ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nouns in French

nouns in French ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poisson ਉਚਾਰਨ poisson [fr]
 • hier ਉਚਾਰਨ hier [fr]
 • lait ਉਚਾਰਨ lait [fr]
 • eau ਉਚਾਰਨ eau [fr]
 • besoin ਉਚਾਰਨ besoin [fr]
 • aigle ਉਚਾਰਨ aigle [fr]
 • noir ਉਚਾਰਨ noir [fr]
 • charcuterie ਉਚਾਰਨ charcuterie [en]
 • oeuf ਉਚਾਰਨ oeuf [fr]
 • fromage ਉਚਾਰਨ fromage [fr]
 • janvier ਉਚਾਰਨ janvier [fr]
 • femme ਉਚਾਰਨ femme [fr]
 • surprise ਉਚਾਰਨ surprise [en]
 • dame ਉਚਾਰਨ dame [en]
 • neige ਉਚਾਰਨ neige [fr]
 • peur ਉਚਾਰਨ peur [fr]
 • magasin ਉਚਾਰਨ magasin [fr]
 • prison ਉਚਾਰਨ prison [en]
 • salope ਉਚਾਰਨ salope [fr]
 • parapluie ਉਚਾਰਨ parapluie [fr]
 • pâtisserie ਉਚਾਰਨ pâtisserie [fr]
 • famille ਉਚਾਰਨ famille [fr]
 • chef ਉਚਾਰਨ chef [fr]
 • nuit ਉਚਾਰਨ nuit [fr]
 • jardin ਉਚਾਰਨ jardin [fr]
 • pomme de terre ਉਚਾਰਨ pomme de terre [fr]
 • février ਉਚਾਰਨ février [fr]
 • soleil ਉਚਾਰਨ soleil [fr]
 • livre ਉਚਾਰਨ livre [fr]
 • J'ai faim ਉਚਾਰਨ J'ai faim [fr]
 • Lampe ਉਚਾਰਨ Lampe [fr]
 • cœur ਉਚਾਰਨ cœur [fr]
 • les yeux ਉਚਾਰਨ les yeux [fr]
 • beurre ਉਚਾਰਨ beurre [fr]
 • étoile ਉਚਾਰਨ étoile [fr]
 • chocolat ਉਚਾਰਨ chocolat [fr]
 • musique ਉਚਾਰਨ musique [fr]
 • meringue ਉਚਾਰਨ meringue [fr]
 • avion ਉਚਾਰਨ avion [fr]
 • plat ਉਚਾਰਨ plat [fr]
 • poulet ਉਚਾਰਨ poulet [fr]
 • jour ਉਚਾਰਨ jour [fr]
 • professeur ਉਚਾਰਨ professeur [fr]
 • L'eau ਉਚਾਰਨ L'eau [fr]
 • abbaye ਉਚਾਰਨ abbaye [fr]
 • père ਉਚਾਰਨ père [fr]
 • bière ਉਚਾਰਨ bière [fr]
 • poêle ਉਚਾਰਨ poêle [fr]
 • abricot ਉਚਾਰਨ abricot [fr]
 • vache ਉਚਾਰਨ vache [fr]
 • crème brûlée ਉਚਾਰਨ crème brûlée [fr]
 • sucre ਉਚਾਰਨ sucre [fr]
 • mère ਉਚਾਰਨ mère [fr]
 • feu ਉਚਾਰਨ feu [fr]
 • américain ਉਚਾਰਨ américain [fr]
 • oignon ਉਚਾਰਨ oignon [fr]
 • étudiant ਉਚਾਰਨ étudiant [fr]
 • lapin ਉਚਾਰਨ lapin [fr]
 • lac ਉਚਾਰਨ lac [fr]
 • chaussures ਉਚਾਰਨ chaussures [fr]
 • citron ਉਚਾਰਨ citron [fr]
 • manteau ਉਚਾਰਨ manteau [fr]
 • duvet ਉਚਾਰਨ duvet [en]
 • gâteau ਉਚਾਰਨ gâteau [fr]
 • boeuf ਉਚਾਰਨ boeuf [fr]
 • Reine ਉਚਾਰਨ Reine [fr]
 • Fait ਉਚਾਰਨ Fait [fr]
 • Bijou ਉਚਾਰਨ Bijou [fr]
 • chambre ਉਚਾਰਨ chambre [fr]
 • verre ਉਚਾਰਨ verre [fr]
 • fenêtre ਉਚਾਰਨ fenêtre [fr]
 • le chien ਉਚਾਰਨ le chien [fr]
 • rire ਉਚਾਰਨ rire [fr]
 • cadeau ਉਚਾਰਨ cadeau [fr]
 • métro ਉਚਾਰਨ métro [fr]
 • cuillère ਉਚਾਰਨ cuillère [fr]
 • fête ਉਚਾਰਨ fête [fr]
 • chaussure ਉਚਾਰਨ chaussure [fr]
 • pois ਉਚਾਰਨ pois [fr]
 • chienne ਉਚਾਰਨ chienne [fr]
 • boulanger ਉਚਾਰਨ boulanger [fr]
 • banlieue ਉਚਾਰਨ banlieue [fr]
 • carte ਉਚਾਰਨ carte [fr]
 • brouillard ਉਚਾਰਨ brouillard [fr]
 • crème ਉਚਾਰਨ crème [fr]
 • dieu ਉਚਾਰਨ dieu [fr]
 • Le pain ਉਚਾਰਨ Le pain [fr]
 • pharmacie ਉਚਾਰਨ pharmacie [fr]
 • jeu ਉਚਾਰਨ jeu [fr]
 • parking ਉਚਾਰਨ parking [fr]
 • bois ਉਚਾਰਨ bois [fr]
 • grand-mère ਉਚਾਰਨ grand-mère [fr]
 • chèvre ਉਚਾਰਨ chèvre [fr]
 • bateau ਉਚਾਰਨ bateau [fr]
 • Angleterre ਉਚਾਰਨ Angleterre [fr]
 • pamplemousse ਉਚਾਰਨ pamplemousse [fr]
 • Chanson ਉਚਾਰਨ Chanson [fr]
 • hypocrite ਉਚਾਰਨ hypocrite [en]
 • marché ਉਚਾਰਨ marché [fr]
 • nuage ਉਚਾਰਨ nuage [fr]