ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noms propis

noms propis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Majòric ਉਚਾਰਨ Majòric [ca]
 • Egilona ਉਚਾਰਨ Egilona [ca]
 • Aloma ਉਚਾਰਨ Aloma [ca]
 • Joan Martí ਉਚਾਰਨ Joan Martí [ca]
 • Eglè ਉਚਾਰਨ Eglè [ca]
 • Faustí ਉਚਾਰਨ Faustí [ca]
 • Florenci ਉਚਾਰਨ Florenci [ca]
 • Dòmina ਉਚਾਰਨ Dòmina [ca]
 • Hilari ਉਚਾਰਨ Hilari [ca]
 • Adelard ਉਚਾਰਨ Adelard [ca]
 • Marçal ਉਚਾਰਨ Marçal [ca]
 • Cristòfol ਉਚਾਰਨ Cristòfol [ca]
 • Ursí ਉਚਾਰਨ Ursí [ca]
 • Sadurnina ਉਚਾਰਨ Sadurnina [ca]
 • Joan Miquel ਉਚਾਰਨ Joan Miquel [ca]
 • Domília ਉਚਾਰਨ Domília [ca]
 • Eugeni ਉਚਾਰਨ Eugeni [ca]
 • Aberci ਉਚਾਰਨ Aberci [ca]
 • Xesc ਉਚਾਰਨ Xesc [ca]
 • Abdon ਉਚਾਰਨ Abdon [he]
 • Derfucta ਉਚਾਰਨ Derfucta [ca]
 • Abdès ਉਚਾਰਨ Abdès [ca]
 • Euríal ਉਚਾਰਨ Euríal [ca]
 • Acuci ਉਚਾਰਨ Acuci [ca]
 • Terenci ਉਚਾਰਨ Terenci [ca]
 • Macut ਉਚਾਰਨ Macut [ca]
 • Gervasi ਉਚਾਰਨ Gervasi [ca]
 • Demètria ਉਚਾਰਨ Demètria [ca]
 • Egmond ਉਚਾਰਨ Egmond [ca]
 • Oràlia ਉਚਾਰਨ Oràlia [ca]
 • Julià ਉਚਾਰਨ Julià [ca]
 • sidro ਉਚਾਰਨ sidro [it]
 • dolors ਉਚਾਰਨ dolors [ca]
 • Zenalda ਉਚਾਰਨ Zenalda [ca]
 • Droctoveu ਉਚਾਰਨ Droctoveu [ca]
 • Gorgies ਉਚਾਰਨ Gorgies [ca]
 • Eustaqui ਉਚਾਰਨ Eustaqui [ca]
 • Macià ਉਚਾਰਨ Macià [ca]
 • Disíbod ਉਚਾਰਨ Disíbod [ca]
 • Kilià ਉਚਾਰਨ Kilià [ca]
 • Maties ਉਚਾਰਨ Maties [ca]
 • Jovinià ਉਚਾਰਨ Jovinià [ca]
 • Vadoric ਉਚਾਰਨ Vadoric [ca]
 • Sumpta ਉਚਾਰਨ Sumpta [ca]
 • Abili ਉਚਾਰਨ Abili [ca]
 • Celdoni ਉਚਾਰਨ Celdoni [ca]
 • Umbert ਉਚਾਰਨ Umbert [ca]
 • Gustau ਉਚਾਰਨ Gustau [ca]
 • Ausiàs ਉਚਾਰਨ Ausiàs [ca]
 • Margaridó ਉਚਾਰਨ Margaridó [ca]
 • Josep Benet ਉਚਾਰਨ Josep Benet [ca]
 • Sança ਉਚਾਰਨ Sança [ca]
 • Coia ਉਚਾਰਨ Coia [gl]
 • Jaumet ਉਚਾਰਨ Jaumet [ca]
 • Maclovi ਉਚਾਰਨ Maclovi [ca]
 • Sàrmata ਉਚਾਰਨ Sàrmata [ca]
 • Quildo ਉਚਾਰਨ Quildo [ca]
 • Felip ਉਚਾਰਨ Felip [ca]
 • Onofre ਉਚਾਰਨ Onofre [ca]
 • Abbó ਉਚਾਰਨ Abbó [ca]
 • Tianeta ਉਚਾਰਨ Tianeta [ca]
 • Mamert ਉਚਾਰਨ Mamert [ca]
 • Josep Lluís ਉਚਾਰਨ Josep Lluís [ca]
 • Ofèlia ਉਚਾਰਨ Ofèlia [ca]
 • Ubald ਉਚਾਰਨ Ubald [ca]
 • Timoteu ਉਚਾਰਨ Timoteu [ca]
 • Tomeu ਉਚਾਰਨ Tomeu [ca]
 • Cèsar ਉਚਾਰਨ Cèsar [ca]
 • Utó ਉਚਾਰਨ Utó [ca]
 • Urber ਉਚਾਰਨ Urber [ca]
 • Dionísia ਉਚਾਰਨ Dionísia [ca]
 • Joan Carles ਉਚਾਰਨ Joan Carles [ca]
 • calau ਉਚਾਰਨ calau [pt]
 • Arcís ਉਚਾਰਨ Arcís [ca]
 • Jacint Maria ਉਚਾਰਨ Jacint Maria [ca]
 • Salaberga ਉਚਾਰਨ Salaberga [ca]
 • Valeri ਉਚਾਰਨ Valeri [ca]
 • Justuri ਉਚਾਰਨ Justuri [ca]
 • Donada ਉਚਾਰਨ Donada [ca]
 • margaridoia ਉਚਾਰਨ margaridoia [ca]
 • Aaró ਉਚਾਰਨ Aaró [ca]
 • Domitil·la ਉਚਾਰਨ Domitil·la [ca]
 • Fèlix ਉਚਾਰਨ Fèlix [ca]
 • Mamelta ਉਚਾਰਨ Mamelta [ca]
 • Maria Alba ਉਚਾਰਨ Maria Alba [ca]
 • Xandre ਉਚਾਰਨ Xandre [ca]
 • Jasmina ਉਚਾਰਨ Jasmina [ca]
 • Mallol ਉਚਾਰਨ Mallol [ca]
 • Diodor ਉਚਾਰਨ Diodor [ca]
 • Dafrosa ਉਚਾਰਨ Dafrosa [ca]
 • Adrià ਉਚਾਰਨ Adrià [ca]
 • Agustí ਉਚਾਰਨ Agustí [ca]
 • Joanari ਉਚਾਰਨ Joanari [ca]
 • Malaquies ਉਚਾਰਨ Malaquies [ca]
 • Joanot ਉਚਾਰਨ Joanot [ca]
 • Dorimedont ਉਚਾਰਨ Dorimedont [ca]
 • Quelic ਉਚਾਰਨ Quelic [ca]
 • Arcisa ਉਚਾਰਨ Arcisa [ca]
 • Cileta ਉਚਾਰਨ Cileta [ca]
 • Jonàs ਉਚਾਰਨ Jonàs [ca]