ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

letters of the alphabet

letters of the alphabet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • y ਉਚਾਰਨ y [en]
 • R ਉਚਾਰਨ R [de]
 • B ਉਚਾਰਨ B [en]
 • L ਉਚਾਰਨ L [fr]
 • W ਉਚਾਰਨ W [pt]
 • G ਉਚਾਰਨ G [en]
 • P ਉਚਾਰਨ P [en]
 • ö ਉਚਾਰਨ ö [sv]
 • X ਉਚਾਰਨ X [en]
 • Q ਉਚਾਰਨ Q [en]
 • M ਉਚਾਰਨ M [de]
 • ü ਉਚਾਰਨ ü [de]
 • ç ਉਚਾਰਨ ç [tr]
 • ş ਉਚਾਰਨ ş [tr]
 • V (lettera) ਉਚਾਰਨ V (lettera) [it]
 • O (lettera) ਉਚਾਰਨ O (lettera) [it]
 • K (lettera) ਉਚਾਰਨ K (lettera) [it]
 • T (lettera) ਉਚਾਰਨ T (lettera) [it]
 • J (lettera) ਉਚਾਰਨ J (lettera) [it]
 • H (lettera) ਉਚਾਰਨ H (lettera) [it]
 • G (lettera) ਉਚਾਰਨ G (lettera) [it]
 • pi (n.) ਉਚਾਰਨ pi (n.) [sro]
 • Q (lettera) ਉਚਾਰਨ Q (lettera) [it]
 • E (lettera) ਉਚਾਰਨ E (lettera) [it]
 • P (lettera) ਉਚਾਰਨ P (lettera) [it]
 • F (lettera) ਉਚਾਰਨ F (lettera) [it]
 • R (lettera) ਉਚਾਰਨ R (lettera) [it]
 • Z (lettera) ਉਚਾਰਨ Z (lettera) [it]
 • W (lettera) ਉਚਾਰਨ W (lettera) [it]
 • I (lettera) ਉਚਾਰਨ I (lettera) [it]
 • X (lettera) ਉਚਾਰਨ X (lettera) [it]
 • U (lettera) ਉਚਾਰਨ U (lettera) [it]
 • A (lettera) ਉਚਾਰਨ A (lettera) [it]
 • D (lettera) ਉਚਾਰਨ D (lettera) [it]
 • S (lettera) ਉਚਾਰਨ S (lettera) [it]
 • M (lettera) ਉਚਾਰਨ M (lettera) [it]
 • B (lettera) ਉਚਾਰਨ B (lettera) [it]
 • Y (lettera) ਉਚਾਰਨ Y (lettera) [it]
 • C (lettera) ਉਚਾਰਨ C (lettera) [it]
 • N (lettera) ਉਚਾਰਨ N (lettera) [it]
 • L (lettera) ਉਚਾਰਨ L (lettera) [it]