ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Kapnayan at haynayan

Kapnayan at haynayan ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Agham ਉਚਾਰਨ Agham [tl]
 • sukatan ਉਚਾਰਨ sukatan [tl]
 • kabatas ਉਚਾਰਨ kabatas [tl]
 • lahatan ਉਚਾਰਨ lahatan [tl]
 • salipapaw ਉਚਾਰਨ salipapaw [tl]
 • katiktik ਉਚਾਰਨ katiktik [tl]
 • dagikapnayan ਉਚਾਰਨ dagikapnayan [tl]
 • salumpuwit ਉਚਾਰਨ salumpuwit [tl]
 • urian ਉਚਾਰਨ urian [tl]
 • kapnayan ਉਚਾਰਨ kapnayan [tl]
 • dihaying ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dihaying [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • miktinig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miktinig [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haying ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haying [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haykapnayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haykapnayan [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • haynayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haynayan [tl] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ