ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Na-adjective

Na-adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 上手 ਉਚਾਰਨ 上手 [ja]
 • 簡単 ਉਚਾਰਨ 簡単 [ja]
 • 特別 ਉਚਾਰਨ 特別 [ja]
 • 好き ਉਚਾਰਨ 好き [ja]
 • 平安 ਉਚਾਰਨ 平安 [zh]
 • 危険 ਉਚਾਰਨ 危険 [ja]
 • 自由 ਉਚਾਰਨ 自由 [zh]
 • 未確認 ਉਚਾਰਨ 未確認 [ja]
 • ばか ਉਚਾਰਨ ばか [ja]
 • 同様 ਉਚਾਰਨ 同様 [ja]
 • 永遠 ਉਚਾਰਨ 永遠 [ja]
 • 自然 ਉਚਾਰਨ 自然 [ja]
 • 特殊 ਉਚਾਰਨ 特殊 [ja]
 • 黄色 ਉਚਾਰਨ 黄色 [ja]
 • 意外 ਉਚਾਰਨ 意外 [ja]
 • 幸福 ਉਚਾਰਨ 幸福 [ja]
 • 便利 ਉਚਾਰਨ 便利 [ja]
 • きれい ਉਚਾਰਨ きれい [ja]
 • 健康 ਉਚਾਰਨ 健康 [zh]
 • 如何 ਉਚਾਰਨ 如何 [zh]
 • 控えめ ਉਚਾਰਨ 控えめ [ja]
 • 普通 ਉਚਾਰਨ 普通 [ja]
 • 同じ ਉਚਾਰਨ 同じ [ja]
 • 贅沢 ਉਚਾਰਨ 贅沢 [ja]
 • 有名 ਉਚਾਰਨ 有名 [ja]
 • 綺麗 ਉਚਾਰਨ 綺麗 [yue]
 • 嫌い ਉਚਾਰਨ 嫌い [ja]
 • 秘密 ਉਚਾਰਨ 秘密 [yue]
 • 安全 ਉਚਾਰਨ 安全 [zh]
 • 大丈夫 ਉਚਾਰਨ 大丈夫 [yue]
 • 高級 ਉਚਾਰਨ 高級 [zh]
 • 失礼 ਉਚਾਰਨ 失礼 [ja]
 • 平和 ਉਚਾਰਨ 平和 [ja]
 • 相当 ਉਚਾਰਨ 相当 [ja]
 • 重要 ਉਚਾਰਨ 重要 [zh]
 • 神秘 ਉਚਾਰਨ 神秘 [ja]
 • 下手 ਉਚਾਰਨ 下手 [ja]
 • 迷惑 ਉਚਾਰਨ 迷惑 [ja]
 • 勝手 ਉਚਾਰਨ 勝手 [ja]
 • 親切 ਉਚਾਰਨ 親切 [ja]
 • みょうちきりん (妙ちきりん) ਉਚਾਰਨ みょうちきりん (妙ちきりん) [ja]
 • 非常 ਉਚਾਰਨ 非常 [zh]
 • たくさん ਉਚਾਰਨ たくさん [ja]
 • 大雑把 ਉਚਾਰਨ 大雑把 [ja]
 • 敏感 ਉਚਾਰਨ 敏感 [yue]
 • 静か ਉਚਾਰਨ 静か [ja]
 • 安静 ਉਚਾਰਨ 安静 [zh]
 • 不可思議 ਉਚਾਰਨ 不可思議 [zh]
 • 寛容 ਉਚਾਰਨ 寛容 [ja]
 • 結構 ਉਚਾਰਨ 結構 [ja]
 • 反対 ਉਚਾਰਨ 反対 [ja]
 • 冷淡 ਉਚਾਰਨ 冷淡 [ja]
 • 下品 ਉਚਾਰਨ 下品 [ja]
 • 憂鬱 ਉਚਾਰਨ 憂鬱 [ja]
 • 便宜 ਉਚਾਰਨ 便宜 [zh]
 • 幸運 ਉਚਾਰਨ 幸運 [ja]
 • 当然 ਉਚਾਰਨ 当然 [ja]
 • 賑やか ਉਚਾਰਨ 賑やか [ja]
 • 愚か ਉਚਾਰਨ 愚か [ja]
 • 暇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 新鮮 ਉਚਾਰਨ 新鮮 [yue]
 • 急 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • まっすぐ ਉਚਾਰਨ まっすぐ [ja]
 • 質素 ਉਚਾਰਨ 質素 [yue]
 • 安易 ਉਚਾਰਨ 安易 [ja]
 • 奇怪 ਉਚਾਰਨ 奇怪 [zh]
 • 強気 ਉਚਾਰਨ 強気 [ja]
 • 不自由 ਉਚਾਰਨ 不自由 [ja]
 • 純粋 ਉਚਾਰਨ 純粋 [ja]
 • 公明正大 ਉਚਾਰਨ 公明正大 [ja]
 • 不要 ਉਚਾਰਨ 不要 [zh]
 • 豊富 ਉਚਾਰਨ 豊富 [ja]
 • 的確 ਉਚਾਰਨ 的確 [ja]
 • 積極的 ਉਚਾਰਨ 積極的 [ja]
 • 不幸 ਉਚਾਰਨ 不幸 [ja]
 • 素敵 ਉਚਾਰਨ 素敵 [ja]
 • 著名 ਉਚਾਰਨ 著名 [yue]
 • 大変 ਉਚਾਰਨ 大変 [ja]
 • 元気 ਉਚਾਰਨ 元気 [ja]
 • 十分 ਉਚਾਰਨ 十分 [zh]
 • 不景気 ਉਚਾਰਨ 不景気 [ja]
 • 精巧 ਉਚਾਰਨ 精巧 [ja]
 • 明白 ਉਚਾਰਨ 明白 [ja]
 • 華やか ਉਚਾਰਨ 華やか [ja]
 • 立派 ਉਚਾਰਨ 立派 [ja]
 • 現金 ਉਚਾਰਨ 現金 [ja]
 • 不便 ਉਚਾਰਨ 不便 [ja]
 • 可能 ਉਚਾਰਨ 可能 [zh]
 • 不可欠 ਉਚਾਰਨ 不可欠 [ja]
 • 感無量 ਉਚਾਰਨ 感無量 [ja]
 • 妙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 丈夫 ਉਚਾਰਨ 丈夫 [zh]
 • 簡便 ਉਚਾਰਨ 簡便 [ja]
 • しずか ਉਚਾਰਨ しずか [ja]
 • 必要 ਉਚਾਰਨ 必要 [ja]
 • 正常 ਉਚਾਰਨ 正常 [zh]
 • 透明 ਉਚਾਰਨ 透明 [ja]
 • 善良 ਉਚਾਰਨ 善良 [zh]
 • 滑稽 ਉਚਾਰਨ 滑稽 [ja]
 • 安定 ਉਚਾਰਨ 安定 [ja]