ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Numbers in Armenian

Numbers in Armenian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 75 ਉਚਾਰਨ 75 [fr]
 • 72 ਉਚਾਰਨ 72 [uz]
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77 [uz]
 • 78 ਉਚਾਰਨ 78 [uz]
 • 73 ਉਚਾਰਨ 73 [uz]
 • 53 ਉਚਾਰਨ 53 [uz]
 • 59 ਉਚਾਰਨ 59 [uz]
 • 54 ਉਚਾਰਨ 54 [uz]
 • 57 ਉਚਾਰਨ 57 [ar]
 • 61 ਉਚਾਰਨ 61 [uz]
 • 62 ਉਚਾਰਨ 62 [uz]
 • 63 ਉਚਾਰਨ 63 [uz]
 • 84 ਉਚਾਰਨ 84 [uz]
 • 79 ਉਚਾਰਨ 79 [uz]
 • 67 ਉਚਾਰਨ 67 [uz]
 • 7000 ਉਚਾਰਨ 7000 [pt]
 • 8000 ਉਚਾਰਨ 8000 [pt]