ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

HSK vocabulary

HSK vocabulary ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 爱 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 爸爸 ਉਚਾਰਨ
  爸爸 [zh]
 • 白 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ
  冬天 [zh]
 • 春天 ਉਚਾਰਨ
  春天 [zh]
 • 电影 ਉਚਾਰਨ
  电影 [zh]
 • 大学 ਉਚਾਰਨ
  大学 [ja]
 • 不错 ਉਚਾਰਨ
  不错 [wuu]
 • 翻译 ਉਚਾਰਨ
  翻译 [zh]
 • 地方 ਉਚਾਰਨ
  地方 [ja]
 • 肖像 ਉਚਾਰਨ
  肖像 [ja]
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ
  弟弟 [zh]
 • 儿子 ਉਚਾਰਨ
  儿子 [zh]
 • 啊 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 城市 ਉਚਾਰਨ
  城市 [zh]
 • 大家 ਉਚਾਰਨ
  大家 [ja]
 • 参加 ਉਚਾਰਨ
  参加 [zh]
 • 矮 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 办公室 ਉਚਾਰਨ
  办公室 [zh]
 • 当然 ਉਚਾਰਨ
  当然 [ja]
 • 安静 ਉਚਾਰਨ
  安静 [zh]
 • 方法 ਉਚਾਰਨ
  方法 [ja]
 • 不要 ਉਚਾਰਨ
  不要 [zh]
 • 莫名其妙 ਉਚਾਰਨ
  莫名其妙 [zh]
 • 动物 ਉਚਾਰਨ
  动物 [zh]
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ
  大夫 [zh]
 • 杯子 ਉਚਾਰਨ
  杯子 [zh]
 • 部分 ਉਚਾਰਨ
  部分 [yue]
 • 追求 ਉਚਾਰਨ
  追求 [ja]
 • 需求 ਉਚਾਰਨ
  需求 [zh]
 • 电话 ਉਚਾਰਨ
  电话 [yue]
 • 电视 ਉਚਾਰਨ
  电视 [zh]
 • 东西 ਉਚਾਰਨ
  东西 [zh]
 • 比赛 ਉਚਾਰਨ
  比赛 [zh]
 • 出去 ਉਚਾਰਨ
  出去 [zh]
 • 词典 ਉਚਾਰਨ
  词典 [zh]
 • 点心 ਉਚਾਰਨ
  点心 [zh]
 • 道理 ਉਚਾਰਨ
  道理 [wuu]
 • 盲目 ਉਚਾਰਨ
  盲目 [ja]
 • 火箭 ਉਚਾਰਨ
  火箭 [wuu]
 • 发烧 ਉਚਾਰਨ
  发烧 [zh]
 • 记性 ਉਚਾਰਨ
  记性 [zh]
 • 东边 ਉਚਾਰਨ
  东边 [zh]
 • 帮助 ਉਚਾਰਨ
  帮助 [zh]
 • 重心 ਉਚਾਰਨ
  重心 [zh]
 • 方便 ਉਚਾਰਨ
  方便 [yue]
 • 办法 ਉਚਾਰਨ
  办法 [zh]
 • 锻炼 ਉਚਾਰਨ
  锻炼 [zh]
 • 爱人 ਉਚਾਰਨ
  爱人 [zh]
 • 打算 ਉਚਾਰਨ
  打算 [yue]
 • 而且 ਉਚਾਰਨ
  而且 [zh]
 • 必须 ਉਚਾਰਨ
  必须 [zh]
 • 不同 ਉਚਾਰਨ
  不同 [zh]
 • 成绩 ਉਚਾਰਨ
  成绩 [zh]
 • 比较 ਉਚਾਰਨ
  比较 [zh]
 • 发展 ਉਚਾਰਨ
  发展 [zh]
 • 指定 ਉਚਾਰਨ
  指定 [zh]
 • 一路平安 ਉਚਾਰਨ
  一路平安 [zh]
 • 一目了然 ਉਚਾਰਨ
  一目了然 [zh]
 • 发现 ਉਚਾਰਨ
  发现 [zh]
 • 不好意思 ਉਚਾਰਨ
  不好意思 [zh]
 • 出来 ਉਚਾਰਨ
  出来 [ja]
 • 车站 ਉਚਾਰਨ
  车站 [zh]
 • 脂肪 ਉਚਾਰਨ
  脂肪 [ja]
 • 代表 ਉਚਾਰਨ
  代表 [ja]
 • 权益 ਉਚਾਰਨ
  权益 [zh]
 • 发生 ਉਚਾਰਨ
  发生 [zh]
 • 变化 ਉਚਾਰਨ
  变化 [zh]
 • 表演 ਉਚਾਰਨ
  表演 [zh]
 • 实事求是 ਉਚਾਰਨ
  实事求是 [zh]
 • 起伏 ਉਚਾਰਨ
  起伏 [ja]
 • 野蛮 ਉਚਾਰਨ
  野蛮 [zh]
 • 常常 ਉਚਾਰਨ
  常常 [nan]
 • 窗户 ਉਚਾਰਨ
  窗户 [zh]
 • 错误 ਉਚਾਰਨ
  错误 [zh]
 • 兴高采烈 ਉਚਾਰਨ
  兴高采烈 [zh]
 • 本子 ਉਚਾਰਨ
  本子 [zh]
 • 争先恐后 ਉਚਾਰਨ
  争先恐后 [zh]
 • 大声 ਉਚਾਰਨ
  大声 [zh]
 • 衔接 ਉਚਾਰਨ
  衔接 [wuu]
 • 不用 ਉਚਾਰਨ
  不用 [zh]
 • 温和 ਉਚਾਰਨ
  温和 [ja]
 • 记载 ਉਚਾਰਨ
  记载 [zh]
 • 络绎不绝 ਉਚਾਰਨ
  络绎不绝 [zh]
 • 迟到 ਉਚਾਰਨ
  迟到 [zh]
 • 法语 ਉਚਾਰਨ
  法语 [zh]
 • 不久 ਉਚਾਰਨ
  不久 [zh]
 • 联络 ਉਚਾਰਨ
  联络 [zh]
 • 掐 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 不但 ਉਚਾਰਨ
  不但 [hak]
 • 英明 ਉਚਾਰਨ
  英明 [zh]
 • 无可奉告 ਉਚਾਰਨ
  无可奉告 [zh]
 • 淡季 ਉਚਾਰਨ
  淡季 [zh]
 • 从前 ਉਚਾਰਨ
  从前 [zh]
 • 礼节 ਉਚਾਰਨ
  礼节 [zh]
 • 得到 ਉਚਾਰਨ
  得到 [zh]
 • 吧 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 新颖 ਉਚਾਰਨ
  新颖 [zh]
 • 特意 ਉਚਾਰਨ
  特意 [wuu]
 • 潜移默化 ਉਚਾਰਨ
  潜移默化 [zh]