ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noms propis

noms propis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Aaró ਉਚਾਰਨ Aaró [ca]
 • Aaron ਉਚਾਰਨ Aaron [en]
 • Àbac ਉਚਾਰਨ Àbac [ca]
 • Abbó ਉਚਾਰਨ Abbó [ca]
 • Abda ਉਚਾਰਨ Abda [pt]
 • Abdalong ਉਚਾਰਨ Abdalong [ca]
 • Abdès ਉਚਾਰਨ Abdès [ca]
 • Abdies ਉਚਾਰਨ Abdies [ca]
 • Abdó ਉਚਾਰਨ Abdó [ca]
 • Abdon ਉਚਾਰਨ Abdon [he]
 • Abel ਉਚਾਰਨ Abel [en]
 • Abelard ਉਚਾਰਨ Abelard [ca]
 • aber ਉਚਾਰਨ aber [de]
 • Aberci ਉਚਾਰਨ Aberci [ca]
 • Abib ਉਚਾਰਨ Abib [ca]
 • Abibó ਉਚਾਰਨ Abibó [ca]
 • Abili ਉਚਾਰਨ Abili [ca]
 • Ablebert ਉਚਾਰਨ Ablebert [ca]
 • Abrahamites ਉਚਾਰਨ Abrahamites [ca]
 • Absaló ਉਚਾਰਨ Absaló [ca]
 • Abudemi ਉਚਾਰਨ Abudemi [ca]
 • Abundanci ਉਚਾਰਨ Abundanci [ca]
 • abundància ਉਚਾਰਨ abundància [ca]
 • abundi ਉਚਾਰਨ abundi [eo]
 • Acaç ਉਚਾਰਨ Acaç [ca]
 • Acaci ਉਚਾਰਨ Acaci [ca]
 • Acard ਉਚਾਰਨ Acard [ca]
 • acari ਉਚਾਰਨ acari [it]
 • Acèpsimes ਉਚਾਰਨ Acèpsimes [ca]
 • Acilí ਉਚਾਰਨ Acilí [ca]
 • Acindí ਉਚਾਰਨ Acindí [ca]
 • Acindina ਉਚਾਰਨ Acindina [ca]
 • Aciscle ਉਚਾਰਨ Aciscle [ca]
 • Acuci ਉਚਾਰਨ Acuci [ca]
 • Acurci ਉਚਾਰਨ Acurci [ca]
 • Adabald ਉਚਾਰਨ Adabald [ca]
 • Adalberó ਉਚਾਰਨ Adalberó [ca]
 • Adalbert ਉਚਾਰਨ Adalbert [de]
 • Adalhard ਉਚਾਰਨ Adalhard [de]
 • Adalric ਉਚਾਰਨ Adalric [ca]
 • Adalsinda ਉਚਾਰਨ Adalsinda [ca]
 • Adam ਉਚਾਰਨ Adam [en]
 • Adamnan ਉਚਾਰਨ Adamnan [ca]
 • Adaucte ਉਚਾਰਨ Adaucte [ca]
 • Adaut ਉਚਾਰਨ Adaut [ca]
 • Adelaida ਉਚਾਰਨ Adelaida [ca]
 • Adelard ਉਚਾਰਨ Adelard [ca]
 • Adelbert ਉਚਾਰਨ Adelbert [ca]
 • Adrià ਉਚਾਰਨ Adrià [ca]
 • Agustí ਉਚਾਰਨ Agustí [ca]
 • Aina ਉਚਾਰਨ Aina [ca]
 • Albert ਉਚਾਰਨ Albert [ca]
 • Aleix ਉਚਾਰਨ Aleix [ca]
 • Alexandre ਉਚਾਰਨ Alexandre [ca]
 • Alfred ਉਚਾਰਨ Alfred [en]
 • Aloma ਉਚਾਰਨ Aloma [ca]
 • Amalberta ਉਚਾਰਨ Amalberta [ca]
 • Anastasi ਉਚਾਰਨ Anastasi [ca]
 • Andreu ਉਚਾਰਨ Andreu [ca]
 • Antoni ਉਚਾਰਨ Antoni [ca]
 • Apel·les ਉਚਾਰਨ Apel·les [ca]
 • Arcadi ਉਚਾਰਨ Arcadi [ca]
 • Arcís ਉਚਾਰਨ Arcís [ca]
 • Arcisa ਉਚਾਰਨ Arcisa [ca]
 • Armand ਉਚਾਰਨ Armand [ca]
 • Arnau ਉਚਾਰਨ Arnau [ca]
 • Artemi ਉਚਾਰਨ Artemi [ca]
 • Artur ਉਚਾਰਨ Artur [sv]
 • Asclepi ਉਚਾਰਨ Asclepi [ca]
 • Astàsia ਉਚਾਰਨ Astàsia [ca]
 • Aureli ਉਚਾਰਨ Aureli [ca]
 • Aurembiaix ਉਚਾਰਨ Aurembiaix [ca]
 • Ausiàs ਉਚਾਰਨ Ausiàs [ca]
 • Avelí ਉਚਾਰਨ Avelí [ca]
 • Baldiri ਉਚਾਰਨ Baldiri [ca]
 • Baltasar ਉਚਾਰਨ Baltasar [es]
 • Bartomeu ਉਚਾਰਨ Bartomeu [ca]
 • Bastiana ਉਚਾਰਨ Bastiana [it]
 • bela ਉਚਾਰਨ bela [eo]
 • beleta ਉਚਾਰਨ beleta [eo]
 • Beló ਉਚਾਰਨ Beló [ca]
 • benet ਉਚਾਰਨ benet [ca]
 • Benjamí ਉਚਾਰਨ Benjamí [ca]
 • Berenguer ਉਚਾਰਨ Berenguer [ca]
 • Bernabé ਉਚਾਰਨ Bernabé [ca]
 • Bernat ਉਚਾਰਨ Bernat [ca]
 • Bertran ਉਚਾਰਨ Bertran [ca]
 • Bielic ਉਚਾਰਨ Bielic [ca]
 • Bieló ਉਚਾਰਨ Bieló [ca]
 • Blai ਉਚਾਰਨ Blai [ca]
 • Bonifaci ਉਚਾਰਨ Bonifaci [ca]
 • Borja ਉਚਾਰਨ Borja [es]
 • bros ਉਚਾਰਨ bros [is]
 • Bru ਉਚਾਰਨ Bru [ca]
 • calau ਉਚਾਰਨ calau [pt]
 • Camil ਉਚਾਰਨ Camil [ca]
 • Carles ਉਚਾਰਨ Carles [ca]
 • Cassià ਉਚਾਰਨ Cassià [ca]
 • Cebrià ਉਚਾਰਨ Cebrià [ca]
 • cela ਉਚਾਰਨ cela [fr]