ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

how are you?

how are you? ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ