ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Na-adjective

Na-adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 上手 ਉਚਾਰਨ
  上手 [ja]
 • 簡単 ਉਚਾਰਨ
  簡単 [ja]
 • 特別 ਉਚਾਰਨ
  特別 [ja]
 • 好き ਉਚਾਰਨ
  好き [ja]
 • 自由 ਉਚਾਰਨ
  自由 [zh]
 • 平安 ਉਚਾਰਨ
  平安 [zh]
 • 危険 ਉਚਾਰਨ
  危険 [ja]
 • ばか ਉਚਾਰਨ
  ばか [ja]
 • 永遠 ਉਚਾਰਨ
  永遠 [ja]
 • 黄色 ਉਚਾਰਨ
  黄色 [zh]
 • 便利 ਉਚਾਰਨ
  便利 [ja]
 • 自然 ਉਚਾਰਨ
  自然 [ja]
 • 未確認 ਉਚਾਰਨ
  未確認 [ja]
 • 幸福 ਉਚਾਰਨ
  幸福 [ja]
 • きれい ਉਚਾਰਨ
  きれい [ja]
 • 同様 ਉਚਾਰਨ
  同様 [ja]
 • 特殊 ਉਚਾਰਨ
  特殊 [ja]
 • 意外 ਉਚਾਰਨ
  意外 [ja]
 • 贅沢 ਉਚਾਰਨ
  贅沢 [ja]
 • 健康 ਉਚਾਰਨ
  健康 [zh]
 • 普通 ਉਚਾਰਨ
  普通 [ja]
 • 有名 ਉਚਾਰਨ
  有名 [ja]
 • 如何 ਉਚਾਰਨ
  如何 [zh]
 • 綺麗 ਉਚਾਰਨ
  綺麗 [yue]
 • 同じ ਉਚਾਰਨ
  同じ [ja]
 • 控えめ ਉਚਾਰਨ
  控えめ [ja]
 • 秘密 ਉਚਾਰਨ
  秘密 [yue]
 • 嫌い ਉਚਾਰਨ
  嫌い [ja]
 • 大丈夫 ਉਚਾਰਨ
  大丈夫 [yue]
 • 安全 ਉਚਾਰਨ
  安全 [zh]
 • 失礼 ਉਚਾਰਨ
  失礼 [ja]
 • 平和 ਉਚਾਰਨ
  平和 [ja]
 • 重要 ਉਚਾਰਨ
  重要 [zh]
 • 親切 ਉਚਾਰਨ
  親切 [ja]
 • 高級 ਉਚਾਰਨ
  高級 [zh]
 • たくさん ਉਚਾਰਨ
  たくさん [ja]
 • 非常 ਉਚਾਰਨ
  非常 [zh]
 • 相当 ਉਚਾਰਨ
  相当 [ja]
 • 下手 ਉਚਾਰਨ
  下手 [ja]
 • 迷惑 ਉਚਾਰਨ
  迷惑 [ja]
 • 神秘 ਉਚਾਰਨ
  神秘 [ja]
 • 静か ਉਚਾਰਨ
  静か [ja]
 • 勝手 ਉਚਾਰਨ
  勝手 [ja]
 • 憂鬱 ਉਚਾਰਨ
  憂鬱 [ja]
 • 当然 ਉਚਾਰਨ
  当然 [ja]
 • 便宜 ਉਚਾਰਨ
  便宜 [ja]
 • みょうちきりん (妙ちきりん) ਉਚਾਰਨ
  みょうちきりん (妙ちきりん) [ja]
 • 結構 ਉਚਾਰਨ
  結構 [ja]
 • 敏感 ਉਚਾਰਨ
  敏感 [yue]
 • 安静 ਉਚਾਰਨ
  安静 [zh]
 • 暇 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 大雑把 ਉਚਾਰਨ
  大雑把 [ja]
 • 賑やか ਉਚਾਰਨ
  賑やか [ja]
 • 反対 ਉਚਾਰਨ
  反対 [ja]
 • 不要 ਉਚਾਰਨ
  不要 [zh]
 • 寛容 ਉਚਾਰਨ
  寛容 [ja]
 • 元気 ਉਚਾਰਨ
  元気 [ja]
 • 幸運 ਉਚਾਰਨ
  幸運 [ja]
 • 下品 ਉਚਾਰਨ
  下品 [ja]
 • 十分 ਉਚਾਰਨ
  十分 [ja]
 • 不可思議 ਉਚਾਰਨ
  不可思議 [zh]
 • 冷淡 ਉਚਾਰਨ
  冷淡 [zh]
 • 新鮮 ਉਚਾਰਨ
  新鮮 [yue]
 • まっすぐ ਉਚਾਰਨ
  まっすぐ [ja]
 • 不幸 ਉਚਾਰਨ
  不幸 [ja]
 • 急 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 不自由 ਉਚਾਰਨ
  不自由 [ja]
 • 素敵 ਉਚਾਰਨ
  素敵 [ja]
 • 愚か ਉਚਾਰਨ
  愚か [ja]
 • 安易 ਉਚਾਰਨ
  安易 [ja]
 • デブ ਉਚਾਰਨ
  デブ [ja]
 • 豊富 ਉਚਾਰਨ
  豊富 [ja]
 • 現金 ਉਚਾਰਨ
  現金 [ja]
 • 大変 ਉਚਾਰਨ
  大変 [ja]
 • 明白 ਉਚਾਰਨ
  明白 [ja]
 • 積極的 ਉਚਾਰਨ
  積極的 [ja]
 • 必要 ਉਚਾਰਨ
  必要 [ja]
 • 奇怪 ਉਚਾਰਨ
  奇怪 [zh]
 • 質素 ਉਚਾਰਨ
  質素 [yue]
 • 的確 ਉਚਾਰਨ
  的確 [ja]
 • 純粋 ਉਚਾਰਨ
  純粋 [ja]
 • 強気 ਉਚਾਰਨ
  強気 [ja]
 • 不便 ਉਚਾਰਨ
  不便 [ja]
 • 丈夫 ਉਚਾਰਨ
  丈夫 [zh]
 • 可能 ਉਚਾਰਨ
  可能 [yue]
 • 著名 ਉਚਾਰਨ
  著名 [yue]
 • 公明正大 ਉਚਾਰਨ
  公明正大 [ja]
 • 立派 ਉਚਾਰਨ
  立派 [ja]
 • 不景気 ਉਚਾਰਨ
  不景気 [ja]
 • 容易 ਉਚਾਰਨ
  容易 [zh]
 • 精巧 ਉਚਾਰਨ
  精巧 [ja]
 • 華やか ਉਚਾਰਨ
  華やか [ja]
 • 得意 ਉਚਾਰਨ
  得意 [ja]
 • 妙 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • 不可欠 ਉਚਾਰਨ
  不可欠 [ja]
 • ごめん ਉਚਾਰਨ
  ごめん [ja]
 • しずか ਉਚਾਰਨ
  しずか [ja]
 • 正常 ਉਚਾਰਨ
  正常 [zh]
 • 透明 ਉਚਾਰਨ
  透明 [ja]
 • 感無量 ਉਚਾਰਨ
  感無量 [ja]