ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

greek alphabet

greek alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • chi ਉਚਾਰਨ chi [en]
 • nu ਉਚਾਰਨ nu [sv]
 • ni ਉਚਾਰਨ ni [da]
 • pi ਉਚਾਰਨ pi [en]
 • π ਉਚਾਰਨ π [da]
 • alpha ਉਚਾਰਨ alpha [en]
 • μ ਉਚਾਰਨ μ [de]
 • teta ਉਚਾਰਨ teta [cs]
 • mu ਉਚਾਰਨ mu [sv]
 • zeta ਉਚਾਰਨ zeta [en]
 • ro ਉਚਾਰਨ ro [kw]
 • Ψ ਉਚਾਰਨ Ψ [el]
 • omicron ਉਚਾਰਨ omicron [en]
 • Ρ ਉਚਾਰਨ Ρ [el]
 • fi ਉਚਾਰਨ fi [pt]
 • Χ ਉਚਾਰਨ Χ [el]
 • rho ਉਚਾਰਨ rho [it]
 • sigma ਉਚਾਰਨ sigma [fr]
 • labda ਉਚਾਰਨ labda [hu]
 • Γ ਉਚਾਰਨ Γ [el]
 • α ਉਚਾਰਨ α [el]
 • Ω ਉਚਾਰਨ Ω [el]
 • Λ ਉਚਾਰਨ Λ [el]
 • digamma ਉਚਾਰਨ digamma [grc]
 • Δ ਉਚਾਰਨ Δ [el]
 • η ਉਚਾਰਨ η [el]
 • Ε ਉਚਾਰਨ Ε [el]
 • φ ਉਚਾਰਨ φ [de]
 • Θ ਉਚਾਰਨ Θ [el]
 • Ζ ਉਚਾਰਨ Ζ [el]
 • Κ ਉਚਾਰਨ Κ [el]
 • csi ਉਚਾਰਨ csi [ca]
 • Ι ਉਚਾਰਨ Ι [el]
 • Β ਉਚਾਰਨ Β [el]
 • Υ ਉਚਾਰਨ Υ [el]
 • ο ਉਚਾਰਨ ο [el]
 • myy ਉਚਾਰਨ myy [fi]
 • Ν ਉਚਾਰਨ Ν [el]
 • Τ ਉਚਾਰਨ Τ [el]
 • ς ਉਚਾਰਨ ς [grc]
 • γάμα ਉਚਾਰਨ γάμα [el]
 • Qoppa ਉਚਾਰਨ Qoppa [grc]
 • Ξ ਉਚਾਰਨ Ξ [el]
 • Σ ਉਚਾਰਨ Σ [hak]
 • γιώτα ਉਚਾਰਨ γιώτα [el]
 • nyy ਉਚਾਰਨ nyy [fi]
 • ρο ਉਚਾਰਨ ρο [el]