ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

musical terms

musical terms ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poco ਉਚਾਰਨ poco [es]
 • uno ਉਚਾਰਨ uno [es]
 • brillante ਉਚਾਰਨ brillante [es]
 • nicht ਉਚਾਰਨ nicht [de]
 • sehr ਉਚਾਰਨ sehr [de]
 • cuatro ਉਚਾਰਨ cuatro [es]
 • avec ਉਚਾਰਨ avec [fr]
 • primo ਉਚਾਰਨ primo [es]
 • tempo ਉਚਾਰਨ tempo [it]
 • cajón ਉਚਾਰਨ cajón [es]
 • solo ਉਚਾਰਨ solo [it]
 • vivo ਉਚਾਰਨ vivo [it]
 • grave ਉਚਾਰਨ grave [en]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • immer ਉਚਾਰਨ immer [de]
 • registration ਉਚਾਰਨ registration [en]
 • concerto ਉਚਾਰਨ concerto [en]
 • religioso ਉਚਾਰਨ religioso [es]
 • allegro ਉਚਾਰਨ allegro [it]
 • bis ਉਚਾਰਨ bis [de]
 • wenig ਉਚਾਰਨ wenig [de]
 • senza ਉਚਾਰਨ senza [it]
 • accelerando ਉਚਾਰਨ accelerando [it]
 • Chanson ਉਚਾਰਨ Chanson [fr]
 • scherzo ਉਚਾਰਨ scherzo [it]
 • sempre ਉਚਾਰਨ sempre [it]
 • Fröhlich ਉਚਾਰਨ Fröhlich [de]
 • dur ਉਚਾਰਨ dur [fr]
 • langsam ਉਚਾਰਨ langsam [de]
 • largo ਉਚਾਰਨ largo [it]
 • crescendo ਉਚਾਰਨ crescendo [it]
 • assez ਉਚਾਰਨ assez [fr]
 • quatro ਉਚਾਰਨ quatro [pt]
 • acceso ਉਚਾਰਨ acceso [it]
 • alla ਉਚਾਰਨ alla [it]
 • ad lib ਉਚਾਰਨ ad lib [la]
 • allemande ਉਚਾਰਨ allemande [fr]
 • zarzuela ਉਚਾਰਨ zarzuela [es]
 • molto ਉਚਾਰਨ molto [it]
 • più ਉਚਾਰਨ più [it]
 • string quartet ਉਚਾਰਨ string quartet [en]
 • pausa ਉਚਾਰਨ pausa [es]
 • pick-up ਉਚਾਰਨ pick-up [en]
 • a cappella ਉਚਾਰਨ a cappella [it]
 • Electric guitar ਉਚਾਰਨ Electric guitar [en]
 • drum kit ਉਚਾਰਨ drum kit [en]
 • étude ਉਚਾਰਨ étude [fr]
 • vivace ਉਚਾਰਨ vivace [it]
 • cantata ਉਚਾਰਨ cantata [pt]
 • stanza ਉਚਾਰਨ stanza [it]
 • freddo ਉਚਾਰਨ freddo [it]
 • lento ਉਚਾਰਨ lento [es]
 • schnell ਉਚਾਰਨ schnell [de]
 • Bass trumpet ਉਚਾਰਨ Bass trumpet [en]
 • tro ਉਚਾਰਨ tro [sv]
 • vif ਉਚਾਰਨ vif [fr]
 • call and response ਉਚਾਰਨ call and response [en]
 • Synthesizer ਉਚਾਰਨ Synthesizer [en]
 • poi ਉਚਾਰਨ poi [it]
 • etwas ਉਚਾਰਨ etwas [de]
 • fuoco ਉਚਾਰਨ fuoco [it]
 • siciliana ਉਚਾਰਨ siciliana [it]
 • armonioso ਉਚਾਰਨ armonioso [es]
 • arco ਉਚਾਰਨ arco [es]
 • polonaise ਉਚਾਰਨ polonaise [fr]
 • Baritone saxophone ਉਚਾਰਨ Baritone saxophone [en]
 • mezzo ਉਚਾਰਨ mezzo [it]
 • pipa ਉਚਾਰਨ pipa [es]
 • ad libitum ਉਚਾਰਨ ad libitum [it]
 • eco ਉਚਾਰਨ eco [es]
 • veloce ਉਚਾਰਨ veloce [it]
 • Gigue ਉਚਾਰਨ Gigue [en]
 • voce ਉਚਾਰਨ voce [it]
 • ziehen ਉਚਾਰਨ ziehen [de]
 • wind instrument ਉਚਾਰਨ wind instrument [en]
 • furioso ਉਚਾਰਨ furioso [pt]
 • breit ਉਚਾਰਨ breit [de]
 • basso ਉਚਾਰਨ basso [it]
 • capo ਉਚਾਰਨ capo [it]
 • tutti ਉਚਾਰਨ tutti [it]
 • Hi-hat cymbal ਉਚਾਰਨ Hi-hat cymbal [en]
 • Recorder ਉਚਾਰਨ Recorder [en]
 • pesante ਉਚਾਰਨ pesante [it]
 • sampler ਉਚਾਰਨ sampler [en]
 • arpeggio ਉਚਾਰਨ arpeggio [it]
 • maggiore ਉਚਾਰਨ maggiore [it]
 • flageolet ਉਚਾਰਨ flageolet [fr]
 • libero ਉਚਾਰਨ libero [pl]
 • ballade ਉਚਾਰਨ ballade [da]
 • forza ਉਚਾਰਨ forza [gl]
 • grandioso ਉਚਾਰਨ grandioso [it]
 • sostenuto ਉਚਾਰਨ sostenuto [it]
 • Bass saxophone ਉਚਾਰਨ Bass saxophone [en]
 • banjo ਉਚਾਰਨ banjo [en]
 • Waltz ਉਚਾਰਨ Waltz [en]
 • Pavane ਉਚਾਰਨ Pavane [fr]
 • Bass guitar ਉਚਾਰਨ Bass guitar [en]
 • allegretto ਉਚਾਰਨ allegretto [it]
 • roulade ਉਚਾਰਨ roulade [fr]
 • kräftig ਉਚਾਰਨ kräftig [de]