ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Marjan Bregant

Marjan Bregant ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • in ਉਚਾਰਨ in [en]
 • Z ਉਚਾਰਨ Z [en]
 • se ਉਚਾਰਨ se [it]
 • del ਉਚਾਰਨ del [da]
 • S ਉਚਾਰਨ S [en]
 • ali ਉਚਾਰਨ ali [tr]
 • bil ਉਚਾਰਨ bil [sv]
 • Vladimir ਉਚਾਰਨ Vladimir [ro]
 • pa ਉਚਾਰਨ pa [eo]
 • za ਉਚਾਰਨ za [bs]
 • kako ਉਚਾਰਨ kako [ja]
 • iz ਉਚਾਰਨ iz [sl]
 • pri ਉਚਾਰਨ pri [eo]
 • Marjan ਉਚਾਰਨ Marjan [nl]
 • leta ਉਚਾਰਨ leta [sv]
 • prvi ਉਚਾਰਨ prvi [bs]
 • 1956 ਉਚਾਰਨ 1956 [hu]
 • prihodnost ਉਚਾਰਨ prihodnost [sl]
 • zaposlen ਉਚਾਰਨ zaposlen [hr]
 • svet ਉਚਾਰਨ svet [sk]
 • Niso ਉਚਾਰਨ Niso [pt]
 • s. ਉਚਾਰਨ s. [fi]
 • Prus ਉਚਾਰਨ Prus [pl]
 • Tudi ਉਚਾਰਨ Tudi [sl]
 • 1878 ਉਚਾਰਨ 1878 [it]
 • nič ਉਚਾਰਨ nič [sk]
 • lutka ਉਚਾਰਨ lutka [fi]
 • Boleslav ਉਚਾਰਨ Boleslav [cs]
 • trgovine ਉਚਾਰਨ trgovine [sl]
 • tisoč ਉਚਾਰਨ tisoč [sl]
 • Wokulski ਉਚਾਰਨ Wokulski [pl]
 • J. ਉਚਾਰਨ J. [sl]
 • Mincel ਉਚਾਰਨ Mincel [pl]
 • evropski ਉਚਾਰਨ evropski [sl]
 • Makuc ਉਚਾਰਨ Makuc [sl]
 • devet sto ਉਚਾਰਨ devet sto [sl]
 • Bergant ਉਚਾਰਨ Bergant [sl]
 • manj ਉਚਾਰਨ manj [sl]
 • okoli ਉਚਾਰਨ okoli [sl]
 • za prihodnost ਉਚਾਰਨ za prihodnost [sl]
 • ugibanjem ਉਚਾਰਨ ugibanjem [sl]
 • iz poljščine ਉਚਾਰਨ iz poljščine [sl]
 • załožba ਉਚਾਰਨ załožba [sl]
 • začetku ਉਚਾਰਨ začetku [sl]
 • san-stefanskim ਉਚਾਰਨ san-stefanskim [sl]
 • državna ਉਚਾਰਨ državna [sl]
 • novega ਉਚਾਰਨ novega [sl]
 • galanterijske ਉਚਾਰਨ galanterijske [sl]
 • politični ਉਚਾਰਨ politični [sl]
 • opremil ਉਚਾਰਨ opremil [sl]
 • tvrdki ਉਚਾਰਨ tvrdki [sl]
 • šestinpetdeset ਉਚਾਰਨ šestinpetdeset [sl]
 • izobraženci ਉਚਾਰਨ izobraženci [sl]
 • prevedel ਉਚਾਰਨ prevedel [sl]
 • izvolitvijo ਉਚਾਰਨ izvolitvijo [sl]
 • zanimali ਉਚਾਰਨ zanimali [sl]
 • polni ਉਚਾਰਨ polni [sl]
 • oseminsedemdeset ਉਚਾਰਨ oseminsedemdeset [sl]
 • Krakovskega ਉਚਾਰਨ Krakovskega [sl]
 • poljščine ਉਚਾਰਨ poljščine [sl]
 • vojni ਉਚਾਰਨ vojni [sl]
 • predmestja ਉਚਾਰਨ predmestja [sl]
 • steklenici ਉਚਾਰਨ steklenici [sl]
 • varšavski ਉਚਾਰਨ varšavski [sl]
 • mirom ਉਚਾਰਨ mirom [sl]
 • papeža ਉਚਾਰਨ papeža [sl]
 • vneto ਉਚਾਰਨ vneto [sl]
 • trgovci ਉਚਾਰਨ trgovci [sl]