ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Insect

Insect ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ٹِڈّا ਉਚਾਰਨ ٹِڈّا [ur]
 • بُھنگا ਉਚਾਰਨ بُھنگا [ur]
 • مَچَّھر ਉਚਾਰਨ مَچَّھر [ur]
 • مَکڑا ਉਚਾਰਨ مَکڑا [ur]
 • مَکڑی ਉਚਾਰਨ مَکڑی [ur]
 • ٹِڈّی ਉਚਾਰਨ ٹِڈّی [ur]
 • مَکِّھی ਉਚਾਰਨ مَکِّھی [ur]
 • لال چیونٹی ਉਚਾਰਨ لال چیونٹی [ur]
 • کَھپرا ਉਚਾਰਨ کَھپرا [ur]
 • کیڑا مکوڑا ਉਚਾਰਨ کیڑا مکوڑا [ur]
 • بریرا ਉਚਾਰਨ بریرا [ur]
 • جُگنُو ਉਚਾਰਨ جُگنُو [ur]
 • ریشم کا کیڑا ਉਚਾਰਨ ریشم کا کیڑا [ur]
 • مکوڑا ਉਚਾਰਨ مکوڑا [ur]
 • کن کھجورا ਉਚਾਰਨ کن کھجورا [ur]
 • جُوں ਉਚਾਰਨ جُوں [ur]
 • سنڈاسی کیڑا ਉਚਾਰਨ سنڈاسی کیڑا [ur]
 • لیکھ ਉਚਾਰਨ لیکھ [ur]
 • سونڑا ਉਚਾਰਨ سونڑا [ur]
 • گوجَر ਉਚਾਰਨ گوجَر [ur]
 • گُوجر ਉਚਾਰਨ گُوجر [ur]
 • دِیمَک ਉਚਾਰਨ دِیمَک [ur]
 • ličinka ਉਚਾਰਨ ličinka [hr]
 • لال بیگ ਉਚਾਰਨ لال بیگ [ur]
 • جِھینگَر ਉਚਾਰਨ جِھینگَر [ur]
 • لٹری ਉਚਾਰਨ لٹری [ur]
 • kempab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kempab [mfo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • xylocopa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xylocopa [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • imuẹ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imuẹ [bin] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • òkwòn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ òkwòn [mfo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ajṛad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ajṛad [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ