ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nomi di persona

nomi di persona ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Abbondio ਉਚਾਰਨ Abbondio [it]
 • Abelardo ਉਚਾਰਨ Abelardo [pt]
 • Abele ਉਚਾਰਨ Abele [it]
 • Abramo ਉਚਾਰਨ Abramo [it]
 • Achille ਉਚਾਰਨ Achille [it]
 • Adalberta ਉਚਾਰਨ Adalberta [de]
 • Adalberto ਉਚਾਰਨ Adalberto [pt]
 • Adalgisa ਉਚਾਰਨ Adalgisa [pt]
 • Adamo ਉਚਾਰਨ Adamo [it]
 • Addolorata ਉਚਾਰਨ Addolorata [it]
 • Adelmo ਉਚਾਰਨ Adelmo [pt]
 • Adina ਉਚਾਰਨ Adina [en]
 • Adolfo ਉਚਾਰਨ Adolfo [it]
 • Adriano ਉਚਾਰਨ Adriano [it]
 • Agenore ਉਚਾਰਨ Agenore [it]
 • Agilulfo ਉਚਾਰਨ Agilulfo [it]
 • Agnese ਉਚਾਰਨ Agnese [it]
 • Agostina ਉਚਾਰਨ Agostina [it]
 • Agostino ਉਚਾਰਨ Agostino [it]
 • Agrippa ਉਚਾਰਨ Agrippa [en]
 • Aimone ਉਚਾਰਨ Aimone [it]
 • Aladino ਉਚਾਰਨ Aladino [it]
 • Alarico ਉਚਾਰਨ Alarico [it]
 • Alberico ਉਚਾਰਨ Alberico [pt]
 • Alberigo ਉਚਾਰਨ Alberigo [it]
 • Alboino ਉਚਾਰਨ Alboino [it]
 • Alceo ਉਚਾਰਨ Alceo [it]
 • Alceste ਉਚਾਰਨ Alceste [fr]
 • Alcina ਉਚਾਰਨ Alcina [pt]
 • Alcino ਉਚਾਰਨ Alcino [pt]
 • Alcuino ਉਚਾਰਨ Alcuino [it]
 • Alda ਉਚਾਰਨ Alda [it]
 • Aldo ਉਚਾਰਨ Aldo [pt]
 • Aldobrando ਉਚਾਰਨ Aldobrando [it]
 • Aleandro ਉਚਾਰਨ Aleandro [it]
 • Alessandra ਉਚਾਰਨ Alessandra [ro]
 • Alessandro ਉਚਾਰਨ Alessandro [it]
 • Alessia ਉਚਾਰਨ Alessia [it]
 • Alessio ਉਚਾਰਨ Alessio [it]
 • Alfio ਉਚਾਰਨ Alfio [it]
 • Alfonsa ਉਚਾਰਨ Alfonsa [it]
 • Alfonso ਉਚਾਰਨ Alfonso [es]
 • Alfreda ਉਚਾਰਨ Alfreda [it]
 • Alice ਉਚਾਰਨ Alice [en]
 • Alida ਉਚਾਰਨ Alida [fr]
 • Alighiero ਉਚਾਰਨ Alighiero [it]
 • Alina ਉਚਾਰਨ Alina [de]
 • Almerico ਉਚਾਰਨ Almerico [pt]
 • Almerigo ਉਚਾਰਨ Almerigo [it]
 • Alonzo ਉਚਾਰਨ Alonzo [de]
 • Altea ਉਚਾਰਨ Altea [es]
 • Alvaro ਉਚਾਰਨ Alvaro [pt]
 • Alvise ਉਚਾਰਨ Alvise [de]
 • Amadeo ਉਚਾਰਨ Amadeo [it]
 • Amalia ਉਚਾਰਨ Amalia [it]
 • Amata ਉਚਾਰਨ Amata [ia]
 • ambra ਉਚਾਰਨ ambra [cs]
 • Ambrogio ਉਚਾਰਨ Ambrogio [it]
 • ambrosiano ਉਚਾਰਨ ambrosiano [it]
 • Amedeo ਉਚਾਰਨ Amedeo [it]
 • Amelia ਉਚਾਰਨ Amelia [en]
 • Amelio ਉਚਾਰਨ Amelio [it]
 • Amerigo ਉਚਾਰਨ Amerigo [it]
 • Amilcare ਉਚਾਰਨ Amilcare [it]
 • Amina ਉਚਾਰਨ Amina [pl]
 • Amintore ਉਚਾਰਨ Amintore [it]
 • Amleto ਉਚਾਰਨ Amleto [it]
 • Ampelio ਉਚਾਰਨ Ampelio [it]
 • Anacleto ਉਚਾਰਨ Anacleto [pt]
 • Angela ਉਚਾਰਨ Angela [de]
 • Angelo ਉਚਾਰਨ Angelo [it]
 • Aniceto ਉਚਾਰਨ Aniceto [pt]
 • Annabella ਉਚਾਰਨ Annabella [hu]
 • Annagrazia ਉਚਾਰਨ Annagrazia [it]
 • Annamaria ਉਚਾਰਨ Annamaria [sv]
 • Annibale ਉਚਾਰਨ Annibale [it]
 • Annunziata ਉਚਾਰਨ Annunziata [it]
 • Anselmo ਉਚਾਰਨ Anselmo [it]
 • Antea ਉਚਾਰਨ Antea [ia]
 • Antonella ਉਚਾਰਨ Antonella [it]
 • Antonello ਉਚਾਰਨ Antonello [it]
 • Antongiulio ਉਚਾਰਨ Antongiulio [it]
 • Antonluca ਉਚਾਰਨ Antonluca [it]
 • Apollinare ਉਚਾਰਨ Apollinare [it]
 • Apollonia ਉਚਾਰਨ Apollonia [de]
 • Appia ਉਚਾਰਨ Appia [it]
 • Apuleio ਉਚਾਰਨ Apuleio [it]
 • Arabella ਉਚਾਰਨ Arabella [en]
 • Archimede ਉਚਾਰਨ Archimede [it]
 • Arcibaldo ਉਚਾਰਨ Arcibaldo [it]
 • ardito ਉਚਾਰਨ ardito [it]
 • Arduino ਉਚਾਰਨ Arduino [it]
 • Argelia ਉਚਾਰਨ Argelia [es]
 • Arianna ਉਚਾਰਨ Arianna [en]
 • Ariele ਉਚਾਰਨ Ariele [it]
 • Aristide ਉਚਾਰਨ Aristide [fr]
 • aristo ਉਚਾਰਨ aristo [fr]
 • Aristofane ਉਚਾਰਨ Aristofane [it]
 • Aristotele ਉਚਾਰਨ Aristotele [it]
 • Armando ਉਚਾਰਨ Armando [es]