ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

medicine

medicine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • àcid valproic ਉਚਾਰਨ àcid valproic [ca]
 • acid-fast bacillus ਉਚਾਰਨ acid-fast bacillus [en]
 • acid-fast stain ਉਚਾਰਨ acid-fast stain [en]
 • acidi grassi ਉਚਾਰਨ acidi grassi [it]
 • acido acetilsalicilico ਉਚਾਰਨ acido acetilsalicilico [it]
 • acil tıp teknisyeni ਉਚਾਰਨ acil tıp teknisyeni [tr]
 • açıklanamayan değişken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ açıklanamayan değişken [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • açıklayıcı değişken ਉਚਾਰਨ açıklayıcı değişken [tr]
 • acne rosacea ਉਚਾਰਨ acne rosacea [en]
 • acrochordon ਉਚਾਰਨ acrochordon [en]
 • acrodermatitis ਉਚਾਰਨ acrodermatitis [es]
 • acrodermatitis enteropathica ਉਚਾਰਨ acrodermatitis enteropathica [en]
 • ACTH ਉਚਾਰਨ ACTH [ca]
 • actinism ਉਚਾਰਨ actinism [en]
 • ADA deficiency ਉਚਾਰਨ ADA deficiency [en]
 • Adams-Stokes-Anfall ਉਚਾਰਨ Adams-Stokes-Anfall [de]
 • adenektomi ਉਚਾਰਨ adenektomi [tr]
 • adenektopi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenektopi [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenit ਉਚਾਰਨ adenit [tr]
 • adenographic ਉਚਾਰਨ adenographic [en]
 • adenohipofiz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenohipofiz [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenoidit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenoidit [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenoids ਉਚਾਰਨ adenoids [en]
 • adenoit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenoit [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenokarsinom ਉਚਾਰਨ adenokarsinom [tr]
 • Adenokarzinom ਉਚਾਰਨ Adenokarzinom [de]
 • adenological ਉਚਾਰਨ adenological [en]
 • adenologist ਉਚਾਰਨ adenologist [en]
 • adenom ਉਚਾਰਨ adenom [tr]
 • adenoma sebaceum ਉਚਾਰਨ adenoma sebaceum [en]
 • adenomatös ਉਚਾਰਨ adenomatös [de]
 • adenomiyozis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenomiyozis [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenopathy ਉਚਾਰਨ adenopathy [en]
 • adenopati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenopati [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenotomi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenotomi [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Adenotomie ਉਚਾਰਨ Adenotomie [de]
 • adenotonsillektomi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adenotonsillektomi [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adenozin difosfat ਉਚਾਰਨ adenozin difosfat [tr]
 • adenozin monofosfat ਉਚਾਰਨ adenozin monofosfat [tr]
 • adenozin trifosfat ਉਚਾਰਨ adenozin trifosfat [tr]
 • åderlåtning ਉਚਾਰਨ åderlåtning [sv]
 • adermogenez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adermogenez [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adezif kapsülit ਉਚਾਰਨ adezif kapsülit [tr]
 • adhalin ਉਚਾਰਨ adhalin [en]
 • adictivo ਉਚਾਰਨ adictivo [es]
 • Adnexitis ਉਚਾਰਨ Adnexitis [de]
 • Adnextumor ਉਚਾਰਨ Adnextumor [de]
 • adrenal ਉਚਾਰਨ adrenal [en]
 • adrenal bez ਉਚਾਰਨ adrenal bez [tr]
 • adrenal hiperplazi ਉਚਾਰਨ adrenal hiperplazi [tr]
 • adrenal korteks ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenal korteks [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenal virilizm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenal virilizm [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenalektomi ਉਚਾਰਨ adrenalektomi [tr]
 • adrenalin ਉਚਾਰਨ adrenalin [en]
 • adrenalina ਉਚਾਰਨ adrenalina [es]
 • adrenarş ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenarş [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenerjik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenerjik [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenerjik blokaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenerjik blokaj [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenerjik reseptör ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenerjik reseptör [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenogenital sendrom ਉਚਾਰਨ adrenogenital sendrom [tr]
 • adrenokortikotrofik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenokortikotrofik [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenokortikotrofik hormon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenokortikotrofik hormon [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenokortikotrofin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adrenokortikotrofin [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • adrenokortikotropik hormon ਉਚਾਰਨ adrenokortikotropik hormon [tr]
 • adrenokortikotropin ਉਚਾਰਨ adrenokortikotropin [tr]
 • adrenolytisch ਉਚਾਰਨ adrenolytisch [de]
 • adsorban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adsorban [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Advil ਉਚਾਰਨ Advil [fr]
 • aeroallergen ਉਚਾਰਨ aeroallergen [de]
 • aerojen ਉਚਾਰਨ aerojen [tr]
 • aerojenik ਉਚਾਰਨ aerojenik [tr]
 • aerosol ਉਚਾਰਨ aerosol [en]
 • Aesclepius ਉਚਾਰਨ Aesclepius [en]
 • aesculapian ਉਚਾਰਨ aesculapian [en]
 • afazi ਉਚਾਰਨ afazi [tr]
 • aferent ਉਚਾਰਨ aferent [ca]
 • aferent yol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aferent yol [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • affektif bozukluk ਉਚਾਰਨ affektif bozukluk [tr]
 • afferent ਉਚਾਰਨ afferent [en]
 • afta ਉਚਾਰਨ afta [hu]
 • ağaçkıran ਉਚਾਰਨ ağaçkıran [tr]
 • agas ਉਚਾਰਨ agas [ilo]
 • agenezi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agenezi [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ageusia ਉਚਾਰਨ ageusia [en]
 • aggravieren ਉਚਾਰਨ aggravieren [de]
 • aglütinojen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aglütinojen [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • agnozi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agnozi [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Ägophonie ਉਚਾਰਨ Ägophonie [de]
 • agözi ਉਚਾਰਨ agözi [tr]
 • agranulocytoza ਉਚਾਰਨ agranulocytoza [pl]
 • Ağrı ਉਚਾਰਨ Ağrı [tr]
 • Agrypnie ਉਚਾਰਨ Agrypnie [de]
 • ağtabaka bozukluğu ਉਚਾਰਨ ağtabaka bozukluğu [tr]
 • ailevi Akdeniz ateşi ਉਚਾਰਨ ailevi Akdeniz ateşi [tr]
 • aixarop ਉਚਾਰਨ aixarop [ca]
 • Akalkulie ਉਚਾਰਨ Akalkulie [de]
 • Akathisie ਉਚਾਰਨ Akathisie [de]
 • akatizi ਉਚਾਰਨ akatizi [tr]
 • akciğer embolisi ਉਚਾਰਨ akciğer embolisi [tr]
 • Akdeniz anemisi ਉਚਾਰਨ Akdeniz anemisi [tr]