ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Latvian songs

Latvian songs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • dun ਉਚਾਰਨ dun [en]
 • lai ਉਚਾਰਨ lai [lmo]
 • mani ਉਚਾਰਨ mani [tl]
 • aiz ਉਚਾਰਨ aiz [lv]
 • māte ਉਚਾਰਨ māte [lv]
 • kā ਉਚਾਰਨ [lv]
 • Māra ਉਚਾਰਨ Māra [lv]
 • redzēja ਉਚਾਰਨ redzēja [lv]
 • Līgo ਉਚਾਰਨ Līgo [lv]
 • vīta ਉਚਾਰਨ vīta [lv]
 • dziedināti ਉਚਾਰਨ dziedināti [lv]
 • villainīti ਉਚਾਰਨ villainīti [lv]
 • zeltniedrīti ਉਚਾਰਨ zeltniedrīti [lv]
 • niedrājāi ਉਚਾਰਨ niedrājāi [lv]
 • dučiem ਉਚਾਰਨ dučiem [lv]
 • vainadziņi ਉਚਾਰਨ vainadziņi [lv]
 • mīļā ਉਚਾਰਨ mīļā [lv]
 • tumsas ਉਚਾਰਨ tumsas [lv]
 • galiņāi ਉਚਾਰਨ galiņāi [lv]
 • vālīte ਉਚਾਰਨ vālīte [lv]
 • viņā ਉਚਾਰਨ viņā [lv]
 • atradu ਉਚਾਰਨ atradu [lv]
 • krasta ਉਚਾਰਨ krasta [hr]
 • gaigaliņa ਉਚਾਰਨ gaigaliņa [lv]
 • ievelk ਉਚਾਰਨ ievelk [lv]
 • ūdeni ਉਚਾਰਨ ūdeni [lv]
 • meitu ਉਚਾਰਨ meitu [lv]
 • niedri ਉਚਾਰਨ niedri [lv]
 • jaunu ਉਚਾਰਨ jaunu [lv]
 • spārnota ਉਚਾਰਨ spārnota [lv]
 • savu ਉਚਾਰਨ savu [fi]
 • pacel ਉਚਾਰਨ pacel [lv]
 • krastmalāi ਉਚਾਰਨ krastmalāi [lv]
 • gāju ਉਚਾਰਨ gāju [lv]
 • ezera ਉਚਾਰਨ ezera [lv]
 • zinādama ਉਚਾਰਨ zinādama [lv]
 • niedrīti ਉਚਾਰਨ niedrīti [lv]
 • velējāsi ਉਚਾਰਨ velējāsi [lv]
 • bauzīte ਉਚਾਰਨ bauzīte [lv]
 • atbridu ਉਚਾਰਨ atbridu [lv]
 • viegli ਉਚਾਰਨ viegli [lv]
 • pār ਉਚਾਰਨ pār [lv]
 • čukst ਉਚਾਰਨ čukst [lv]
 • zelta ਉਚਾਰਨ zelta [lv]
 • miglas ਉਚਾਰਨ miglas [lv]
 • nolūzušu ਉਚਾਰਨ nolūzušu [lv]