ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

kalbos dalis: būdvardis m.

kalbos dalis: būdvardis m. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ