ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

hippopotamus

hippopotamus ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ