ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noms propis

noms propis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • sol ਉਚਾਰਨ
  sol [fr]
 • Daniel ਉਚਾਰਨ
  Daniel [en]
 • Jacob ਉਚਾਰਨ
  Jacob [fr]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ
  Aaron [en]
 • Adam ਉਚਾਰਨ
  Adam [en]
 • Sara ਉਚਾਰਨ
  Sara [tt]
 • Diana ਉਚਾਰਨ
  Diana [en]
 • Samuel ਉਚਾਰਨ
  Samuel [es]
 • Santiago ਉਚਾਰਨ
  Santiago [en]
 • Joan ਉਚਾਰਨ
  Joan [en]
 • Rafael ਉਚਾਰਨ
  Rafael [pt]
 • juli ਉਚਾਰਨ
  juli [de]
 • Gerard ਉਚਾਰਨ
  Gerard [en]
 • ton ਉਚਾਰਨ
  ton [de]
 • Jordi ਉਚਾਰਨ
  Jordi [ca]
 • met ਉਚਾਰਨ
  met [en]
 • Jaume ਉਚਾਰਨ
  Jaume [ca]
 • Lena ਉਚਾਰਨ
  Lena [en]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ
  Alexandre [fr]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ
  Alfred [en]
 • zona ਉਚਾਰਨ
  zona [es]
 • aber ਉਚਾਰਨ
  aber [de]
 • Jesús ਉਚਾਰਨ
  Jesús [es]
 • neus ਉਚਾਰਨ
  neus [nl]
 • Roger ਉਚਾਰਨ
  Roger [en]
 • Janet ਉਚਾਰਨ
  Janet [en]
 • Abel ਉਚਾਰਨ
  Abel [en]
 • Albert ਉਚਾਰਨ
  Albert [fr]
 • Pau ਉਚਾਰਨ
  Pau [pt]
 • Joaquim ਉਚਾਰਨ
  Joaquim [ca]
 • Ximena ਉਚਾਰਨ
  Ximena [es]
 • Gil ਉਚਾਰਨ
  Gil [ca]
 • Xerxes ਉਚਾਰਨ
  Xerxes [en]
 • Artur ਉਚਾਰਨ
  Artur [sv]
 • Júpiter ਉਚਾਰਨ
  Júpiter [es]
 • sera ਉਚਾਰਨ
  sera [it]
 • Juno ਉਚਾਰਨ
  Juno [en]
 • Enzo ਉਚਾਰਨ
  Enzo [fr]
 • Marc ਉਚਾਰਨ
  Marc [da]
 • Júlia ਉਚਾਰਨ
  Júlia [ca]
 • Lina ਉਚਾਰਨ
  Lina [de]
 • Eira ਉਚਾਰਨ
  Eira [cy]
 • Tina ਉਚਾਰਨ
  Tina [es]
 • Montserrat ਉਚਾਰਨ
  Montserrat [ca]
 • cita ਉਚਾਰਨ
  cita [es]
 • januari ਉਚਾਰਨ
  januari [sv]
 • cela ਉਚਾਰਨ
  cela [fr]
 • Ernest ਉਚਾਰਨ
  Ernest [en]
 • Clement ਉਚਾਰਨ
  Clement [en]
 • Krishna ਉਚਾਰਨ
  Krishna [sa]
 • mercè ਉਚਾਰਨ
  mercè [ca]
 • Gerda ਉਚਾਰਨ
  Gerda [de]
 • Josep ਉਚਾਰਨ
  Josep [ind]
 • Glenda ਉਚਾਰਨ
  Glenda [es]
 • Joana ਉਚਾਰਨ
  Joana [pt]
 • Miquel ਉਚਾਰਨ
  Miquel [ca]
 • Lluc ਉਚਾਰਨ
  Lluc [ca]
 • mila ਉਚਾਰਨ
  mila [oc]
 • Francesc ਉਚਾਰਨ
  Francesc [ca]
 • Oriol ਉਚਾਰਨ
  Oriol [ca]
 • Aina ਉਚਾਰਨ
  Aina [ca]
 • Osiris ਉਚਾਰਨ
  Osiris [en]
 • Iona ਉਚਾਰਨ
  Iona [ca]
 • Víctor ਉਚਾਰਨ
  Víctor [es]
 • Sabina ਉਚਾਰਨ
  Sabina [it]
 • ger ਉਚਾਰਨ
  ger [ro]
 • benet ਉਚਾਰਨ
  benet [ca]
 • damas ਉਚਾਰਨ
  damas [fr]
 • Rubén ਉਚਾਰਨ
  Rubén [ca]
 • esteve ਉਚਾਰਨ
  esteve [pt]
 • Laia ਉਚਾਰਨ
  Laia [ca]
 • Sanna ਉਚਾਰਨ
  Sanna [la]
 • dea ਉਚਾਰਨ
  dea [it]
 • Eduard ਉਚਾਰਨ
  Eduard [de]
 • Jutta ਉਚਾਰਨ
  Jutta [de]
 • bela ਉਚਾਰਨ
  bela [eo]
 • tonic ਉਚਾਰਨ
  tonic [en]
 • mena ਉਚਾਰਨ
  mena [es]
 • Armand ਉਚਾਰਨ
  Armand [ca]
 • Nil ਉਚਾਰਨ
  Nil [ca]
 • Jacinta ਉਚਾਰਨ
  Jacinta [es]
 • dat ਉਚਾਰਨ
  dat [la]
 • pere ਉਚਾਰਨ
  pere [ku]
 • emir ਉਚਾਰਨ
  emir [pt]
 • Dagobert ਉਚਾਰਨ
  Dagobert [de]
 • Euclides ਉਚਾਰਨ
  Euclides [pt]
 • gé ਉਚਾਰਨ
  [ga]
 • Borja ਉਚਾਰਨ
  Borja [es]
 • lau ਉਚਾਰਨ
  lau [eu]
 • Ena ਉਚਾਰਨ
  Ena [hr]
 • Justina ਉਚਾਰਨ
  Justina [pt]
 • Rea ਉਚਾਰਨ
  Rea [sv]
 • Ramon ਉਚਾਰਨ
  Ramon [ca]
 • Norman ਉਚਾਰਨ
  Norman [en]
 • Magda ਉਚਾਰਨ
  Magda [de]
 • Edna ਉਚਾਰਨ
  Edna [en]
 • fel ਉਚਾਰਨ
  fel [hu]
 • mand ਉਚਾਰਨ
  mand [da]
 • Duna ਉਚਾਰਨ
  Duna [hu]
 • Judit ਉਚਾਰਨ
  Judit [sv]