ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Latvian Swadesh list

Latvian Swadesh list ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • daudz ਉਚਾਰਨ daudz [lv]
 • kauties ਉਚਾਰਨ kauties [lv]
 • piebriest ਉਚਾਰਨ piebriest [lv]
 • sirds ਉਚਾਰਨ sirds [lv]
 • dzert ਉਚਾਰਨ dzert [lv]
 • teikt ਉਚਾਰਨ teikt [lv]
 • nākt ਉਚਾਰਨ nākt [lv]
 • cits ਉਚਾਰਨ cits [lv]
 • iekšas ਉਚਾਰਨ iekšas [lv]
 • mugura ਉਚਾਰਨ mugura [lv]
 • skrāpēt ਉਚਾਰਨ skrāpēt [lv]
 • gads ਉਚਾਰਨ gads [lv]
 • pūst ਉਚਾਰਨ pūst [lv]
 • ēst ਉਚਾਰਨ ēst [lv]
 • striķis ਉਚਾਰਨ striķis [lv]
 • zarnas ਉਚਾਰਨ zarnas [lv]
 • spiest ਉਚਾਰਨ spiest [lv]
 • dzīvot ਉਚਾਰਨ dzīvot [lv]
 • cīnīties ਉਚਾਰਨ cīnīties [lv]
 • stingt ਉਚਾਰਨ stingt [lv]
 • tauki ਉਚਾਰਨ tauki [lv]
 • vemt ਉਚਾਰਨ vemt [lv]
 • gulties ਉਚਾਰਨ gulties [lv]
 • stāvēt ਉਚਾਰਨ stāvēt [lv]
 • kauls ਉਚਾਰਨ kauls [lv]
 • mākonis ਉਚਾਰਨ mākonis [lv]
 • viņi ਉਚਾਰਨ viņi [lv]
 • zvērs ਉਚਾਰਨ zvērs [lv]
 • grūst ਉਚਾਰਨ grūst [lv]
 • mazgāt ਉਚਾਰਨ mazgāt [lv]
 • lidot ਉਚਾਰਨ lidot [lv]
 • vējš ਉਚਾਰਨ vējš [lv]
 • tārps ਉਚਾਰਨ tārps [lv]
 • Mēness ਉਚਾਰਨ Mēness [lv]
 • Žagars ਉਚਾਰਨ Žagars [lv]
 • dusēt ਉਚਾਰਨ dusēt [lv]
 • tiešs ਉਚਾਰਨ tiešs [lv]
 • putekļi ਉਚਾਰਨ putekļi [lv]
 • griezties ਉਚਾਰਨ griezties [lv]
 • smieties ਉਚਾਰਨ smieties [lv]
 • miesa ਉਚਾਰਨ miesa [lv]
 • slapjš ਉਚਾਰਨ slapjš [lv]
 • nogalināt ਉਚਾਰਨ nogalināt [lv]
 • šūt ਉਚਾਰਨ šūt [lv]
 • akmens ਉਚਾਰਨ akmens [lv]
 • apaļš ਉਚਾਰਨ apaļš [lv]
 • taisns ਉਚਾਰਨ taisns [lv]
 • vārds ਉਚਾਰਨ vārds [lv]
 • elpot ਉਚਾਰਨ elpot [lv]
 • bērns ਉਚਾਰਨ bērns [lv]
 • kakls ਉਚਾਰਨ kakls [lv]
 • ezers ਉਚਾਰਨ ezers [lv]
 • mirt ਉਚਾਰਨ mirt [lv]
 • zāle ਉਚਾਰਨ zāle [lv]
 • miets ਉਚਾਰਨ miets [lv]
 • medīt ਉਚਾਰਨ medīt [lv]
 • Viņš ਉਚਾਰਨ Viņš [lv]
 • āda ਉਚਾਰਨ āda [lv]
 • smaržot ਉਚਾਰਨ smaržot [lv]
 • šaurs ਉਚਾਰਨ šaurs [lv]
 • sēsties ਉਚਾਰਨ sēsties [lv]
 • turēt ਉਚਾਰਨ turēt [lv]
 • sapuvis ਉਚਾਰਨ sapuvis [lv]
 • sašķelt ਉਚਾਰਨ sašķelt [lv]
 • debess ਉਚਾਰਨ debess [lv]
 • silts ਉਚਾਰਨ silts [lv]
 • nūja ਉਚਾਰਨ nūja [lv]
 • skaitīt ਉਚਾਰਨ skaitīt [lv]
 • mēle ਉਚਾਰਨ mēle [lv]
 • durt ਉਚਾਰਨ durt [lv]
 • auksts ਉਚਾਰਨ auksts [lv]
 • tāpēc ਉਚਾਰਨ tāpēc [lv]
 • spļaut ਉਚਾਰਨ spļaut [lv]
 • griezt ਉਚਾਰਨ griezt [lv]
 • uztūkt ਉਚਾਰਨ uztūkt [lv]
 • pilns ਉਚਾਰਨ pilns [lv]
 • peldēt ਉਚਾਰਨ peldēt [lv]
 • Suns ਉਚਾਰਨ Suns [lv]
 • zināt ਉਚਾਰਨ zināt [lv]
 • vīrs ਉਚਾਰਨ vīrs [lv]
 • iekš ਉਚਾਰਨ iekš [lv]
 • putns ਉਚਾਰਨ putns [lv]
 • domāt ਉਚਾਰਨ domāt [lv]
 • labais ਉਚਾਰਨ labais [lv]
 • auss ਉਚਾਰਨ auss [lv]
 • degt ਉਚਾਰਨ degt [lv]
 • sāls ਉਚਾਰਨ sāls [lv]
 • augsne ਉਚਾਰਨ augsne [lv]
 • sēkla ਉਚਾਰਨ sēkla [lv]
 • kreisais ਉਚਾਰਨ kreisais [lv]
 • asinis ਉਚਾਰਨ asinis [lv]
 • kalns ਉਚਾਰਨ kalns [lv]
 • ļauns ਉਚਾਰਨ ļauns [lv]
 • pludināt ਉਚਾਰਨ pludināt [lv]
 • saost ਉਚਾਰਨ saost [lv]
 • sviest ਉਚਾਰਨ sviest [lv]
 • vilkt ਉਚਾਰਨ vilkt [lv]
 • auglis ਉਚਾਰਨ auglis [lv]
 • garš ਉਚਾਰਨ garš [lv]
 • tuvs ਉਚਾਰਨ tuvs [lv]