ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

know sth back and forth

know sth back and forth ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ