ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Kimya terimleri

Kimya terimleri ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • flor ਉਚਾਰਨ flor [es]
 • metal ਉਚਾਰਨ metal [en]
 • proton ਉਚਾਰਨ proton [en]
 • karbon ਉਚਾਰਨ karbon [pl]
 • platin ਉਚਾਰਨ platin [de]
 • nikel ਉਚਾਰਨ nikel [br]
 • tungsten ਉਚਾਰਨ tungsten [en]
 • sodyum ਉਚਾਰਨ sodyum [tr]
 • arsenik ਉਚਾਰਨ arsenik [sv]
 • oksijen ਉਚਾਰਨ oksijen [tr]
 • baryum ਉਚਾਰਨ baryum [fr]
 • Gümüş ਉਚਾਰਨ Gümüş [tr]
 • kimya ਉਚਾਰਨ kimya [tr]
 • baz ਉਚਾਰਨ baz [tr]
 • iyon ਉਚਾਰਨ iyon [tr]
 • ısı ਉਚਾਰਨ ısı [tr]
 • molekül ਉਚਾਰਨ molekül [tr]
 • yanma ਉਚਾਰਨ yanma [az]
 • bakır ਉਚਾਰਨ bakır [tr]
 • asit ਉਚਾਰਨ asit [tr]
 • civa ਉਚਾਰਨ civa [tr]
 • deney ਉਚਾਰਨ deney [tr]
 • kurşun ਉਚਾਰਨ kurşun [tr]
 • Kükürt ਉਚਾਰਨ Kükürt [tr]
 • karbonhidrat ਉਚਾਰਨ karbonhidrat [tr]
 • toryum ਉਚਾਰਨ toryum [tr]
 • sezyum ਉਚਾਰਨ sezyum [tr]
 • anyon ਉਚਾਰਨ anyon [tr]
 • karışım ਉਚਾਰਨ karışım [tr]
 • inorganik ਉਚਾਰਨ inorganik [tr]
 • demir ਉਚਾਰਨ demir [crh]
 • organik ਉਚਾਰਨ organik [tr]
 • potasyum ਉਚਾਰਨ potasyum [tr]
 • oksit ਉਚਾਰਨ oksit [tr]
 • katyon ਉਚਾਰਨ katyon [tr]
 • magnezyum ਉਚਾਰਨ magnezyum [tr]
 • lityum ਉਚਾਰਨ lityum [tr]
 • kaynama ਉਚਾਰਨ kaynama [tr]
 • homojen ਉਚਾਰਨ homojen [tr]
 • kalsiyum ਉਚਾਰਨ kalsiyum [tr]
 • nobelyum ਉਚਾਰਨ nobelyum [tr]
 • bazik ਉਚਾਰਨ bazik [tr]
 • berilyum ਉਚਾਰਨ berilyum [tr]
 • seyreltik ਉਚਾਰਨ seyreltik [tr]
 • çözülme ਉਚਾਰਨ çözülme [tr]
 • silisyum ਉਚਾਰਨ silisyum [tr]
 • radyum ਉਚਾਰਨ radyum [tr]
 • helyum ਉਚਾਰਨ helyum [tr]
 • nötron ਉਚਾਰਨ nötron [tr]
 • çözelti ਉਚਾਰਨ çözelti [tr]
 • çözünürlük ਉਚਾਰਨ çözünürlük [tr]
 • heterojen ਉਚਾਰਨ heterojen [tr]
 • plutonyum ਉਚਾਰਨ plutonyum [tr]
 • kalay ਉਚਾਰਨ kalay [tr]
 • hidrojen ਉਚਾਰਨ hidrojen [tr]
 • iyot ਉਚਾਰਨ iyot [tr]
 • ametal ਉਚਾਰਨ ametal [tr]
 • molibden- ਉਚਾਰਨ molibden- [cs]
 • kadmiyum ਉਚਾਰਨ kadmiyum [tr]
 • titanyum ਉਚਾਰਨ titanyum [tr]
 • uranyum ਉਚਾਰਨ uranyum [tr]
 • çinko ਉਚਾਰਨ çinko [tr]
 • selenyum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ selenyum [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ