਾਰਨ varrer [pt]
 • els interrogatius ਉਚਾਰਨ els interrogatius [ca]
 • transferir ਉਚਾਰਨ transferir [es]
 • crer ਉਚਾਰਨ crer [pt]
 • pruír ਉਚਾਰਨ pruír [gl]
 • durmir: bulir ਉਚਾਰਨ durmir: bulir [gl]
 • berrar ਉਚਾਰਨ berrar [pt]
 • proferir ਉਚਾਰਨ proferir [es]
 • deslucir ਉਚਾਰਨ deslucir [es]
 • mulir ਉਚਾਰਨ mulir [gl]
 • subjuntiu ਉਚਾਰਨ subjuntiu [ca]
 • podrecer ਉਚਾਰਨ podrecer [gl]
 • dicir ਉਚਾਰਨ dicir [ast]
 • conjugacions ਉਚਾਰਨ conjugacions [ca]
 • els indefinits ਉਚਾਰਨ els indefinits [ca]
 • poñer ਉਚਾਰਨ poñer [gl]
 • despir ਉਚਾਰਨ despir [pt]
 • rebulir ਉਚਾਰਨ rebulir [gl]
 • espir ਉਚਾਰਨ espir [gl]
 • ruxir ਉਚਾਰਨ ruxir [gl]
 • els quantitatius ਉਚਾਰਨ els quantitatius [ca]
 • els possessius ਉਚਾਰਨ els possessius [ca]
 • engulir ਉਚਾਰਨ engulir [gl]
 • recubrir ਉਚਾਰਨ recubrir [es]
 • davant de substantiu ਉਚਾਰਨ davant de substantiu [ca]
 • entrelucir ਉਚਾਰਨ entrelucir [gl]
 • dixerir ਉਚਾਰਨ dixerir [gl]
 • diferir ਉਚਾਰਨ diferir [es]
 • encima de ਉਚਾਰਨ encima de [es]
 • pracer ਉਚਾਰਨ pracer [gl]
 • encubrir ਉਚਾਰਨ encubrir [es]
 • xurdir ਉਚਾਰਨ xurdir [gl]
 • relucir ਉਚਾਰਨ relucir [es]
 • posseïdor ਉਚਾਰਨ posseïdor [ca]
 • apezar ਉਚਾਰਨ apezar [gl]
 • inxerir ਉਚਾਰਨ inxerir [gl]
 • forsetningar ਉਚਾਰਨ forsetningar [is]
 • tusir ਉਚਾਰਨ tusir [gl]
 • subterfuxir ਉਚਾਰਨ subterfuxir [gl]