ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

jlpt n5

jlpt n5 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 犬 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 大きい ਉਚਾਰਨ
  大きい [ja]
 • 音楽 ਉਚਾਰਨ
  音楽 [ja]
 • 食べる ਉਚਾਰਨ
  食べる [ja]
 • 家 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 明日 ਉਚਾਰਨ
  明日 [ja]
 • 女 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 今日 ਉਚਾਰਨ
  今日 [ja]
 • 冷たい ਉਚਾਰਨ
  冷たい [ja]
 • 雨 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • かわいい ਉਚਾਰਨ
  かわいい [ja]
 • コーヒー ਉਚਾਰਨ
  コーヒー [ja]
 • 赤い ਉਚਾਰਨ
  赤い [ja]
 • 新しい ਉਚਾਰਨ
  新しい [ja]
 • 映画 ਉਚਾਰਨ
  映画 [ja]
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • する ਉਚਾਰਨ
  する [ja]
 • テレビ ਉਚਾਰਨ
  テレビ [ja]
 • 風邪 ਉਚਾਰਨ
  風邪 [ja]
 • 青 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 熱い ਉਚਾਰਨ
  熱い [ja]
 • 好き ਉਚਾਰਨ
  好き [ja]
 • 秋 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 朝 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 月曜日 ਉਚਾਰਨ
  月曜日 [ja]
 • 小さい ਉਚਾਰਨ
  小さい [ja]
 • 言う ਉਚਾਰਨ
  言う [ja]
 • 足 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 暑い ਉਚਾਰਨ
  暑い [ja]
 • 姉 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • あなた ਉਚਾਰਨ
  あなた [ja]
 • 英語 ਉਚਾਰਨ
  英語 [ja]
 • どこ ਉਚਾਰਨ
  どこ [ja]
 • いいえ ਉਚਾਰਨ
  いいえ [ja]
 • 兄 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 牛乳 ਉਚਾਰਨ
  牛乳 [ja]
 • 難しい ਉਚਾਰਨ
  難しい [ja]
 • それ ਉਚਾਰਨ
  それ [ja]
 • はい ਉਚਾਰਨ
  はい [ja]
 • 駅 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 父 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 大人 ਉਚਾਰਨ
  大人 [ja]
 • 奥さん ਉਚਾਰਨ
  奥さん [ja]
 • 弟 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • べんきょう ਉਚਾਰਨ
  べんきょう [ja]
 • ズボン ਉਚਾਰਨ
  ズボン [ja]
 • 男 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • ゼロ ਉਚਾਰਨ
  ゼロ [ja]
 • お菓子 ਉਚਾਰਨ
  お菓子 [ja]
 • 二十歳 ਉਚਾਰਨ
  二十歳 [ja]
 • 高い ਉਚਾਰਨ
  高い [ja]
 • 明るい ਉਚਾਰਨ
  明るい [ja]
 • できる ਉਚਾਰਨ
  できる [ja]
 • 習う ਉਚਾਰਨ
  習う [ja]
 • 低い ਉਚਾਰਨ
  低い [ja]
 • いつ ਉਚਾਰਨ
  いつ [ja]
 • 見る ਉਚਾਰਨ
  見る [ja]
 • お酒 ਉਚਾਰਨ
  お酒 [ja]
 • おいしい ਉਚਾਰਨ
  おいしい [ja]
 • 長い ਉਚਾਰਨ
  長い [ja]
 • 聞く ਉਚਾਰਨ
  聞く [ja]
 • これ ਉਚਾਰਨ
  これ [ja]
 • トイレ ਉਚਾਰਨ
  トイレ [ja]
 • 日曜日 ਉਚਾਰਨ
  日曜日 [ja]
 • 水曜日 ਉਚਾਰਨ
  水曜日 [ja]
 • なぜ ਉਚਾਰਨ
  なぜ [ja]
 • ある ਉਚਾਰਨ
  ある [ja]
 • お手洗い ਉਚਾਰਨ
  お手洗い [ja]
 • 歩く ਉਚਾਰਨ
  歩く [ja]
 • きれい ਉਚਾਰਨ
  きれい [ja]
 • 仕事 ਉਚਾਰਨ
  仕事 [ja]
 • パン ਉਚਾਰਨ
  パン [ja]
 • 行く ਉਚਾਰਨ
  行く [ja]
 • 来る ਉਚਾਰਨ
  来る [ja]
 • あめ(飴) ਉਚਾਰਨ
  あめ(飴) [ja]
 • じゃあ ਉਚਾਰਨ
  じゃあ [ja]
 • 喫茶店 ਉਚਾਰਨ
  喫茶店 [ja]
 • 金曜日 ਉਚਾਰਨ
  金曜日 [ja]
 • 土曜日 ਉਚਾਰਨ
  土曜日 [ja]
 • 木曜日 ਉਚਾਰਨ
  木曜日 [ja]
 • 会う ਉਚਾਰਨ
  会う [ja]
 • カレー ਉਚਾਰਨ
  カレー [ja]
 • 切手 ਉਚਾਰਨ
  切手 [ja]
 • 食べ物 ਉਚਾਰਨ
  食べ物 [ja]
 • 男の子 ਉਚਾਰਨ
  男の子 [ja]
 • 薄い ਉਚਾਰਨ
  薄い [ja]
 • 降る ਉਚਾਰਨ
  降る [ja]
 • 起きる ਉਚਾਰਨ
  起きる [ja]
 • あめ(雨) ਉਚਾਰਨ
  あめ(雨) [ja]
 • 立つ ਉਚਾਰਨ
  立つ [ja]
 • 火曜日 ਉਚਾਰਨ
  火曜日 [ja]
 • 女の子 ਉਚਾਰਨ
  女の子 [ja]
 • 話す ਉਚਾਰਨ
  話す [ja]
 • もう ਉਚਾਰਨ
  もう [ja]
 • フォーク ਉਚਾਰਨ
  フォーク [ja]
 • 同じ ਉਚਾਰਨ
  同じ [ja]
 • バス ਉਚਾਰਨ
  バス [ja]
 • しかし ਉਚਾਰਨ
  しかし [ja]
 • いつも ਉਚਾਰਨ
  いつも [ja]
 • ベッド ਉਚਾਰਨ
  ベッド [ja]