ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Yaakov Dori ਉਚਾਰਨ Yaakov Dori [he]
 • Yabalak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yabalak [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yaban ਉਚਾਰਨ yaban [tr]
 • Yabar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yabar [es | tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yabgu ਉਚਾਰਨ yabgu [tr]
 • yabız ਉਚਾਰਨ yabız [tr]
 • Yada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yada [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yadacı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yadacı [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yadigâr ਉਚਾਰਨ Yadigâr [tr]
 • Yafang ਉਚਾਰਨ Yafang [de]
 • Yafes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yafes [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yaghmaie ਉਚਾਰਨ Yaghmaie [de]
 • Yağın ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağın [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağınalp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağınalp [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yağış ਉਚਾਰਨ yağış [tr]
 • Yağısıyan ਉਚਾਰਨ Yağısıyan [tr]
 • Yağız ਉਚਾਰਨ Yağız [tr]
 • Yağızalp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızalp [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağızbay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızbay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağızboğa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızboğa [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağızer ਉਚਾਰਨ Yağızer [tr]
 • Yağızhan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızhan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağızkan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızkan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağızkurt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağızkurt [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağıztekin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağıztekin [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yağmanaz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağmanaz [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yağmur ਉਚਾਰਨ yağmur [tr]
 • Yağmurca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yağmurca [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yahşi ਉਚਾਰਨ yahşi [tr]
 • Yahşibay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yahşibay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yahşiboğa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yahşiboğa [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yahşihan ਉਚਾਰਨ Yahşihan [tr]
 • Yahşikan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yahşikan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yahşitay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yahşitay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yahya ਉਚਾਰਨ Yahya [tr]
 • يحيى عياش ਉਚਾਰਨ يحيى عياش [ar]
 • Yaiza ਉਚਾਰਨ Yaiza [es]
 • Yakour ਉਚਾਰਨ Yakour [de]
 • Yakubovich ਉਚਾਰਨ Yakubovich [de]
 • Yakup ਉਚਾਰਨ Yakup [tr]
 • Yakut ਉਚਾਰਨ Yakut [en]
 • Yalabuk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalabuk [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalap [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalav [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yalavaç ਉਚਾਰਨ yalavaç [tr]
 • yalaz ਉਚਾਰਨ yalaz [tr]
 • Yalaza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalaza [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazabay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazabay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazahan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazahan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazakan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazakan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazalp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazalp [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazan [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalazay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalazay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yalçın ਉਚਾਰਨ yalçın [tr]
 • Yalçıner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalçıner [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalçınkaya ਉਚਾਰਨ Yalçınkaya [tr]
 • Yalçuk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalçuk [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yaldırak ਉਚਾਰਨ yaldırak [tr]
 • Yaldırım ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yaldırım [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yaldız ਉਚਾਰਨ yaldız [tr]
 • Yalgı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalgı [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yalgın ਉਚਾਰਨ yalgın [tr]
 • Yalgınay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalgınay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yalım ਉਚਾਰਨ yalım [tr]
 • yalın ਉਚਾਰਨ yalın [tr]
 • Yalınalp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalınalp [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalınay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalınay [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalkı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalkı [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalkın ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalkın [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalmaç ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yalmaç [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalman ਉਚਾਰਨ Yalman [tr]
 • Yalt ਉਚਾਰਨ Yalt [tt]
 • Yaltır ਉਚਾਰਨ Yaltır [tt]
 • Yaltırak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yaltırak [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yaltıray ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yaltıray [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yalvaç ਉਚਾਰਨ Yalvaç [tr]
 • yamaç ਉਚਾਰਨ yamaç [tr]
 • Yamakawa ਉਚਾਰਨ Yamakawa [de]
 • Yaman ਉਚਾਰਨ Yaman [ind]
 • Yamaner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yamaner [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yamanöz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yamanöz [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yamansoy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yamansoy [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yamantürk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yamantürk [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yamanyiğit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yamanyiğit [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yamçı ਉਚਾਰਨ yamçı [tr]
 • Yanaç ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yanaç [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yanal ਉਚਾਰਨ yanal [tr]
 • Yanar ਉਚਾਰਨ Yanar [tt]
 • Yanbek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yanbek [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yanbey ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yanbey [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yandil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yandil [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yanes ਉਚਾਰਨ Yanes [de]
 • Yangâr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yangâr [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Yanibo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yanibo [yo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yanık ਉਚਾਰਨ yanık [tr]
 • Yanıker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yanıker [tr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • yanki ਉਚਾਰਨ yanki [tr]
 • yankı ਉਚਾਰਨ yankı [tr]
 • yapalak ਉਚਾਰਨ yapalak [tr]