ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

letters of the alphabet

letters of the alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • r ਉਚਾਰਨ
  r [de]
 • y ਉਚਾਰਨ
  y [en]
 • W ਉਚਾਰਨ
  W [pt]
 • B ਉਚਾਰਨ
  B [en]
 • ö ਉਚਾਰਨ
  ö [sv]
 • L ਉਚਾਰਨ
  L [en]
 • G ਉਚਾਰਨ
  G [en]
 • X ਉਚਾਰਨ
  X [en]
 • P ਉਚਾਰਨ
  P [en]
 • Q ਉਚਾਰਨ
  Q [en]
 • M ਉਚਾਰਨ
  M [de]
 • ü ਉਚਾਰਨ
  ü [de]
 • ç ਉਚਾਰਨ
  ç [tr]
 • ş ਉਚਾਰਨ
  ş [tr]
 • V (lettera) ਉਚਾਰਨ
  V (lettera) [it]
 • J (lettera) ਉਚਾਰਨ
  J (lettera) [it]
 • O (lettera) ਉਚਾਰਨ
  O (lettera) [it]
 • K (lettera) ਉਚਾਰਨ
  K (lettera) [it]
 • T (lettera) ਉਚਾਰਨ
  T (lettera) [it]
 • H (lettera) ਉਚਾਰਨ
  H (lettera) [it]
 • Q (lettera) ਉਚਾਰਨ
  Q (lettera) [it]
 • G (lettera) ਉਚਾਰਨ
  G (lettera) [it]
 • W (lettera) ਉਚਾਰਨ
  W (lettera) [it]
 • pi (n.) ਉਚਾਰਨ
  pi (n.) [sro]
 • E (lettera) ਉਚਾਰਨ
  E (lettera) [it]
 • P (lettera) ਉਚਾਰਨ
  P (lettera) [it]
 • F (lettera) ਉਚਾਰਨ
  F (lettera) [it]
 • R (lettera) ਉਚਾਰਨ
  R (lettera) [it]
 • Z (lettera) ਉਚਾਰਨ
  Z (lettera) [it]
 • X (lettera) ਉਚਾਰਨ
  X (lettera) [it]
 • I (lettera) ਉਚਾਰਨ
  I (lettera) [it]
 • U (lettera) ਉਚਾਰਨ
  U (lettera) [it]
 • A (lettera) ਉਚਾਰਨ
  A (lettera) [it]
 • D (lettera) ਉਚਾਰਨ
  D (lettera) [it]
 • S (lettera) ਉਚਾਰਨ
  S (lettera) [it]
 • M (lettera) ਉਚਾਰਨ
  M (lettera) [it]
 • B (lettera) ਉਚਾਰਨ
  B (lettera) [it]
 • Y (lettera) ਉਚਾਰਨ
  Y (lettera) [it]
 • C (lettera) ਉਚਾਰਨ
  C (lettera) [it]
 • N (lettera) ਉਚਾਰਨ
  N (lettera) [it]
 • L (lettera) ਉਚਾਰਨ
  L (lettera) [it]