ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

kalbos dalis: būdvardis k.

kalbos dalis: būdvardis k. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ