ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

nouns in Upper Sorbian

nouns in Upper Sorbian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hora ਉਚਾਰਨ hora [es]
 • kat ਉਚਾਰਨ kat [nl]
 • liška ਉਚਾਰਨ liška [cs]
 • kupa ਉਚਾਰਨ kupa [tr]
 • kultura ਉਚਾਰਨ kultura [pl]
 • bydło ਉਚਾਰਨ bydło [pl]
 • cukor ਉਚਾਰਨ cukor [hu]
 • bur ਉਚਾਰਨ bur [sv]
 • kniha ਉਚਾਰਨ kniha [sk]
 • chwila ਉਚਾਰਨ chwila [pl]
 • kompjuter ਉਚਾਰਨ kompjuter [bs]
 • chudoba ਉਚਾਰਨ chudoba [pl]
 • hra ਉਚਾਰਨ hra [cs]
 • kopar ਉਚਾਰਨ kopar [is]
 • dym ਉਚਾਰਨ dym [pl]
 • kawka ਉਚਾਰਨ kawka [pl]
 • družka ਉਚਾਰਨ družka [cs]
 • kašel ਉਚਾਰਨ kašel [cs]
 • cło ਉਚਾਰਨ cło [pl]
 • julij ਉਚਾਰਨ julij [sl]
 • demonstracija ਉਚਾਰਨ demonstracija [hr]
 • koleso ਉਚਾਰਨ koleso [sk]
 • kał ਉਚਾਰਨ kał [pl]
 • Budyšin ਉਚਾਰਨ Budyšin [hsb]
 • junij ਉਚਾਰਨ junij [sl]
 • hańba ਉਚਾਰਨ hańba [pl]
 • dwórnišćo ਉਚਾਰਨ dwórnišćo [hsb]
 • brunica ਉਚਾਰਨ brunica [hsb]
 • Južna Amerika ਉਚਾਰਨ Južna Amerika [hr]
 • Choćebuz ਉਚਾਰਨ Choćebuz [hsb]
 • kroma ਉਚਾਰਨ kroma [eo]
 • awto ਉਚਾਰਨ awto [ceb]
 • kołodźej ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kołodźej [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kóń ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kóń [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kopańca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kopańca [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kóčka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kóčka [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hrajer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hrajer [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • knjez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ knjez [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kós ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kós [hsb | bzd] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kruwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kruwa [hsb | trv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kuchar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuchar [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lěto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lěto [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Georgiska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Georgiska [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Bóh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bóh [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • brjuch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brjuch [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bruny ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bruny [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chmjel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chmjel [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • cholowy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cholowy [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chomot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chomot [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Delnja Łužica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Delnja Łužica [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dłóń ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dłóń [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dopokaz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dopokaz [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dypk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dypk [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dźensa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dźensa [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jutry ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jutry [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hołb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hołb [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • honač ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ honač [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • howjado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ howjado [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jabłuko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jabłuko [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jatra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jatra [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jebak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jebak [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jebanje ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jebanje [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • jebanstwo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jebanstwo [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • juhozapad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ juhozapad [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • juška ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ juška [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ