ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

jlpt n5

jlpt n5 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 犬 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 大きい ਉਚਾਰਨ 大きい [ja]
 • 音楽 ਉਚਾਰਨ 音楽 [ja]
 • 食べる ਉਚਾਰਨ 食べる [ja]
 • 家 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 明日 ਉਚਾਰਨ 明日 [ja]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 今日 ਉਚਾਰਨ 今日 [ja]
 • 冷たい ਉਚਾਰਨ 冷たい [ja]
 • 雨 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • かわいい ਉਚਾਰਨ かわいい [ja]
 • 赤い ਉਚਾਰਨ 赤い [ja]
 • コーヒー ਉਚਾਰਨ コーヒー [ja]
 • 新しい ਉਚਾਰਨ 新しい [ja]
 • 赤 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 映画 ਉਚਾਰਨ 映画 [ja]
 • 風邪 ਉਚਾਰਨ 風邪 [ja]
 • する ਉਚਾਰਨ する [ja]
 • テレビ ਉਚਾਰਨ テレビ [ja]
 • 熱い ਉਚਾਰਨ 熱い [ja]
 • 青 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 好き ਉਚਾਰਨ 好き [ja]
 • 朝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 秋 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 月曜日 ਉਚਾਰਨ 月曜日 [ja]
 • 小さい ਉਚਾਰਨ 小さい [ja]
 • 言う ਉਚਾਰਨ 言う [ja]
 • 足 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 暑い ਉਚਾਰਨ 暑い [ja]
 • 姉 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • どこ ਉਚਾਰਨ どこ [ja]
 • 英語 ਉਚਾਰਨ 英語 [ja]
 • あなた ਉਚਾਰਨ あなた [ja]
 • 兄 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • いいえ ਉਚਾਰਨ いいえ [ja]
 • 難しい ਉਚਾਰਨ 難しい [ja]
 • 牛乳 ਉਚਾਰਨ 牛乳 [ja]
 • はい ਉਚਾਰਨ はい [ja]
 • 奥さん ਉਚਾਰਨ 奥さん [ja]
 • べんきょう ਉਚਾਰਨ べんきょう [ja]
 • 大人 ਉਚਾਰਨ 大人 [ja]
 • 駅 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • ゼロ ਉਚਾਰਨ ゼロ [ja]
 • 弟 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 父 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • お菓子 ਉਚਾਰਨ お菓子 [ja]
 • できる ਉਚਾਰਨ できる [ja]
 • 二十歳 ਉਚਾਰਨ 二十歳 [ja]
 • 男 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 習う ਉਚਾਰਨ 習う [ja]
 • 高い ਉਚਾਰਨ 高い [ja]
 • 明るい ਉਚਾਰਨ 明るい [ja]
 • 低い ਉਚਾਰਨ 低い [ja]
 • ズボン ਉਚਾਰਨ ズボン [ja]
 • いつ ਉਚਾਰਨ いつ [ja]
 • 見る ਉਚਾਰਨ 見る [ja]
 • お酒 ਉਚਾਰਨ お酒 [ja]
 • おいしい ਉਚਾਰਨ おいしい [ja]
 • 長い ਉਚਾਰਨ 長い [ja]
 • なぜ ਉਚਾਰਨ なぜ [ja]
 • 聞く ਉਚਾਰਨ 聞く [ja]
 • ある ਉਚਾਰਨ ある [ja]
 • 歩く ਉਚਾਰਨ 歩く [ja]
 • これ ਉਚਾਰਨ これ [ja]
 • トイレ ਉਚਾਰਨ トイレ [ja]
 • お手洗い ਉਚਾਰਨ お手洗い [ja]
 • 水曜日 ਉਚਾਰਨ 水曜日 [ja]
 • パン ਉਚਾਰਨ パン [ja]
 • 日曜日 ਉਚਾਰਨ 日曜日 [ja]
 • じゃあ ਉਚਾਰਨ じゃあ [ja]
 • きれい ਉਚਾਰਨ きれい [ja]
 • 行く ਉਚਾਰਨ 行く [ja]
 • 来る ਉਚਾਰਨ 来る [ja]
 • あめ(飴) ਉਚਾਰਨ あめ(飴) [ja]
 • 仕事 ਉਚਾਰਨ 仕事 [ja]
 • 会う ਉਚਾਰਨ 会う [ja]
 • 木曜日 ਉਚਾਰਨ 木曜日 [ja]
 • 金曜日 ਉਚਾਰਨ 金曜日 [ja]
 • 土曜日 ਉਚਾਰਨ 土曜日 [ja]
 • 喫茶店 ਉਚਾਰਨ 喫茶店 [ja]
 • それ ਉਚਾਰਨ それ [ja]
 • 食べ物 ਉਚਾਰਨ 食べ物 [ja]
 • 切手 ਉਚਾਰਨ 切手 [ja]
 • 男の子 ਉਚਾਰਨ 男の子 [ja]
 • 薄い ਉਚਾਰਨ 薄い [ja]
 • カレー ਉਚਾਰਨ カレー [ja]
 • 降る ਉਚਾਰਨ 降る [ja]
 • 起きる ਉਚਾਰਨ 起きる [ja]
 • 立つ ਉਚਾਰਨ 立つ [ja]
 • もう ਉਚਾਰਨ もう [ja]
 • 女の子 ਉਚਾਰਨ 女の子 [ja]
 • 話す ਉਚਾਰਨ 話す [ja]
 • 同じ ਉਚਾਰਨ 同じ [ja]
 • いつも ਉਚਾਰਨ いつも [ja]
 • 火曜日 ਉਚਾਰਨ 火曜日 [ja]
 • ベッド ਉਚਾਰਨ ベッド [ja]
 • しかし ਉਚਾਰਨ しかし [ja]
 • バス ਉਚਾਰਨ バス [ja]
 • 働く ਉਚਾਰਨ 働く [ja]
 • フォーク ਉਚਾਰਨ フォーク [ja]