ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

my mind is closed to you

my mind is closed to you ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ