ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

HSK vocabulary

HSK vocabulary ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 爱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爸爸 ਉਚਾਰਨ 爸爸 [zh]
 • 白 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ 冬天 [zh]
 • 春天 ਉਚਾਰਨ 春天 [zh]
 • 电影 ਉਚਾਰਨ 电影 [zh]
 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学 [ja]
 • 不错 ਉਚਾਰਨ 不错 [wuu]
 • 翻译 ਉਚਾਰਨ 翻译 [zh]
 • 肖像 ਉਚਾਰਨ 肖像 [ja]
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ 弟弟 [zh]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ 儿子 [zh]
 • 地方 ਉਚਾਰਨ 地方 [ja]
 • 啊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 大家 ਉਚਾਰਨ 大家 [ja]
 • 城市 ਉਚਾਰਨ 城市 [zh]
 • 矮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 参加 ਉਚਾਰਨ 参加 [zh]
 • 安静 ਉਚਾਰਨ 安静 [zh]
 • 办公室 ਉਚਾਰਨ 办公室 [zh]
 • 莫名其妙 ਉਚਾਰਨ 莫名其妙 [zh]
 • 当然 ਉਚਾਰਨ 当然 [ja]
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ 大夫 [zh]
 • 需求 ਉਚਾਰਨ 需求 [zh]
 • 方法 ਉਚਾਰਨ 方法 [ja]
 • 追求 ਉਚਾਰਨ 追求 [ja]
 • 不要 ਉਚਾਰਨ 不要 [zh]
 • 动物 ਉਚਾਰਨ 动物 [zh]
 • 杯子 ਉਚਾਰਨ 杯子 [zh]
 • 部分 ਉਚਾਰਨ 部分 [yue]
 • 电话 ਉਚਾਰਨ 电话 [yue]
 • 电视 ਉਚਾਰਨ 电视 [zh]
 • 比赛 ਉਚਾਰਨ 比赛 [zh]
 • 道理 ਉਚਾਰਨ 道理 [wuu]
 • 盲目 ਉਚਾਰਨ 盲目 [ja]
 • 东西 ਉਚਾਰਨ 东西 [zh]
 • 点心 ਉਚਾਰਨ 点心 [zh]
 • 火箭 ਉਚਾਰਨ 火箭 [wuu]
 • 记性 ਉਚਾਰਨ 记性 [zh]
 • 词典 ਉਚਾਰਨ 词典 [zh]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ 东边 [zh]
 • 发烧 ਉਚਾਰਨ 发烧 [zh]
 • 重心 ਉਚਾਰਨ 重心 [zh]
 • 出去 ਉਚਾਰਨ 出去 [zh]
 • 帮助 ਉਚਾਰਨ 帮助 [zh]
 • 方便 ਉਚਾਰਨ 方便 [yue]
 • 办法 ਉਚਾਰਨ 办法 [zh]
 • 锻炼 ਉਚਾਰਨ 锻炼 [zh]
 • 爱人 ਉਚਾਰਨ 爱人 [zh]
 • 不同 ਉਚਾਰਨ 不同 [zh]
 • 一目了然 ਉਚਾਰਨ 一目了然 [zh]
 • 发展 ਉਚਾਰਨ 发展 [zh]
 • 指定 ਉਚਾਰਨ 指定 [zh]
 • 一路平安 ਉਚਾਰਨ 一路平安 [zh]
 • 成绩 ਉਚਾਰਨ 成绩 [zh]
 • 而且 ਉਚਾਰਨ 而且 [zh]
 • 必须 ਉਚਾਰਨ 必须 [zh]
 • 打算 ਉਚਾਰਨ 打算 [yue]
 • 比较 ਉਚਾਰਨ 比较 [zh]
 • 权益 ਉਚਾਰਨ 权益 [zh]
 • 发现 ਉਚਾਰਨ 发现 [zh]
 • 出来 ਉਚਾਰਨ 出来 [ja]
 • 发生 ਉਚਾਰਨ 发生 [zh]
 • 实事求是 ਉਚਾਰਨ 实事求是 [zh]
 • 变化 ਉਚਾਰਨ 变化 [zh]
 • 起伏 ਉਚਾਰਨ 起伏 [ja]
 • 表演 ਉਚਾਰਨ 表演 [zh]
 • 脂肪 ਉਚਾਰਨ 脂肪 [ja]
 • 野蛮 ਉਚਾਰਨ 野蛮 [zh]
 • 车站 ਉਚਾਰਨ 车站 [zh]
 • 兴高采烈 ਉਚਾਰਨ 兴高采烈 [zh]
 • 争先恐后 ਉਚਾਰਨ 争先恐后 [zh]
 • 常常 ਉਚਾਰਨ 常常 [zh]
 • 代表 ਉਚਾਰਨ 代表 [ja]
 • 衔接 ਉਚਾਰਨ 衔接 [wuu]
 • 错误 ਉਚਾਰਨ 错误 [zh]
 • 记载 ਉਚਾਰਨ 记载 [zh]
 • 温和 ਉਚਾਰਨ 温和 [ja]
 • 窗户 ਉਚਾਰਨ 窗户 [zh]
 • 络绎不绝 ਉਚਾਰਨ 络绎不绝 [zh]
 • 本子 ਉਚਾਰਨ 本子 [zh]
 • 联络 ਉਚਾਰਨ 联络 [zh]
 • 大声 ਉਚਾਰਨ 大声 [zh]
 • 不用 ਉਚਾਰਨ 不用 [zh]
 • 不久 ਉਚਾਰਨ 不久 [zh]
 • 英明 ਉਚਾਰਨ 英明 [zh]
 • 无可奉告 ਉਚਾਰਨ 无可奉告 [zh]
 • 淡季 ਉਚਾਰਨ 淡季 [zh]
 • 掐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 不但 ਉਚਾਰਨ 不但 [hak]
 • 法语 ਉਚਾਰਨ 法语 [zh]
 • 从前 ਉਚਾਰਨ 从前 [zh]
 • 礼节 ਉਚਾਰਨ 礼节 [zh]
 • 不好意思 ਉਚਾਰਨ 不好意思 [wuu]
 • 迟到 ਉਚਾਰਨ 迟到 [zh]
 • 新颖 ਉਚਾਰਨ 新颖 [zh]
 • 潜移默化 ਉਚਾਰਨ 潜移默化 [zh]
 • 特意 ਉਚਾਰਨ 特意 [wuu]
 • 得到 ਉਚਾਰਨ 得到 [zh]
 • 无动于衷 ਉਚਾਰਨ 无动于衷 [zh]