ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nouns (tr)

nouns (tr) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • gaz ਉਚਾਰਨ gaz [fr]
 • surat ਉਚਾਰਨ surat [hi]
 • tapu ਉਚਾਰਨ tapu [mi]
 • nedamet ਉਚਾਰਨ nedamet [tr]
 • materyal ਉਚਾਰਨ materyal [tr]
 • tesis ਉਚਾਰਨ tesis [es]
 • musibet ਉਚਾਰਨ musibet [tr]
 • gondol ਉਚਾਰਨ gondol [hu]
 • senkronizasyon ਉਚਾਰਨ senkronizasyon [tr]
 • garsonluk ਉਚਾਰਨ garsonluk [tr]
 • niyaz ਉਚਾਰਨ niyaz [tr]
 • sırdaş ਉਚਾਰਨ sırdaş [tr]
 • anormallik ਉਚਾਰਨ anormallik [tr]
 • keyfiyet ਉਚਾਰਨ keyfiyet [tr]
 • hoşbeş ਉਚਾਰਨ hoşbeş [tr]
 • yoklama ਉਚਾਰਨ yoklama [tr]
 • mikrop ਉਚਾਰਨ mikrop [tr]
 • vebal ਉਚਾਰਨ vebal [tr]
 • körük ਉਚਾਰਨ körük [tr]
 • vahiy ਉਚਾਰਨ vahiy [tr]
 • kıvırcık ਉਚਾਰਨ kıvırcık [tr]
 • suskunluk ਉਚਾਰਨ suskunluk [tr]
 • riayet ਉਚਾਰਨ riayet [tr]
 • zürriyet ਉਚਾਰਨ zürriyet [tr]
 • kömürlük ਉਚਾਰਨ kömürlük [tr]
 • özveri ਉਚਾਰਨ özveri [tr]
 • yamak ਉਚਾਰਨ yamak [tr]
 • resepsiyon ਉਚਾਰਨ resepsiyon [tr]
 • talimat ਉਚਾਰਨ talimat [tr]
 • riya ਉਚਾਰਨ riya [tr]
 • varyasyon ਉਚਾਰਨ varyasyon [tr]
 • taşkınlık ਉਚਾਰਨ taşkınlık [tr]
 • göçmen ਉਚਾਰਨ göçmen [tr]
 • küf ਉਚਾਰਨ küf [tr]
 • leylâk ਉਚਾਰਨ leylâk [tr]
 • tatlandırıcı ਉਚਾਰਨ tatlandırıcı [tr]
 • yaklaşım ਉਚਾਰਨ yaklaşım [tr]
 • kalbur ਉਚਾਰਨ kalbur [tr]