ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

keresztnevek

keresztnevek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Alexander ਉਚਾਰਨ Alexander [en]
 • André ਉਚਾਰਨ André [pt]
 • Aladdin ਉਚਾਰਨ Aladdin [en]
 • Gabriella ਉਚਾਰਨ Gabriella [en]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ Júlia [ca]
 • Csaba ਉਚਾਰਨ Csaba [hu]
 • Arianna ਉਚਾਰਨ Arianna [en]
 • Adina ਉਚਾਰਨ Adina [en]
 • László ਉਚਾਰਨ László [hu]
 • Alvin ਉਚਾਰਨ Alvin [hu]
 • Emese ਉਚਾਰਨ Emese [hu]
 • Balázs ਉਚਾਰਨ Balázs [hu]
 • Arnold ਉਚਾਰਨ Arnold [en]
 • Gábor ਉਚਾਰਨ Gábor [hu]
 • Margit ਉਚਾਰਨ Margit [sv]
 • András ਉਚਾਰਨ András [hu]
 • Réka ਉਚਾਰਨ Réka [hu]
 • Attila ਉਚਾਰਨ Attila [hu]
 • Arvid ਉਚਾਰਨ Arvid [sv]
 • Levente ਉਚਾਰਨ Levente [hu]
 • Ferenc ਉਚਾਰਨ Ferenc [hu]
 • Adrián ਉਚਾਰਨ Adrián [hu]
 • Judit ਉਚਾਰਨ Judit [sv]
 • péter ਉਚਾਰਨ péter [hu]
 • Ilona [ILONA] ਉਚਾਰਨ Ilona [ILONA] [pl]
 • Mátyás ਉਚਾਰਨ Mátyás [hu]
 • Azálea ਉਚਾਰਨ Azálea [pt]
 • Sándor ਉਚਾਰਨ Sándor [hu]
 • Zoltán ਉਚਾਰਨ Zoltán [hu]
 • Krisztina ਉਚਾਰਨ Krisztina [hu]
 • Szabolcs ਉਚਾਰਨ Szabolcs [hu]
 • Hedvig ਉਚਾਰਨ Hedvig [hu]
 • Amália ਉਚਾਰਨ Amália [pt]
 • István ਉਚਾਰਨ István [hu]
 • Anka ਉਚਾਰਨ Anka [hu]
 • Máté ਉਚਾਰਨ Máté [hu]
 • Laci ਉਚਾਰਨ Laci [hu]
 • Antonietta ਉਚਾਰਨ Antonietta [hu]
 • rózsa ਉਚਾਰਨ rózsa [hu]
 • Adrienn ਉਚਾਰਨ Adrienn [hu]
 • peti ਉਚਾਰਨ peti [eo]
 • Zsigmond ਉਚਾਰਨ Zsigmond [hu]
 • Ede ਉਚਾਰਨ Ede [nl]
 • Ákos ਉਚਾਰਨ Ákos [hu]
 • Klára ਉਚਾਰਨ Klára [cs]
 • Lajos ਉਚਾਰਨ Lajos [hu]
 • Annabella ਉਚਾਰਨ Annabella [hu]
 • Károly ਉਚਾਰਨ Károly [hu]
 • Márton ਉਚਾਰਨ Márton [hu]
 • Zsuzsanna ਉਚਾਰਨ Zsuzsanna [hu]
 • Apor ਉਚਾਰਨ Apor [hu]
 • Dezső ਉਚਾਰਨ Dezső [hu]
 • Aletta ਉਚਾਰਨ Aletta [hu]
 • Adorján ਉਚਾਰਨ Adorján [hu]
 • Géza ਉਚਾਰਨ Géza [hu]
 • Ibolya ਉਚਾਰਨ Ibolya [hu]
 • Jenő ਉਚਾਰਨ Jenő [hu]
 • Anikó ਉਚਾਰਨ Anikó [hu]
 • Alinka ਉਚਾਰਨ Alinka [hu]
 • Eszter ਉਚਾਰਨ Eszter [hu]
 • Dénes ਉਚਾਰਨ Dénes [hu]
 • Zsuzsi ਉਚਾਰਨ Zsuzsi [hu]
 • Alvina ਉਚਾਰਨ Alvina [hu]
 • Ágoston ਉਚਾਰਨ Ágoston [hu]
 • Evelin ਉਚਾਰਨ Evelin [hu]
 • Adri ਉਚਾਰਨ Adri [hu]
 • Tomi ਉਚਾਰਨ Tomi [hu]
 • Endre ਉਚਾਰਨ Endre [hu]
 • Amábel ਉਚਾਰਨ Amábel [hu]
 • Anett ਉਚਾਰਨ Anett [hu]
 • Tivadar ਉਚਾਰਨ Tivadar [hu]
 • Frigyes ਉਚਾਰਨ Frigyes [hu]
 • Elek ਉਚਾਰਨ Elek [hu]
 • Aurél ਉਚਾਰਨ Aurél [hu]
 • Gedeon ਉਚਾਰਨ Gedeon [en]
 • Adél ਉਚਾਰਨ Adél [hu]
 • Gáspár ਉਚਾਰਨ Gáspár [hu]
 • Heléna ਉਚਾਰਨ Heléna [hu]
 • Anzelm ਉਚਾਰਨ Anzelm [hu]
 • Angéla ਉਚਾਰਨ Angéla [hu]
 • Béla ਉਚਾਰਨ Béla [hu]
 • Kálmán ਉਚਾਰਨ Kálmán [hu]
 • Teréz ਉਚਾਰਨ Teréz [hu]
 • Ábrahám ਉਚਾਰਨ Ábrahám [hu]
 • Arvéd ਉਚਾਰਨ Arvéd [hu]
 • Angelusz ਉਚਾਰਨ Angelusz [hu]
 • Árpádina ਉਚਾਰਨ Árpádina [hu]
 • Alajos ਉਚਾਰਨ Alajos [hu]
 • Anitra ਉਚਾਰਨ Anitra [hu]
 • Ajtony ਉਚਾਰਨ Ajtony [hu]
 • Arnó ਉਚਾਰਨ Arnó [hu]
 • Fülöp ਉਚਾਰਨ Fülöp [hu]
 • Adeodáta ਉਚਾਰਨ Adeodáta [hu]
 • Ármina ਉਚਾਰਨ Ármina [hu]
 • Anízia ਉਚਾਰਨ Anízia [hu]
 • Angyalka ਉਚਾਰਨ Angyalka [hu]
 • Annarita ਉਚਾਰਨ Annarita [hu]
 • Vilmos ਉਚਾਰਨ Vilmos [hu]
 • Illés ਉਚਾਰਨ Illés [hu]
 • Ambrus ਉਚਾਰਨ Ambrus [hu]