ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

korean

korean ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Brasil ਉਚਾਰਨ Brasil [pt]
 • 를드릴까요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 를드릴까요 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 이십팔일 ਉਚਾਰਨ 이십팔일 [ko]
 • 심일 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 심일 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 삼일 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 삼일 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 이천이십 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이천이십 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 이천이십년 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 이천이십년 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 쇼를보라가다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 쇼를보라가다 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 봤습니까 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 봤습니까 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 다이빙을 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 다이빙을 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hyung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hyung [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 시까지오주세요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 시까지오주세요 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 네시십오분 ਉਚਾਰਨ 네시십오분 [ko]
 • 세십분 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 세십분 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 두시오분 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 두시오분 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 한시 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 한시 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 담배를피워도됩니까 ਉਚਾਰਨ 담배를피워도됩니까 [ko]
 • 어도 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 어도 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 달러로계산하다 ਉਚਾਰਨ 달러로계산하다 [ko]
 • 담배를피우다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 담배를피우다 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 가방을맡기다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 가방을맡기다 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 사진을찍다 ਉਚਾਰਨ 사진을찍다 [ko]
 • 가지고가다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 가지고가다 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 있네요 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 있네요 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 목이 말라요 ਉਚਾਰਨ 목이 말라요 [ko]
 • 앙앙 ਉਚਾਰਨ 앙앙 [ko]
 • Kim Namjoon ਉਚਾਰਨ Kim Namjoon [en]
 • 늦었나요 ਉਚਾਰਨ 늦었나요 [ko]
 • 공화 정체 ਉਚਾਰਨ 공화 정체 [ko]
 • 미국 의회 조사국 ਉਚਾਰਨ 미국 의회 조사국 [ko]
 • 미국 의회 ਉਚਾਰਨ 미국 의회 [ko]
 • 해후상봉 ਉਚਾਰਨ 해후상봉 [ko]
 • 공화정제 ਉਚਾਰਨ 공화정제 [ko]
 • 재두루미 ਉਚਾਰਨ 재두루미 [ko]
 • 논란을 불러 일으키다 ਉਚਾਰਨ 논란을 불러 일으키다 [ko]
 • 논란이 많다 ਉਚਾਰਨ 논란이 많다 [ko]
 • 비정부기구 ਉਚਾਰਨ 비정부기구 [ko]
 • 아태경제협력 ਉਚਾਰਨ 아태경제협력 [ko]
 • 동아시아정상회의 ਉਚਾਰਨ 동아시아정상회의 [ko]
 • 신남방정책 ਉਚਾਰਨ 신남방정책 [ko]
 • 바삭바삭하다 ਉਚਾਰਨ 바삭바삭하다 [ko]
 • 조상에게 제사를 지내다 ਉਚਾਰਨ 조상에게 제사를 지내다 [ko]
 • 쓸쓸하게 지내다 ਉਚਾਰਨ 쓸쓸하게 지내다 [ko]
 • gochujang ਉਚਾਰਨ gochujang [ko]
 • 정상 회담 ਉਚਾਰਨ 정상 회담 [ko]
 • 잘못해요 ਉਚਾਰਨ 잘못해요 [ko]
 • korean ਉਚਾਰਨ korean [en]
 • 평화 협상 과정 ਉਚਾਰਨ 평화 협상 과정 [ko]
 • 전제 군주 ਉਚਾਰਨ 전제 군주 [ko]
 • sokuri ਉਚਾਰਨ sokuri [ko]
 • sarcasm ਉਚਾਰਨ sarcasm [en]
 • 평결 ਉਚਾਰਨ 평결 [ko]
 • 배심원석 ਉਚਾਰਨ 배심원석 [ko]
 • 심부름 보내다 ਉਚਾਰਨ 심부름 보내다 [ko]
 • 모욕을 느끼다 ਉਚਾਰਨ 모욕을 느끼다 [ko]
 • 코리아 패싱 ਉਚਾਰਨ 코리아 패싱 [ko]
 • 눈이 높다 ਉਚਾਰਨ 눈이 높다 [ko]
 • 명성이 높다 ਉਚਾਰਨ 명성이 높다 [ko]
 • 견식이 높다 ਉਚਾਰਨ 견식이 높다 [ko]
 • 사과를 하다 ਉਚਾਰਨ 사과를 하다 [ko]
 • 깨어있다 ਉਚਾਰਨ 깨어있다 [ko]
 • 한반도의 비핵화 ਉਚਾਰਨ 한반도의 비핵화 [ko]
 • 옛날에 ਉਚਾਰਨ 옛날에 [ko]
 • 꼬리물기 ਉਚਾਰਨ 꼬리물기 [ko]
 • 눈을 속이다 ਉਚਾਰਨ 눈을 속이다 [ko]
 • 땀나다 ਉਚਾਰਨ 땀나다 [ko]
 • 금융의 ਉਚਾਰਨ 금융의 [ko]
 • 지금 당장 ਉਚਾਰਨ 지금 당장 [ko]
 • 애를 쓰다 ਉਚਾਰਨ 애를 쓰다 [ko]
 • 여유가 있다 ਉਚਾਰਨ 여유가 있다 [ko]
 • 마음을 정하다 ਉਚਾਰਨ 마음을 정하다 [ko]
 • 거리끼다 ਉਚਾਰਨ 거리끼다 [ko]
 • 골고루 먹다 ਉਚਾਰਨ 골고루 먹다 [ko]
 • 흘러넘치다 ਉਚਾਰਨ 흘러넘치다 [ko]
 • 녹아들다 ਉਚਾਰਨ 녹아들다 [ko]
 • 무모하게 ਉਚਾਰਨ 무모하게 [ko]
 • 귀를 간지럽히다 ਉਚਾਰਨ 귀를 간지럽히다 [ko]
 • 전야 ਉਚਾਰਨ 전야 [ko]
 • 달려 ਉਚਾਰਨ 달려 [ko]
 • 드릴까요? ਉਚਾਰਨ 드릴까요? [ko]
 • 석사 논문 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 석사 논문 [ko] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 예외적인 ਉਚਾਰਨ 예외적인 [ko]
 • 창시돼다 ਉਚਾਰਨ 창시돼다 [ko]
 • 예외의 ਉਚਾਰਨ 예외의 [ko]
 • 보호 무역주의자 ਉਚਾਰਨ 보호 무역주의자 [ko]
 • 자기 마음대로 하다 ਉਚਾਰਨ 자기 마음대로 하다 [ko]
 • 편한 ਉਚਾਰਨ 편한 [ko]
 • 페북 ਉਚਾਰਨ 페북 [ko]
 • 한국어 잘 못해요. ਉਚਾਰਨ 한국어 잘 못해요. [ko]
 • 대답하세요 ਉਚਾਰਨ 대답하세요 [ko]
 • 안녕하세요. 친구가 되고싶어요. ਉਚਾਰਨ 안녕하세요. 친구가 되고싶어요. [ko]
 • 씻겨요 ਉਚਾਰਨ 씻겨요 [ko]
 • 행복해요 ਉਚਾਰਨ 행복해요 [ko]
 • 행북해요 ਉਚਾਰਨ 행북해요 [ko]
 • 얼마예요 ਉਚਾਰਨ 얼마예요 [ko]
 • 끓어 넘치다 ਉਚਾਰਨ 끓어 넘치다 [ko]
 • 힘이 넘치다 ਉਚਾਰਨ 힘이 넘치다 [ko]
 • 목자 ਉਚਾਰਨ 목자 [ko]
 • 자유무역 ਉਚਾਰਨ 자유무역 [ko]
 • 무역수지 ਉਚਾਰਨ 무역수지 [ko]