ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nome proprio

nome proprio ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • damasco ਉਚਾਰਨ damasco [es]
 • Calliope ਉਚਾਰਨ Calliope [en]
 • Fortuna ਉਚਾਰਨ Fortuna [es]
 • Yael ਉਚਾਰਨ Yael [he]
 • Bastet ਉਚਾਰਨ Bastet [fr]
 • Gustavo ਉਚਾਰਨ Gustavo [es]
 • Gianpiero ਉਚਾਰਨ Gianpiero [it]
 • Fulgor ਉਚਾਰਨ Fulgor [pt]
 • Recoaro ਉਚਾਰਨ Recoaro [it]
 • Filomena Marturano ਉਚਾਰਨ Filomena Marturano [it]
 • Sorbara ਉਚਾਰਨ Sorbara [it]
 • Esdra ਉਚਾਰਨ Esdra [it]
 • Pigini ਉਚਾਰਨ Pigini [it]
 • Trasimaco ਉਚਾਰਨ Trasimaco [it]
 • Jonathas ਉਚਾਰਨ Jonathas [pt]
 • Teofano ਉਚਾਰਨ Teofano [it]
 • Arenella ਉਚਾਰਨ Arenella [it]