ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Iloco song

Iloco song ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • nangato ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nangato [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • napintaska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napintaska [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngarud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngarud [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • paginbagan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paginbagan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pangulkuloten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pangulkuloten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • patuluyan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ patuluyan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • raniagmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raniagmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sansanen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sansanen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sidaen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sidaen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sinang-sangdo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinang-sangdo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tatangmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatangmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tuppol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuppol [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • wenno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wenno [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Agaluadka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Agaluadka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agparbeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agparbeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • apag-ukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apag-ukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • babawyem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ babawyem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • barukongko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barukongko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bituen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bituen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • darasen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ darasen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dungdunguenkanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dungdunguenkanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • eskuela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eskuela [ilo | arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • idiay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ idiay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Inkay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Inkay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaasping ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaasping [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kalilibnosan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kalilibnosan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kapada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kapada [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kunan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kunan [qu | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Liwliwadaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Liwliwadaka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • magmagna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ magmagna [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Makaited ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Makaited [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • marigrigat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ marigrigat [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagsisina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagsisina [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nanglaylay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nanglaylay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • napusaksak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ napusaksak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nasudi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nasudi [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngatan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngatan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • panio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ panio [ilo | rap] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • piduten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piduten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • rupam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rupam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sagaysay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sagaysay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sapulem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sapulem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • singpet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ singpet [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • suminakan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suminakan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tattao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tattao [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tuppolmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuppolmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • umasping ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umasping [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 'toy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'toy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alaem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alaem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aramidek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aramidek [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bullalayaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bullalayaw [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Dayawmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dayawmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dungngo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dungngo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gagayyem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gagayyem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ikalumbabam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikalumbabam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • immisem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ immisem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • intay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ intay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kabalio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kabalio [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kalipatan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kalipatan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Kapatadam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kapatadam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lansones ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lansones [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • liwliwak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liwliwak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Magustuan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Magustuan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • makapidot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makapidot [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • masursuro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masursuro [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naalumamay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naalumamay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naganko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naganko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nanglipaten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nanglipaten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naraniag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naraniag [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Nateng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nateng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ngem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pagraeman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pagraeman [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • paniok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniok [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pingping ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pingping [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sabali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sabali [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • saydiay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saydiay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • silawan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ silawan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Singpetmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Singpetmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sungo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sungo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tilmonen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tilmonen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • turog ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ turog [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Umayka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Umayka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • abriem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abriem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agbasbasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agbasbasa [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agrukbabda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agrukbabda [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aminen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aminen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • atipaen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atipaen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bibigmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bibigmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bunga't ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bunga't [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dayta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dayta [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dungngu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dungngu [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gapu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gapu [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ikeddeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikeddeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • imnas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imnas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ipaidam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ipaidam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kadakay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kadakay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kallidmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kallidmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kapatgan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kapatgan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kenka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kenka [eu | ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ