ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Manang Biday

Manang Biday ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ammon ਉਚਾਰਨ Ammon [he]
 • bentana ਉਚਾਰਨ bentana [ceb]
 • Sabong ਉਚਾਰਨ Sabong [tl]
 • kutsilyo ਉਚਾਰਨ kutsilyo [tl]
 • sentimiento ਉਚਾਰਨ sentimiento [es]
 • Manang ਉਚਾਰਨ Manang [ilo]
 • diay ਉਚਾਰਨ diay [es]
 • dimo ਉਚਾਰਨ dimo [es]
 • makapidot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makapidot [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagmarka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagmarka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naganko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naganko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nabordaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nabordaan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nababa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nababa [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • matayakon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matayakon [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maregregko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maregregko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • naregreg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naregreg [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • maipapasmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maipapasmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lansones ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lansones [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • laeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laeng [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nagukrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nagukrad [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • namarkaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ namarkaan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nangato ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nangato [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kitaem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kitaem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ngarud ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngarud [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • pagay-ayamak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pagay-ayamak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • paniok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paniok [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • piduten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piduten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Siasinno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Siasinno [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sinampuso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinampuso [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sukdalen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sukdalen [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tapno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tapno [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • gaw-aten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gaw-aten [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agalakanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agalakanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aglabaslabas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglabaslabas [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Alaem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alaem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • balasangak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balasangak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • barukongko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barukongko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bibinenka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bibinenka [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Biday ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Biday [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bunga't ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bunga't [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Daytoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daytoy [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Denggem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Denggem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dinak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dinak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dipay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dipay [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • labaslabasam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ labaslabasam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • guram ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guram [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hardinko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hardinko [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ikalumbabam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikalumbabam [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ikutannanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikutannanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ilukatmo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ilukatmo [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • inkanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inkanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • isublinanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ isublinanto [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaasian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaasian [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kaniak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaniak [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kinayawan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinayawan [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • abriem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abriem [ilo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ