ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

household items

household items ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • WC ਉਚਾਰਨ WC [fr]
 • jendela ਉਚਾਰਨ jendela [ms]
 • meja ਉਚਾਰਨ meja [sv]
 • langit-langit ਉਚਾਰਨ langit-langit [ind]
 • dapur ਉਚਾਰਨ dapur [ind]
 • shower curtain ਉਚਾਰਨ shower curtain [en]
 • sabun ਉਚਾਰਨ sabun [tr]
 • rumah ਉਚਾਰਨ rumah [ind]
 • lantai ਉਚਾਰਨ lantai [ind]
 • kaca ਉਚਾਰਨ kaca [ind]
 • odol ਉਚਾਰਨ odol [eu]
 • Taman ਉਚਾਰਨ Taman [en]
 • basah ਉਚਾਰਨ basah [ms]
 • atap ਉਚਾਰਨ atap [ind]
 • kursi ਉਚਾਰਨ kursi [ind]
 • halaman ਉਚਾਰਨ halaman [tl]
 • pintu ਉਚਾਰਨ pintu [ms]
 • pohon ਉਚਾਰਨ pohon [ind]
 • sampo ਉਚਾਰਨ sampo [fi]
 • handuk ਉਚਾਰਨ handuk [ind]
 • ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ਉਚਾਰਨ ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk]
 • uap ਉਚਾਰਨ uap [ind]
 • lantai keramik ਉਚਾਰਨ lantai keramik [ind]
 • kamar mandi ਉਚਾਰਨ kamar mandi [ind]
 • karpet ਉਚਾਰਨ karpet [ind]
 • lantai teraso ਉਚਾਰਨ lantai teraso [ind]
 • sponsje ਉਚਾਰਨ sponsje [nl]
 • lantai marmer ਉਚਾਰਨ lantai marmer [ind]
 • garasi ਉਚਾਰਨ garasi [ind]
 • ventilasi ਉਚਾਰਨ ventilasi [ind]
 • pisau cukur ਉਚਾਰਨ pisau cukur [ind]
 • ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ ਉਚਾਰਨ ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ [nsk]
 • سَرَوتا ਉਚਾਰਨ سَرَوتا [ur]
 • dinding ਉਚਾਰਨ dinding [ind]
 • cermin ਉਚਾਰਨ cermin [ind]
 • keset ਉਚਾਰਨ keset [ind]
 • ruang makan ਉਚਾਰਨ ruang makan [ind]
 • jamban ਉਚਾਰਨ jamban [ind]
 • sikat gigi ਉਚਾਰਨ sikat gigi [ind]
 • semak ਉਚਾਰਨ semak [ind]
 • ᑲᑕᑈᔅᑦ ਉਚਾਰਨ ᑲᑕᑈᔅᑦ [nsk]
 • ruang keluarga ਉਚਾਰਨ ruang keluarga [ind]
 • ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ ਉਚਾਰਨ ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ [nsk]
 • broyeur ਉਚਾਰਨ broyeur [fr]
 • ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ ਉਚਾਰਨ ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ [nsk]
 • kebun ਉਚਾਰਨ kebun [ind]
 • ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ ਉਚਾਰਨ ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ [nsk]
 • kloset ਉਚਾਰਨ kloset [ind]
 • ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ ਉਚਾਰਨ ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ [nsk]
 • ruang tamu ਉਚਾਰਨ ruang tamu [ind]
 • kamar tidur ਉਚਾਰਨ kamar tidur [ind]
 • ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ ਉਚਾਰਨ ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ [nsk]
 • Ritsche ਉਚਾਰਨ Ritsche [sli]
 • becek ਉਚਾਰਨ becek [ind]
 • loteng ਉਚਾਰਨ loteng [ind]
 • استری ਉਚਾਰਨ استری [ur]
 • bak mandi ਉਚਾਰਨ bak mandi [ind]
 • واشنگ مشین ਉਚਾਰਨ واشنگ مشین [ur]
 • ᐊᑐᒋᐸᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᑐᒋᐸᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᑭᑕᔅᒄ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᑭᑕᔅᒄ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᒂᓯᒧᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᒂᓯᒧᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᒋᐧᒄ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᒋᐧᒄ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐛᐸᑲᐃᒐᐱᔨᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐛᐸᑲᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᑯᑕᒡ ᑐᒋᔭᑭᓇᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᑯᑕᒡ ᑐᒋᔭᑭᓇᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᓯᑎᑲᔨᑲᐛᑭᓇᔅᒄ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᓯᑎᑲᔨᑲᐛᑭᓇᔅᒄ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᓯᒂᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᓯᒂᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᐱᔎᐤ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᐱᔎᐤ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᒋᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᒥᓴᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᒥᓴᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒥᐅᑦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒥᐅᑦ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒥᑦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒥᑦ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒥᒋᒻ ᐱᑕᓱᐅᓐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒥᒋᒻ ᐱᑕᓱᐅᓐ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᔅ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᑯᔅ [nsk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ