ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

incorrect in English without initial capital

incorrect in English without initial capital ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • jugo ਉਚਾਰਨ
  jugo [es]
 • magyar ਉਚਾਰਨ
  magyar [hu]
 • io ਉਚਾਰਨ
  io [ia]
 • erin ਉਚਾਰਨ
  erin [en]
 • vera ਉਚਾਰਨ
  vera [no]
 • smurf ਉਚਾਰਨ
  smurf [fr]
 • mila ਉਚਾਰਨ
  mila [oc]
 • sino ਉਚਾਰਨ
  sino [es]
 • paramore ਉਚਾਰਨ
  paramore [en]
 • marcia ਉਚਾਰਨ
  marcia [ca]
 • filipina ਉਚਾਰਨ
  filipina [eo]
 • dada ਉਚਾਰਨ
  dada [hu]
 • co ਉਚਾਰਨ
  co [pl]
 • romani ਉਚਾਰਨ
  romani [la]
 • intifada ਉਚਾਰਨ
  intifada [it]
 • buer ਉਚਾਰਨ
  buer [nds]
 • basset ਉਚਾਰਨ
  basset [fr]
 • firbolg ਉਚਾਰਨ
  firbolg [ga]
 • tramontane ਉਚਾਰਨ
  tramontane [fr]
 • seychellois ਉਚਾਰਨ
  seychellois [fr]
 • hiram ਉਚਾਰਨ
  hiram [tl]
 • metcalfe ਉਚਾਰਨ
  metcalfe [en]
 • quella ਉਚਾਰਨ
  quella [it]
 • setswana ਉਚਾਰਨ
  setswana [fr]
 • lilo ਉਚਾਰਨ
  lilo [de]
 • okta ਉਚਾਰਨ
  okta [sme]
 • braven ਉਚਾਰਨ
  braven [lb]
 • tlingit ਉਚਾਰਨ
  tlingit [hu]
 • zouave ਉਚਾਰਨ
  zouave [fr]
 • Iina ਉਚਾਰਨ
  Iina [fi]
 • winterhart ਉਚਾਰਨ
  winterhart [de]
 • korra ਉਚਾਰਨ
  korra [fr]
 • vastese ਉਚਾਰਨ
  vastese [it]
 • kurtis ਉਚਾਰਨ
  kurtis [sv]
 • hallaton ਉਚਾਰਨ
  hallaton [fi]
 • yemeni ਉਚਾਰਨ
  yemeni [tr]
 • wow! ਉਚਾਰਨ
  wow! [nl]
 • manzanera ਉਚਾਰਨ
  manzanera [es]
 • limburgish ਉਚਾਰਨ
  limburgish [nl]
 • nierenberg ਉਚਾਰਨ
  nierenberg [es]
 • qango ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qango [trv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cassaday ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cassaday [es] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ