ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

noun pl.

noun pl. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ