ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

gramática

gramática ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • que ਉਚਾਰਨ que [ca]
 • tarde ਉਚਾਰਨ tarde [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ cero [es]
 • vos ਉਚਾਰਨ vos [fr]
 • bastante ਉਚਾਰਨ bastante [es]
 • esta ਉਚਾਰਨ esta [es]
 • moi ਉਚਾਰਨ moi [fr]
 • este ਉਚਾਰਨ este [es]
 • doce ਉਚਾਰਨ doce [es]
 • maior ਉਚਾਰਨ maior [ro]
 • des ਉਚਾਰਨ des [fr]
 • mesmo ਉਚਾਰਨ mesmo [pt]
 • quince ਉਚਾਰਨ quince [es]
 • mas ਉਚਾਰਨ mas [es]
 • perto ਉਚਾਰਨ perto [pt]
 • arriba ਉਚਾਰਨ arriba [es]
 • só ਉਚਾਰਨ [pt]
 • talvez ਉਚਾਰਨ talvez [pt]
 • nunca ਉਚਾਰਨ nunca [es]
 • conjunción ਉਚਾਰਨ conjunción [es]
 • por ਉਚਾਰਨ por [es]
 • catorce ਉਚਾਰਨ catorce [es]
 • sobre ਉਚਾਰਨ sobre [es]
 • meu ਉਚਾਰਨ meu [pt]
 • aquel ਉਚਾਰਨ aquel [es]
 • entre ਉਚਾਰਨ entre [fr]
 • lingüística ਉਚਾਰਨ lingüística [es]
 • fonética ਉਚਾਰਨ fonética [es]
 • sustantivo ਉਚਾਰਨ sustantivo [es]
 • pois ਉਚਾਰਨ pois [fr]
 • cincuenta ਉਚਾਰਨ cincuenta [es]
 • del ਉਚਾਰਨ del [it]
 • quinto ਉਚਾਰਨ quinto [es]
 • desde ਉਚਾਰਨ desde [es]
 • décimo ਉਚਾਰਨ décimo [es]
 • todos ਉਚਾਰਨ todos [pt]
 • sempre que ਉਚਾਰਨ sempre que [gl]
 • onde ਉਚਾਰਨ onde [pt]
 • medio ਉਚਾਰਨ medio [es]
 • uns ਉਚਾਰਨ uns [de]
 • noventa ਉਚਾਰਨ noventa [es]
 • cerca ਉਚਾਰਨ cerca [es]
 • sempre ਉਚਾਰਨ sempre [it]
 • esa ਉਚਾਰਨ esa [es]
 • setenta ਉਚਾਰਨ setenta [es]
 • cuarto ਉਚਾਰਨ cuarto [es]
 • certo ਉਚਾਰਨ certo [la]
 • apenas ਉਚਾਰਨ apenas [es]
 • atrás ਉਚਾਰਨ atrás [es]
 • menos ਉਚਾਰਨ menos [pt]
 • antes ਉਚਾਰਨ antes [es]
 • sesenta ਉਚਾਰਨ sesenta [es]
 • sexto ਉਚਾਰਨ sexto [es]
 • de repente ਉਚਾਰਨ de repente [es]
 • baixo ਉਚਾਰਨ baixo [pt]
 • quinta ਉਚਾਰਨ quinta [pt]
 • aquí ਉਚਾਰਨ aquí [es]
 • pouco ਉਚਾਰਨ pouco [pt]
 • contra ਉਚਾਰਨ contra [es]
 • ese ਉਚਾਰਨ ese [es]
 • trece ਉਚਾਰਨ trece [es]
 • abaixo ਉਚਾਰਨ abaixo [pt]
 • dentro ਉਚਾਰਨ dentro [es]
 • centésima ਉਚਾਰਨ centésima [pt]
 • cada ਉਚਾਰਨ cada [es]
 • detrás ਉਚਾਰਨ detrás [es]
 • undécimo ਉਚਾਰਨ undécimo [es]
 • diante ਉਚਾਰਨ diante [pt]
 • duodécimo ਉਚਾਰਨ duodécimo [es]
 • demasiado ਉਚਾਰਨ demasiado [es]
 • noveno ਉਚਾਰਨ noveno [es]
 • ningún ਉਚਾਰਨ ningún [es]
 • devagar ਉਚਾਰਨ devagar [pt]
 • encima ਉਚਾਰਨ encima [es]
 • tanto ਉਚਾਰਨ tanto [es]
 • menor ਉਚਾਰਨ menor [es]
 • 5 - cinco ਉਚਾਰਨ 5 - cinco [pt]
 • durante ਉਚਾਰਨ durante [it]
 • millonésima ਉਚਾਰਨ millonésima [es]
 • 1º primeiro ਉਚਾਰਨ 1º primeiro [pt]
 • genitivo ਉਚਾਰਨ genitivo [es]
 • tanta ਉਚਾਰਨ tanta [es]
 • consigo ਉਚਾਰਨ consigo [es]
 • varios ਉਚਾਰਨ varios [es]
 • algo ਉਚਾਰਨ algo [es]
 • toda ਉਚਾਰਨ toda [es]
 • centésimo ਉਚਾਰਨ centésimo [pt]
 • a propósito ਉਚਾਰਨ a propósito [pt]
 • conforme ਉਚਾਰਨ conforme [es]
 • propio ਉਚਾਰਨ propio [es]
 • ao ਉਚਾਰਨ ao [pt]
 • todas ਉਚਾਰਨ todas [es]
 • Cha ਉਚਾਰਨ Cha [ss]
 • dun ਉਚਾਰਨ dun [en]
 • outra ਉਚਾਰਨ outra [pt]
 • peor ਉਚਾਰਨ peor [es]
 • após ਉਚਾਰਨ após [hu]
 • aquela ਉਚਾਰਨ aquela [pt]
 • décimo primeiro ਉਚਾਰਨ décimo primeiro [pt]
 • entrambos ਉਚਾਰਨ entrambos [ast]