ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

measuring time in French

measuring time in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ