ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Latvian Swadesh list

Latvian Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • salt ਉਚਾਰਨ
  salt [en]
 • ass ਉਚਾਰਨ
  ass [en]
 • viens ਉਚਾਰਨ
  viens [fr]
 • ost ਉਚਾਰਨ
  ost [sv]
 • tas ਉਚਾਰਨ
  tas [fr]
 • Mats ਉਚਾਰਨ
  Mats [sv]
 • Lapa ਉਚਾਰਨ
  Lapa [es]
 • kur ਉਚਾਰਨ
  kur [lv]
 • tur ਉਚਾਰਨ
  tur [sv]
 • rags ਉਚਾਰਨ
  rags [en]
 • sieva ਉਚਾਰਨ
  sieva [lv]
 • ceļš ਉਚਾਰਨ
  ceļš [lv]
 • Nē ਉਚਾਰਨ
  [lv]
 • trīs ਉਚਾਰਨ
  trīs [lv]
 • tēvs ਉਚਾਰਨ
  tēvs [lv]
 • sieviete ਉਚਾਰਨ
  sieviete [lv]
 • viss ਉਚਾਰਨ
  viss [sv]
 • mežs ਉਚਾਰਨ
  mežs [lv]
 • plats ਉਚਾਰਨ
  plats [sv]
 • kurš ਉਚਾਰਨ
  kurš [lv]
 • dzeltens ਉਚਾਰਨ
  dzeltens [lv]
 • jauns ਉਚਾਰਨ
  jauns [lv]
 • uts ਉਚਾਰਨ
  uts [eu]
 • rakt ਉਚਾਰਨ
  rakt [sv]
 • slikts ਉਚਾਰਨ
  slikts [lv]
 • vīrietis ਉਚਾਰਨ
  vīrietis [lv]
 • ACS ਉਚਾਰਨ
  ACS [es]
 • šeit ਉਚਾਰਨ
  šeit [lv]
 • īss ਉਚਾਰਨ
  īss [lv]
 • puķe ਉਚਾਰਨ
  puķe [lv]
 • mazs ਉਚਾਰਨ
  mazs [lv]
 • mest ਉਚਾਰਨ
  mest [sv]
 • zivs ਉਚਾਰਨ
  zivs [lv]
 • aste ਉਚਾਰਨ
  aste [fi]
 • biezs ਉਚਾਰਨ
  biezs [lv]
 • gulēt ਉਚਾਰਨ
  gulēt [lv]
 • pieci ਉਚਾਰਨ
  pieci [lv]
 • ledus ਉਚਾਰਨ
  ledus [lv]
 • pēda ਉਚਾਰਨ
  pēda [lv]
 • aukla ਉਚਾਰਨ
  aukla [lv]
 • zieds ਉਚਾਰਨ
  zieds [lv]
 • zaļš ਉਚਾਰਨ
  zaļš [lv]
 • redzēt ਉਚਾਰਨ
  redzēt [lv]
 • daži ਉਚਾਰਨ
  daži [lv]
 • sist ਉਚਾਰਨ
  sist [sv]
 • spārns ਉਚਾਰਨ
  spārns [lv]
 • liels ਉਚਾਰਨ
  liels [lv]
 • melns ਉਚਾਰਨ
  melns [lv]
 • siet ਉਚਾਰਨ
  siet [hu]
 • iet ਉਚਾਰਨ
  iet [lv]
 • ūdens ਉਚਾਰਨ
  ūdens [lv]
 • Zeme ਉਚਾਰਨ
  Zeme [lv]
 • Virve ਉਚਾਰਨ
  Virve [fi]
 • sarkans ਉਚਾਰਨ
  sarkans [lv]
 • māte ਉਚਾਰਨ
  māte [lv]
 • vecs ਉਚਾਰਨ
  vecs [lv]
 • dzirdēt ਉਚਾਰਨ
  dzirdēt [lv]
 • nedaudzi ਉਚਾਰਨ
  nedaudzi [lv]
 • mēs ਉਚਾਰਨ
  mēs [lv]
 • upe ਉਚਾਰਨ
  upe [lv]
 • Cilvēks ਉਚਾਰਨ
  Cilvēks [lv]
 • sauss ਉਚਾਰਨ
  sauss [lv]
 • čūska ਉਚਾਰਨ
  čūska [lv]
 • zāle ਉਚਾਰਨ
  zāle [lv]
 • miza ਉਚਾਰਨ
  miza [lv]
 • Zvaigzne ਉਚਾਰਨ
  Zvaigzne [lv]
 • tievs ਉਚਾਰਨ
  tievs [lv]
 • krist ਉਚਾਰਨ
  krist [yi]
 • Roka ਉਚਾਰਨ
  Roka [tr]
 • sniegs ਉਚਾਰਨ
  sniegs [lv]
 • sēdēt ਉਚਾਰਨ
  sēdēt [lv]
 • mitrs ਉਚਾਰਨ
  mitrs [lv]
 • smags ਉਚਾਰਨ
  smags [lv]
 • kā ਉਚਾਰਨ
  [lv]
 • divi ਉਚਾਰਨ
  divi [lv]
 • stumt ਉਚਾਰਨ
  stumt [lv]
 • balts ਉਚਾਰਨ
  balts [lv]
 • labs ਉਚਾਰਨ
  labs [da]
 • sakne ਉਚਾਰਨ
  sakne [lv]
 • truls ਉਚਾਰਨ
  truls [lv]
 • vēders ਉਚਾਰਨ
  vēders [lv]
 • gaļa ਉਚਾਰਨ
  gaļa [lv]
 • netīrs ਉਚਾਰਨ
  netīrs [lv]
 • uguns ਉਚਾਰਨ
  uguns [lv]
 • ruds ਉਚਾਰਨ
  ruds [lv]
 • kāja ਉਚਾਰਨ
  kāja [lv]
 • daudz ਉਚਾਰਨ
  daudz [lv]
 • čučēt ਉਚਾਰਨ
  čučēt [lv]
 • pelni ਉਚਾਰਨ
  pelni [lv]
 • ēst ਉਚਾਰਨ
  ēst [lv]
 • deguns ਉਚਾਰਨ
  deguns [lv]
 • pareizs ਉਚਾਰਨ
  pareizs [lv]
 • baidīties ਉਚਾਰਨ
  baidīties [lv]
 • dzīvnieks ਉਚਾਰਨ
  dzīvnieks [lv]
 • dzert ਉਚਾਰਨ
  dzert [lv]
 • dziedāt ਉਚਾਰਨ
  dziedāt [lv]
 • slaucīt ਉਚਾਰਨ
  slaucīt [lv]
 • cits ਉਚਾਰਨ
  cits [lv]
 • tāls ਉਚਾਰਨ
  tāls [lv]
 • zobs ਉਚਾਰਨ
  zobs [lv]