ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

male given name

male given name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Leon ਉਚਾਰਨ
  Leon [fr]
 • Jonas ਉਚਾਰਨ
  Jonas [de]
 • Pádraig ਉਚਾਰਨ
  Pádraig [ga]
 • Leo ਉਚਾਰਨ
  Leo [en]
 • Brian ਉਚਾਰਨ
  Brian [en]
 • Aodh ਉਚਾਰਨ
  Aodh [ga]
 • Oisín ਉਚਾਰਨ
  Oisín [ga]
 • Eoin ਉਚਾਰਨ
  Eoin [ga]
 • Maine ਉਚਾਰਨ
  Maine [en]
 • Odhrán ਉਚਾਰਨ
  Odhrán [ga]
 • Gearóid ਉਚਾਰਨ
  Gearóid [ga]
 • Fionn ਉਚਾਰਨ
  Fionn [ga]
 • Niall ਉਚਾਰਨ
  Niall [ga]
 • Tomás ਉਚਾਰਨ
  Tomás [es]
 • Ciarán ਉਚਾਰਨ
  Ciarán [ga]
 • Matt ਉਚਾਰਨ
  Matt [en]
 • Micheál ਉਚਾਰਨ
  Micheál [ga]
 • Ruairí ਉਚਾਰਨ
  Ruairí [ga]
 • Eoghan ਉਚਾਰਨ
  Eoghan [ga]
 • Tadhg ਉਚਾਰਨ
  Tadhg [ga]
 • Diarmuid ਉਚਾਰਨ
  Diarmuid [ga]
 • Seosamh ਉਚਾਰਨ
  Seosamh [ga]
 • cian ਉਚਾਰਨ
  cian [es]
 • Proinsias ਉਚਾਰਨ
  Proinsias [ga]
 • Aodhán ਉਚਾਰਨ
  Aodhán [ga]
 • Ross ਉਚਾਰਨ
  Ross [en]
 • Cathal ਉਚਾਰਨ
  Cathal [ga]
 • Ruadhán ਉਚਾਰਨ
  Ruadhán [ga]
 • Francis ਉਚਾਰਨ
  Francis [en]
 • Kai ਉਚਾਰਨ
  Kai [de]
 • Ira ਉਚਾਰਨ
  Ira [es]
 • Naoise ਉਚਾਰਨ
  Naoise [ga]
 • Damien ਉਚਾਰਨ
  Damien [fr]
 • Páraic ਉਚਾਰਨ
  Páraic [ga]
 • barra ਉਚਾਰਨ
  barra [es]
 • Ruaidhrí ਉਚਾਰਨ
  Ruaidhrí [ga]
 • Clement ਉਚਾਰਨ
  Clement [en]
 • Lughaid - Lughaidh ਉਚਾਰਨ
  Lughaid - Lughaidh [ga]
 • Toirdhealbhach ਉਚਾਰਨ
  Toirdhealbhach [ga]
 • Roibeard ਉਚਾਰਨ
  Roibeard [ga]
 • Noé ਉਚਾਰਨ
  Noé [pt]
 • Cassius ਉਚਾਰਨ
  Cassius [en]
 • Parthalán ਉਚਾਰਨ
  Parthalán [ga]
 • setanta ਉਚਾਰਨ
  setanta [ga]
 • Lance ਉਚਾਰਨ
  Lance [en]
 • Bob ਉਚਾਰਨ
  Bob [en]
 • Líadan ਉਚਾਰਨ
  Líadan [ga]
 • Caoimhín ਉਚਾਰਨ
  Caoimhín [ga]
 • Murchadha ਉਚਾਰਨ
  Murchadha [ga]
 • Peder ਉਚਾਰਨ
  Peder [br]
 • Caoimhín 2 ਉਚਾਰਨ
  Caoimhín 2 [ga]
 • Aengus ਉਚਾਰਨ
  Aengus [ga]
 • Caomhán ਉਚਾਰਨ
  Caomhán [ga]
 • Conchubhair ਉਚਾਰਨ
  Conchubhair [ga]
 • Aonghas ਉਚਾਰਨ
  Aonghas [gd]
 • Colm ਉਚਾਰਨ
  Colm [en]
 • Eochaid (Old Irish) ਉਚਾਰਨ
  Eochaid (Old Irish) [ga]
 • Críostóir ਉਚਾਰਨ
  Críostóir [ga]
 • Conchobar ਉਚਾਰਨ
  Conchobar [ga]
 • Eimhin ਉਚਾਰਨ
  Eimhin [ga]
 • Muiris ਉਚਾਰਨ
  Muiris [ga]
 • Eamonn ਉਚਾਰਨ
  Eamonn [en]
 • Egil ਉਚਾਰਨ
  Egil [sv]
 • Cáel ਉਚਾਰਨ
  Cáel [ga]
 • Maolseachlainn ਉਚਾਰਨ
  Maolseachlainn [ga]
 • Maolíosa ਉਚਾਰਨ
  Maolíosa [ga]
 • Murchadh ਉਚਾਰਨ
  Murchadh [ga]
 • Feidhlimidh ਉਚਾਰਨ
  Feidhlimidh [ga]
 • Senán ਉਚਾਰਨ
  Senán [ga]
 • Aodhagán ਉਚਾਰਨ
  Aodhagán [ga]
 • Breandán ਉਚਾਰਨ
  Breandán [ga]
 • braon ਉਚਾਰਨ
  braon [ga]
 • Bram ਉਚਾਰਨ
  Bram [nl]
 • Bran ਉਚਾਰਨ
  Bran [en]
 • Éanna ਉਚਾਰਨ
  Éanna [ga]
 • Mícheál ਉਚਾਰਨ
  Mícheál [ga]
 • Dáire ਉਚਾਰਨ
  Dáire [ga]
 • Ferdia ਉਚਾਰਨ
  Ferdia [ga]
 • Rónán ਉਚਾਰਨ
  Rónán [ga]
 • Huey ਉਚਾਰਨ
  Huey [es]
 • Dáibhí ਉਚਾਰਨ
  Dáibhí [ga]
 • Diarmaid ਉਚਾਰਨ
  Diarmaid [en]
 • Cárthach ਉਚਾਰਨ
  Cárthach [ga]
 • Fiachna ਉਚਾਰਨ
  Fiachna [ga]
 • Lester ਉਚਾਰਨ
  Lester [en]
 • Gus ਉਚਾਰਨ
  Gus [de]
 • Pádraic ਉਚਾਰਨ
  Pádraic [ga]
 • Toirdealbhach ਉਚਾਰਨ
  Toirdealbhach [ga]
 • Cormac ਉਚਾਰਨ
  Cormac [ga]
 • Bréifne ਉਚਾਰਨ
  Bréifne [ga]
 • Maitiú ਉਚਾਰਨ
  Maitiú [ga]
 • Conchobhar ਉਚਾਰਨ
  Conchobhar [ga]
 • Aogán ਉਚਾਰਨ
  Aogán [ga]
 • Feidhlim ਉਚਾਰਨ
  Feidhlim [ga]
 • Ailean ਉਚਾਰਨ
  Ailean [ga]
 • Áedán ਉਚਾਰਨ
  Áedán [ga]
 • Reinhold ਉਚਾਰਨ
  Reinhold [de]
 • Suibhne ਉਚਾਰਨ
  Suibhne [ga]
 • Risteárd ਉਚਾਰਨ
  Risteárd [ga]
 • Sláine ਉਚਾਰਨ
  Sláine [ga]