ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

gramática

gramática ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • que ਉਚਾਰਨ
  que [ca]
 • tarde ਉਚਾਰਨ
  tarde [es]
 • cero ਉਚਾਰਨ
  cero [es]
 • vos ਉਚਾਰਨ
  vos [fr]
 • bastante ਉਚਾਰਨ
  bastante [es]
 • moi ਉਚਾਰਨ
  moi [fr]
 • esta ਉਚਾਰਨ
  esta [es]
 • este ਉਚਾਰਨ
  este [es]
 • des ਉਚਾਰਨ
  des [fr]
 • doce ਉਚਾਰਨ
  doce [es]
 • maior ਉਚਾਰਨ
  maior [ro]
 • quince ਉਚਾਰਨ
  quince [es]
 • mesmo ਉਚਾਰਨ
  mesmo [pt]
 • mas ਉਚਾਰਨ
  mas [fr]
 • perto ਉਚਾਰਨ
  perto [pt]
 • arriba ਉਚਾਰਨ
  arriba [es]
 • só ਉਚਾਰਨ
  [pt]
 • talvez ਉਚਾਰਨ
  talvez [pt]
 • nunca ਉਚਾਰਨ
  nunca [es]
 • catorce ਉਚਾਰਨ
  catorce [es]
 • conjunción ਉਚਾਰਨ
  conjunción [es]
 • por ਉਚਾਰਨ
  por [es]
 • sobre ਉਚਾਰਨ
  sobre [es]
 • meu ਉਚਾਰਨ
  meu [pt]
 • entre ਉਚਾਰਨ
  entre [fr]
 • aquel ਉਚਾਰਨ
  aquel [es]
 • lingüística ਉਚਾਰਨ
  lingüística [es]
 • fonética ਉਚਾਰਨ
  fonética [es]
 • sustantivo ਉਚਾਰਨ
  sustantivo [es]
 • cincuenta ਉਚਾਰਨ
  cincuenta [es]
 • pois ਉਚਾਰਨ
  pois [fr]
 • del ਉਚਾਰਨ
  del [it]
 • desde ਉਚਾਰਨ
  desde [es]
 • quinto ਉਚਾਰਨ
  quinto [es]
 • todos ਉਚਾਰਨ
  todos [pt]
 • décimo ਉਚਾਰਨ
  décimo [es]
 • onde ਉਚਾਰਨ
  onde [pt]
 • sempre que ਉਚਾਰਨ
  sempre que [gl]
 • medio ਉਚਾਰਨ
  medio [es]
 • uns ਉਚਾਰਨ
  uns [de]
 • noventa ਉਚਾਰਨ
  noventa [es]
 • cerca ਉਚਾਰਨ
  cerca [es]
 • sempre ਉਚਾਰਨ
  sempre [it]
 • setenta ਉਚਾਰਨ
  setenta [es]
 • esa ਉਚਾਰਨ
  esa [es]
 • certo ਉਚਾਰਨ
  certo [la]
 • cuarto ਉਚਾਰਨ
  cuarto [es]
 • atrás ਉਚਾਰਨ
  atrás [es]
 • apenas ਉਚਾਰਨ
  apenas [es]
 • menos ਉਚਾਰਨ
  menos [pt]
 • sesenta ਉਚਾਰਨ
  sesenta [es]
 • baixo ਉਚਾਰਨ
  baixo [pt]
 • sexto ਉਚਾਰਨ
  sexto [es]
 • de repente ਉਚਾਰਨ
  de repente [es]
 • quinta ਉਚਾਰਨ
  quinta [pt]
 • antes ਉਚਾਰਨ
  antes [es]
 • aquí ਉਚਾਰਨ
  aquí [es]
 • trece ਉਚਾਰਨ
  trece [es]
 • pouco ਉਚਾਰਨ
  pouco [pt]
 • ese ਉਚਾਰਨ
  ese [es]
 • contra ਉਚਾਰਨ
  contra [es]
 • abaixo ਉਚਾਰਨ
  abaixo [pt]
 • dentro ਉਚਾਰਨ
  dentro [es]
 • centésima ਉਚਾਰਨ
  centésima [pt]
 • cada ਉਚਾਰਨ
  cada [es]
 • detrás ਉਚਾਰਨ
  detrás [es]
 • undécimo ਉਚਾਰਨ
  undécimo [es]
 • devagar ਉਚਾਰਨ
  devagar [pt]
 • diante ਉਚਾਰਨ
  diante [pt]
 • demasiado ਉਚਾਰਨ
  demasiado [es]
 • duodécimo ਉਚਾਰਨ
  duodécimo [es]
 • encima ਉਚਾਰਨ
  encima [es]
 • noveno ਉਚਾਰਨ
  noveno [es]
 • ningún ਉਚਾਰਨ
  ningún [es]
 • tanto ਉਚਾਰਨ
  tanto [es]
 • durante ਉਚਾਰਨ
  durante [it]
 • menor ਉਚਾਰਨ
  menor [es]
 • algo ਉਚਾਰਨ
  algo [es]
 • 5 - cinco ਉਚਾਰਨ
  5 - cinco [pt]
 • millonésima ਉਚਾਰਨ
  millonésima [es]
 • varios ਉਚਾਰਨ
  varios [es]
 • 1º primeiro ਉਚਾਰਨ
  1º primeiro [pt]
 • genitivo ਉਚਾਰਨ
  genitivo [es]
 • tanta ਉਚਾਰਨ
  tanta [es]
 • consigo ਉਚਾਰਨ
  consigo [es]
 • ao ਉਚਾਰਨ
  ao [pt]
 • toda ਉਚਾਰਨ
  toda [es]
 • Cha ਉਚਾਰਨ
  Cha [ss]
 • centésimo ਉਚਾਰਨ
  centésimo [pt]
 • a propósito ਉਚਾਰਨ
  a propósito [pt]
 • conforme ਉਚਾਰਨ
  conforme [es]
 • propio ਉਚਾਰਨ
  propio [es]
 • dun ਉਚਾਰਨ
  dun [en]
 • todas ਉਚਾਰਨ
  todas [es]
 • outra ਉਚਾਰਨ
  outra [pt]
 • peor ਉਚਾਰਨ
  peor [es]
 • após ਉਚਾਰਨ
  após [hu]
 • aquela ਉਚਾਰਨ
  aquela [pt]
 • meus ਉਚਾਰਨ
  meus [la]
 • estes ਉਚਾਰਨ
  estes [pt]