ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nimisõnaq

nimisõnaq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • neläpäiv ਉਚਾਰਨ neläpäiv [vro]
 • inemine ਉਚਾਰਨ inemine [vro]
 • imä ਉਚਾਰਨ imä [vro]
 • Kiil ਉਚਾਰਨ Kiil [et]
 • esä ਉਚਾਰਨ esä [vro]
 • külä ਉਚਾਰਨ külä [vro]
 • tetäqtahtminõ ਉਚਾਰਨ tetäqtahtminõ [vro]
 • aabits ਉਚਾਰਨ aabits [et]
 • upin ਉਚਾਰਨ upin [vro]
 • elläi ਉਚਾਰਨ elläi [vro]
 • pudsunudsija ਉਚਾਰਨ pudsunudsija [vro]
 • pühäpäiv ਉਚਾਰਨ pühäpäiv [vro]
 • abd-raamat ਉਚਾਰਨ abd-raamat [vro]
 • ellävhõpõ ਉਚਾਰਨ ellävhõpõ [vro]
 • mõtõq ਉਚਾਰਨ mõtõq [vro]
 • hapasnik ਉਚਾਰਨ hapasnik [vro]
 • lainõq ਉਚਾਰਨ lainõq [vro]
 • iispäiv ਉਚਾਰਨ iispäiv [vro]
 • tõõsõpäiv ਉਚਾਰਨ tõõsõpäiv [vro]
 • puulpäiv ਉਚਾਰਨ puulpäiv [vro]
 • miis ਉਚਾਰਨ miis [vro]
 • oluq ਉਚਾਰਨ oluq [vro]
 • kõiv ਉਚਾਰਨ kõiv [vro]
 • riidi ਉਚਾਰਨ riidi [vro]
 • naanõ ਉਚਾਰਨ naanõ [vro]
 • aavits ਉਚਾਰਨ aavits [vro]
 • tütrik ਉਚਾਰਨ tütrik [vro]
 • tunnõq ਉਚਾਰਨ tunnõq [vro]
 • poiskõnõ ਉਚਾਰਨ poiskõnõ [vro]
 • kevväi ਉਚਾਰਨ kevväi [vro]
 • piniq ਉਚਾਰਨ piniq [vro]
 • mäntli ਉਚਾਰਨ mäntli [vro]