ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noms propis

noms propis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Acèpsimes ਉਚਾਰਨ Acèpsimes [ca]
 • Dositeu ਉਚਾਰਨ Dositeu [ca]
 • Xenòfanes ਉਚਾਰਨ Xenòfanes [ca]
 • dasi ਉਚਾਰਨ dasi [sl]
 • Tàsia ਉਚਾਰਨ Tàsia [ca]
 • Adalric ਉਚਾਰਨ Adalric [ca]
 • Daví ਉਚਾਰਨ Daví [ca]
 • Acilí ਉਚਾਰਨ Acilí [ca]
 • Galba ਉਚਾਰਨ Galba [es]
 • Gardènia ਉਚਾਰਨ Gardènia [ca]
 • Ug ਉਚਾਰਨ Ug [ca]
 • Josbert ਉਚਾਰਨ Josbert [ca]
 • Ció ਉਚਾਰਨ Ció [ca]
 • Macedó ਉਚਾਰਨ Macedó [ca]
 • Conxita ਉਚਾਰਨ Conxita [ca]
 • Úrbic ਉਚਾਰਨ Úrbic [ca]
 • Remisa ਉਚਾਰਨ Remisa [ca]
 • Ablebert ਉਚਾਰਨ Ablebert [ca]
 • Guifré ਉਚਾਰਨ Guifré [ca]
 • Fineta ਉਚਾਰਨ Fineta [ca]
 • Saví ਉਚਾਰਨ Saví [ca]
 • Joanill ਉਚਾਰਨ Joanill [ca]
 • Gamir ਉਚਾਰਨ Gamir [ca]
 • Joana Isabel ਉਚਾਰਨ Joana Isabel [ca]
 • Fabià ਉਚਾਰਨ Fabià [ca]
 • Sabinià ਉਚਾਰਨ Sabinià [ca]
 • Pòlit ਉਚਾਰਨ Pòlit [ca]
 • Epicur ਉਚਾਰਨ Epicur [ca]
 • Dativa ਉਚਾਰਨ Dativa [ca]
 • Esbert ਉਚਾਰਨ Esbert [ca]
 • Juiana ਉਚਾਰਨ Juiana [ca]
 • Cior ਉਚਾਰਨ Cior [ca]
 • Delfí ਉਚਾਰਨ Delfí [ca]
 • rāma ਉਚਾਰਨ rāma [sa]
 • Egist ਉਚਾਰਨ Egist [ca]
 • Lineta ਉਚਾਰਨ Lineta [ca]
 • Queta ਉਚਾਰਨ Queta [ca]
 • pona ਉਚਾਰਨ pona [ca]
 • Absaló ਉਚਾਰਨ Absaló [ca]
 • Ganimeda ਉਚਾਰਨ Ganimeda [ca]
 • gori ਉਚਾਰਨ gori [eu]
 • Guideta ਉਚਾਰਨ Guideta [ca]
 • Joana Maria ਉਚਾਰਨ Joana Maria [ca]
 • Majenci ਉਚਾਰਨ Majenci [ca]
 • Nelo ਉਚਾਰਨ Nelo [ca]
 • Aciscle ਉਚਾਰਨ Aciscle [ca]
 • Mingo ਉਚਾਰਨ Mingo [ca]
 • juníper ਉਚਾਰਨ juníper [ca]
 • Joanet ਉਚਾਰਨ Joanet [ca]
 • Urbici ਉਚਾਰਨ Urbici [ca]
 • Macedoni ਉਚਾਰਨ Macedoni [ca]
 • Ciseta ਉਚਾਰਨ Ciseta [ca]
 • Maür ਉਚਾਰਨ Maür [ca]
 • Sabaci ਉਚਾਰਨ Sabaci [ca]
 • Oromir ਉਚਾਰਨ Oromir [ca]
 • Domicià ਉਚਾਰਨ Domicià [ca]
 • Miqueló ਉਚਾਰਨ Miqueló [ca]
 • Sàtir ਉਚਾਰਨ Sàtir [ca]
 • Santí ਉਚਾਰਨ Santí [ca]
 • Adaut ਉਚਾਰਨ Adaut [ca]
 • Bonifaci ਉਚਾਰਨ Bonifaci [ca]
 • Judoc ਉਚਾਰਨ Judoc [ca]
 • Juvenci ਉਚਾਰਨ Juvenci [ca]
 • Joana Francesca ਉਚਾਰਨ Joana Francesca [ca]
 • Majà ਉਚਾਰਨ Majà [ca]
 • Astàsia ਉਚਾਰਨ Astàsia [ca]
 • Ermengol ਉਚਾਰਨ Ermengol [ca]
 • Dacià ਉਚਾਰਨ Dacià [ca]
 • Neptú ਉਚਾਰਨ Neptú [ca]
 • Tonieta ਉਚਾਰਨ Tonieta [ca]
 • Gonçal ਉਚਾਰਨ Gonçal [ca]
 • Judes ਉਚਾਰਨ Judes [ca]
 • Cels ਉਚਾਰਨ Cels [ca]
 • Gaietà ਉਚਾਰਨ Gaietà [ca]
 • Paulí ਉਚਾਰਨ Paulí [ca]
 • Díman ਉਚਾਰਨ Díman [ca]
 • Madrona ਉਚਾਰਨ Madrona [ca]
 • Gúria ਉਚਾਰਨ Gúria [ca]
 • Dèlia ਉਚਾਰਨ Dèlia [ca]
 • Savià ਉਚਾਰਨ Savià [ca]
 • Esculapi ਉਚਾਰਨ Esculapi [ca]
 • Xenofont ਉਚਾਰਨ Xenofont [ca]
 • Joan Enric ਉਚਾਰਨ Joan Enric [ca]
 • Laieta ਉਚਾਰਨ Laieta [ca]
 • Peius ਉਚਾਰਨ Peius [ca]
 • Domnina ਉਚਾਰਨ Domnina [ca]
 • Abibó ਉਚਾਰਨ Abibó [ca]
 • Centa ਉਚਾਰਨ Centa [eo]
 • Xarasad ਉਚਾਰਨ Xarasad [ca]
 • Decorós ਉਚਾਰਨ Decorós [ca]
 • Datiu ਉਚਾਰਨ Datiu [ca]
 • Tuies ਉਚਾਰਨ Tuies [ca]
 • Margarideta ਉਚਾਰਨ Margarideta [ca]
 • Adalsinda ਉਚਾਰਨ Adalsinda [ca]
 • Dixier ਉਚਾਰਨ Dixier [ca]
 • Ustazanes ਉਚਾਰਨ Ustazanes [ca]
 • Urcisi ਉਚਾਰਨ Urcisi [ca]
 • Joan Maria ਉਚਾਰਨ Joan Maria [ca]