ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Latvian Swadesh list

Latvian Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • salt ਉਚਾਰਨ salt [en]
 • ass ਉਚਾਰਨ ass [en]
 • dot ਉਚਾਰਨ dot [en]
 • viens ਉਚਾਰਨ viens [fr]
 • ost ਉਚਾਰਨ ost [sv]
 • Lapa ਉਚਾਰਨ Lapa [es]
 • tas ਉਚਾਰਨ tas [fr]
 • ceļš ਉਚਾਰਨ ceļš [lv]
 • kur ਉਚਾਰਨ kur [lv]
 • Mats ਉਚਾਰਨ Mats [sv]
 • trīs ਉਚਾਰਨ trīs [lv]
 • tur ਉਚਾਰਨ tur [sv]
 • rags ਉਚਾਰਨ rags [en]
 • sieva ਉਚਾਰਨ sieva [lv]
 • Nē ਉਚਾਰਨ [lv]
 • ACS ਉਚਾਰਨ ACS [es]
 • viss ਉਚਾਰਨ viss [sv]
 • sieviete ਉਚਾਰਨ sieviete [lv]
 • labs ਉਚਾਰਨ labs [da]
 • mežs ਉਚਾਰਨ mežs [lv]
 • tēvs ਉਚਾਰਨ tēvs [lv]
 • mēs ਉਚਾਰਨ mēs [lv]
 • kurš ਉਚਾਰਨ kurš [lv]
 • dzeltens ਉਚਾਰਨ dzeltens [lv]
 • pieci ਉਚਾਰਨ pieci [lv]
 • puķe ਉਚਾਰਨ puķe [lv]
 • jauns ਉਚਾਰਨ jauns [lv]
 • uts ਉਚਾਰਨ uts [eu]
 • plats ਉਚਾਰਨ plats [sv]
 • rakt ਉਚਾਰਨ rakt [sv]
 • mitrs ਉਚਾਰਨ mitrs [lv]
 • slikts ਉਚਾਰਨ slikts [lv]
 • īss ਉਚਾਰਨ īss [lv]
 • vīrietis ਉਚਾਰਨ vīrietis [lv]
 • šeit ਉਚਾਰਨ šeit [lv]
 • mazs ਉਚਾਰਨ mazs [lv]
 • zivs ਉਚਾਰਨ zivs [lv]
 • mest ਉਚਾਰਨ mest [sv]
 • aste ਉਚਾਰਨ aste [fi]
 • biezs ਉਚਾਰਨ biezs [lv]
 • sakne ਉਚਾਰਨ sakne [lv]
 • gulēt ਉਚਾਰਨ gulēt [lv]
 • aukla ਉਚਾਰਨ aukla [lv]
 • pēda ਉਚਾਰਨ pēda [lv]
 • zieds ਉਚਾਰਨ zieds [lv]
 • ledus ਉਚਾਰਨ ledus [lv]
 • daži ਉਚਾਰਨ daži [lv]
 • zaļš ਉਚਾਰਨ zaļš [lv]
 • spārns ਉਚਾਰਨ spārns [lv]
 • sist ਉਚਾਰਨ sist [sv]
 • redzēt ਉਚਾਰਨ redzēt [lv]
 • melns ਉਚਾਰਨ melns [lv]
 • liels ਉਚਾਰਨ liels [lv]
 • siet ਉਚਾਰਨ siet [hu]
 • iet ਉਚਾਰਨ iet [lv]
 • ūdens ਉਚਾਰਨ ūdens [lv]
 • dzirdēt ਉਚਾਰਨ dzirdēt [lv]
 • nedaudzi ਉਚਾਰਨ nedaudzi [lv]
 • sarkans ਉਚਾਰਨ sarkans [lv]
 • Zeme ਉਚਾਰਨ Zeme [lv]
 • māte ਉਚਾਰਨ māte [lv]
 • vecs ਉਚਾਰਨ vecs [lv]
 • četri ਉਚਾਰਨ četri [lv]
 • sauss ਉਚਾਰਨ sauss [lv]
 • upe ਉਚਾਰਨ upe [lv]
 • čūska ਉਚਾਰਨ čūska [lv]
 • Cilvēks ਉਚਾਰਨ Cilvēks [lv]
 • miza ਉਚਾਰਨ miza [lv]
 • tievs ਉਚਾਰਨ tievs [lv]
 • Virve ਉਚਾਰਨ Virve [fi]
 • nakts ਉਚਾਰਨ nakts [lv]
 • krist ਉਚਾਰਨ krist [yi]
 • sēdēt ਉਚਾਰਨ sēdēt [lv]
 • sniegs ਉਚਾਰਨ sniegs [lv]
 • smags ਉਚਾਰਨ smags [lv]
 • stumt ਉਚਾਰਨ stumt [lv]
 • Roka ਉਚਾਰਨ Roka [tr]
 • kā ਉਚਾਰਨ [lv]
 • divi ਉਚਾਰਨ divi [lv]
 • balts ਉਚਾਰਨ balts [lv]
 • Zvaigzne ਉਚਾਰਨ Zvaigzne [lv]
 • truls ਉਚਾਰਨ truls [lv]
 • gaļa ਉਚਾਰਨ gaļa [lv]
 • vēders ਉਚਾਰਨ vēders [lv]
 • uguns ਉਚਾਰਨ uguns [lv]
 • ruds ਉਚਾਰਨ ruds [lv]
 • čučēt ਉਚਾਰਨ čučēt [lv]
 • pelni ਉਚਾਰਨ pelni [lv]
 • netīrs ਉਚਾਰਨ netīrs [lv]
 • pareizs ਉਚਾਰਨ pareizs [lv]
 • baidīties ਉਚਾਰਨ baidīties [lv]
 • kāja ਉਚਾਰਨ kāja [lv]
 • daudz ਉਚਾਰਨ daudz [lv]
 • deguns ਉਚਾਰਨ deguns [lv]
 • dzīvnieks ਉਚਾਰਨ dzīvnieks [lv]
 • slaucīt ਉਚਾਰਨ slaucīt [lv]
 • tāls ਉਚਾਰਨ tāls [lv]
 • dziedāt ਉਚਾਰਨ dziedāt [lv]
 • zobs ਉਚਾਰਨ zobs [lv]
 • nosaukums ਉਚਾਰਨ nosaukums [lv]