ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

música

música ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • guitarra ਉਚਾਰਨ guitarra [es]
 • tuna ਉਚਾਰਨ tuna [en]
 • ruido ਉਚਾਰਨ ruido [es]
 • soprano ਉਚਾਰਨ soprano [en]
 • cello ਉਚਾਰਨ cello [en]
 • tempo ਉਚਾਰਨ tempo [it]
 • tango ਉਚਾਰਨ tango [pt]
 • teclado ਉਚਾਰਨ teclado [pt]
 • xilófono ਉਚਾਰਨ xilófono [es]
 • flauta ਉਚਾਰਨ flauta [hr]
 • acordeón ਉਚਾਰਨ acordeón [es]
 • suite ਉਚਾਰਨ suite [en]
 • CD ਉਚਾਰਨ CD [de]
 • viola ਉਚਾਰਨ viola [it]
 • oboe ਉਚਾਰਨ oboe [en]
 • tenor ਉਚਾਰਨ tenor [en]
 • saxofón ਉਚਾਰਨ saxofón [es]
 • registro ਉਚਾਰਨ registro [es]
 • timbre ਉਚਾਰਨ timbre [en]
 • pauta ਉਚਾਰਨ pauta [es]
 • banda ਉਚਾਰਨ banda [es]
 • estribillo ਉਚਾਰਨ estribillo [es]
 • bateria ਉਚਾਰਨ bateria [pt]
 • vallenato ਉਚਾਰਨ vallenato [es]
 • guitarra eléctrica ਉਚਾਰਨ guitarra eléctrica [es]
 • ocarina ਉਚਾਰਨ ocarina [pt]
 • tuba ਉਚਾਰਨ tuba [en]
 • Fado ਉਚਾਰਨ Fado [pt]
 • techno ਉਚਾਰਨ techno [en]
 • zarzuela ਉਚਾਰਨ zarzuela [es]
 • pedal ਉਚਾਰਨ pedal [en]
 • villancico ਉਚਾਰਨ villancico [es]
 • onda ਉਚਾਰਨ onda [it]
 • violín ਉਚਾਰਨ violín [es]
 • violonchelo ਉਚਾਰਨ violonchelo [es]
 • adagio ਉਚਾਰਨ adagio [it]
 • clave ਉਚਾਰਨ clave [es]
 • blanca ਉਚਾਰਨ blanca [ca]
 • tecla ਉਚਾਰਨ tecla [es]
 • sostenido ਉਚਾਰਨ sostenido [pt]
 • tema ਉਚਾਰਨ tema [es]
 • síntesis ਉਚਾਰਨ síntesis [es]
 • transistor ਉਚਾਰਨ transistor [es]
 • negra ਉਚਾਰਨ negra [es]
 • grec ਉਚਾਰਨ grec [fr]
 • Escola de Évora ਉਚਾਰਨ Escola de Évora [pt]
 • percusión ਉਚਾਰਨ percusión [es]
 • U2 ਉਚਾਰਨ U2 [en]
 • funk ਉਚਾਰਨ funk [en]
 • vina ਉਚਾਰਨ vina [hi]
 • merengue ਉਚਾਰਨ merengue [es]
 • tubo ਉਚਾਰਨ tubo [tl]
 • síncopa ਉਚਾਰਨ síncopa [es]
 • sau ਉਚਾਰਨ sau [de]
 • presto ਉਚਾਰਨ presto [es]
 • gozos ਉਚਾਰਨ gozos [pt]
 • trompeta ਉਚਾਰਨ trompeta [es]
 • arpa ਉਚਾਰਨ arpa [tr]
 • timbales ਉਚਾਰਨ timbales [es]
 • pentagrama ਉਚਾਰਨ pentagrama [pt]
 • pantomima ਉਚਾਰਨ pantomima [it]
 • clarinete ਉਚਾਰਨ clarinete [es]
 • coloratura ਉਚਾਰਨ coloratura [es]
 • bemol ਉਚਾਰਨ bemol [pt]
 • Ornatos Violeta ਉਚਾਰਨ Ornatos Violeta [pt]
 • diapasón ਉਚਾਰਨ diapasón [es]
 • opus ਉਚਾਰਨ opus [la]
 • pianoforte ਉਚਾਰਨ pianoforte [it]
 • pastoral ਉਚਾਰਨ pastoral [en]
 • tono ਉਚਾਰਨ tono [la]
 • método ਉਚਾਰਨ método [pt]
 • batuta ਉਚਾਰਨ batuta [tl]
 • platos ਉਚਾਰਨ platos [es]
 • triángulo ਉਚਾਰਨ triángulo [es]
 • pulso ਉਚਾਰਨ pulso [pt]
 • Gesamtkunstwerk ਉਚਾਰਨ Gesamtkunstwerk [de]
 • anacrusa ਉਚਾਰਨ anacrusa [es]
 • textura ਉਚਾਰਨ textura [es]
 • Francisco Tárrega ਉਚਾਰਨ Francisco Tárrega [es]
 • Gigue ਉਚਾਰਨ Gigue [en]
 • A-ha ਉਚਾਰਨ A-ha [no]
 • ópera ਉਚਾਰਨ ópera [es]
 • menuet ਉਚਾਰਨ menuet [fr]
 • redonda ਉਚਾਰਨ redonda [es]
 • trompa ਉਚਾਰਨ trompa [pt]
 • Maria João Pires ਉਚਾਰਨ Maria João Pires [pt]
 • João Domingos Bomtempo ਉਚਾਰਨ João Domingos Bomtempo [pt]
 • unísono ਉਚਾਰਨ unísono [es]
 • longa ਉਚਾਰਨ longa [pt]
 • malambo ਉਚਾਰਨ malambo [es]
 • piruetas ਉਚਾਰਨ piruetas [es]
 • picado ਉਚਾਰਨ picado [pt]
 • pizzicato ਉਚਾਰਨ pizzicato [it]
 • corista ਉਚਾਰਨ corista [pt]
 • voltaje ਉਚਾਰਨ voltaje [es]
 • tónica ਉਚਾਰਨ tónica [es]
 • contrabaixo ਉਚਾਰਨ contrabaixo [pt]
 • contratenor ਉਚਾਰਨ contratenor [es]
 • corchea ਉਚਾਰਨ corchea [es]
 • matiz ਉਚਾਰਨ matiz [es]