ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Greek Letters

Greek Letters ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • epsilon ਉਚਾਰਨ epsilon [en]
 • ni ਉਚਾਰਨ ni [da]
 • pi ਉਚਾਰਨ pi [en]
 • omega ਉਚਾਰਨ omega [en]
 • teta ਉਚਾਰਨ teta [cs]
 • lambda ਉਚਾਰਨ lambda [en]
 • eta ਉਚਾਰਨ eta [eo]
 • ny ਉਚਾਰਨ ny [hu]
 • ro ਉਚਾਰਨ ro [kw]
 • xi ਉਚਾਰਨ xi [pt]
 • iota ਉਚਾਰਨ iota [en]
 • Ψ ਉਚਾਰਨ Ψ [el]
 • fi ਉਚਾਰਨ fi [pt]
 • labda ਉਚਾਰਨ labda [hu]
 • sigma ਉਚਾਰਨ sigma [fr]
 • omikron ਉਚਾਰਨ omikron [de]
 • δέλτα ਉਚਾਰਨ δέλτα [el]
 • λάμδα ਉਚਾਰਨ λάμδα [el]
 • κάππα ਉਚਾਰਨ κάππα [el]
 • ρω ਉਚਾਰਨ ρω [el]
 • έψιλον ਉਚਾਰਨ έψιλον [el]
 • ζήτα ਉਚਾਰਨ ζήτα [el]
 • χι ਉਚਾਰਨ χι [el]
 • psi (lettera greca) ਉਚਾਰਨ psi (lettera greca) [it]
 • ωμέγα ਉਚਾਰਨ ωμέγα [el]
 • όμικρον ਉਚਾਰਨ όμικρον [el]
 • βήτα ਉਚਾਰਨ βήτα [el]
 • ταυ ਉਚਾਰਨ ταυ [el]
 • φι ਉਚਾਰਨ φι [el]
 • ξι ਉਚਾਰਨ ξι [el]
 • ύψιλον ਉਚਾਰਨ ύψιλον [el]
 • πι ਉਚਾਰਨ πι [el]
 • γάμμα ਉਚਾਰਨ γάμμα [el]
 • csi ਉਚਾਰਨ csi [ca]
 • θήτα ਉਚਾਰਨ θήτα [el]
 • άλφα ਉਚਾਰਨ άλφα [el]
 • ιώτα ਉਚਾਰਨ ιώτα [el]
 • μυ ਉਚਾਰਨ μυ [el]
 • σίγμα ਉਚਾਰਨ σίγμα [el]
 • zéta ਉਚਾਰਨ zéta [cs]
 • ήτα ਉਚਾਰਨ ήτα [el]
 • νυ ਉਚਾਰਨ νυ [el]
 • ψι ਉਚਾਰਨ ψι [el]