ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nomine proprie

nomine proprie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Georgia ਉਚਾਰਨ Georgia [en]
 • Augusta ਉਚਾਰਨ Augusta [en]
 • Julia ਉਚਾਰਨ Julia [en]
 • Luca ਉਚਾਰਨ Luca [it]
 • Claudia ਉਚਾਰਨ Claudia [it]
 • Ricardo ਉਚਾਰਨ Ricardo [es]
 • Patricia ਉਚਾਰਨ Patricia [es]
 • Paulo ਉਚਾਰਨ Paulo [pt]
 • Patricio ਉਚਾਰਨ Patricio [es]
 • Eduardo ਉਚਾਰਨ Eduardo [pt]
 • Marco ਉਚਾਰਨ Marco [es]
 • Claudio ਉਚਾਰਨ Claudio [es]
 • Adriano ਉਚਾਰਨ Adriano [it]
 • Martino ਉਚਾਰਨ Martino [it]
 • Ludovico ਉਚਾਰਨ Ludovico [it]
 • Jacobo ਉਚਾਰਨ Jacobo [it]
 • Henrico ਉਚਾਰਨ Henrico [en]
 • Alexandro ਉਚਾਰਨ Alexandro [pt]
 • Benedicto ਉਚਾਰਨ Benedicto [es]
 • Ανδρέας ਉਚਾਰਨ Ανδρέας [el]
 • Georgio ਉਚਾਰਨ Georgio [ia]
 • Laurentio ਉਚਾਰਨ Laurentio [ia]
 • Petro ਉਚਾਰਨ Petro [eo]
 • Stephano ਉਚਾਰਨ Stephano [ia]
 • Christophoro ਉਚਾਰਨ Christophoro [ia]
 • Mattheo ਉਚਾਰਨ Mattheo [ia]