ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

I am glad

I am glad ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ